بررسی اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری به شیوه گروهی و تدابیر تغذیه ای مبتنی بر طب سنتی بر افسردگی و علائم جسمانی در سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه علوم روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از شایع‌ترین اختلالات روان‌تنی در زنان، سندرم پیش از قاعدگی (PMS) است که تأثیر زیادی بر روی کیفیت زندگی زنان دارد و موجب افت کارایی شغلی در زنان شاغل و افزایش غیبت از محل کار می شود. اتیولوژی آن نامشخص و روش‌های درمانی به طور نسبی بر روی آن مؤثر بوده است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای ترکیبی با استفاده از دو رویکرد تغذیه و روانشناسی انجام نشده است، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی رویکرد درمانی تلفیقی بر اساس مبانی دانش روان‌شناسی بالینی و طب سنتی ایران و توجه به بُعد جسم و روان بر روی علائم سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی از شهریور سال 1393 تا مهر ماه سال 1394 بر روی 45 زن شاغل در مرکز صدا و سیمای مشهد انجام شد. 45 فرد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی به طور تصادفی در سه گروه 15 نفره دریافت کننده درمان شناختی- رفتاری، دریافت کننده درمان شناختی- رفتاری به همراه تغذیه و گروه کنترل قرار گرفتند. برای جمع‌آوری ‌اطلاعات از پرسشنامه ‌‌غربالگری‌ علائم سندرم پیش از قاعدگی و پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر، آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و آزمون ناپارامتری فریدمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: افراد دو گروه آزمون در نمره کل سندرم پیش از قاعدگی (01/0>p) و نمرات افسردگی (000/0=p) و علائم جسمانی (015/0=p) کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل در پس آزمون نشان دادند.
نتیجه گیری: گروه درمانی شناختی - رفتاری به همراه طب سنتی بر کاهش علائم جسمانی و افسردگی بیشتر از گروه درمانی شناختی - رفتاری به تنهایی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy training and nutritional strategies based on traditional medicine on Premenstrual Syndrome

نویسندگان [English]

 • Mina Sepehrirad 1
 • Hasan Toozandehjani 2
1 M.Sc. student of Clinical Psychology, Department of Psychology Sciences, School of Humanity Sciences, Neyshabour branch Azad University, Neyshabour, Iran.
2 Assistant Professor, Departments of Clinical Psychology, School of Humanity Sciences, Neyshabour branch Azad University, Neyshabour, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome (PMS) is one of the most common psychosomatic disorders in women which have many effects on women's quality of life and leads to decreased job performance and increased absence from workplace in working women .Its etiology is unknown and therapeutic techniques have been relatively effective. Since so far, no combination study has been done by two approaches of nutrition and psychology, so, this study was performed with to evaluate the effectiveness of integrated therapy approach based on clinical psychology and traditional medicine and considering the body and mind on the symptoms of premenstrual syndrome.
Methods:This clinical trial study was performed on 45 women working in Mashhad Broadcasting Centre from September 2014 to October 2015. 45 patients with PMS were randomly into three groups of 15 cases in each group including receiving cognitive-behavioral therapy, receiving cognitive-behavioral therapy along with diet, and control. Tools for data collecting in this study were premenstrual symptoms screening tool (PSST) and Beck Depression Inventory (BDI). Data was analyzed using SPSS software (version 21), and one way ANOVA with repeated measurements, Kolmogrov-Smironov test and Friedman nonparametric test. PResults:In the experimental group, total score of premenstrual syndrome (P<0/01) and score of depression (P=0.000), and physical symptoms (P=0.015) were significantly decreased compared to control group after the test.
Conclusion: The cognitive-behavioral group therapy along with traditional medicine is more effective on reduced symptoms of depression and physical symptoms compared with cognitive-behavioral therapy alone.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive-behavioral therapy
 • Depression
 • Physical symptoms
 • Premenstrual Syndrome
 • Traditional Medicine
 1. Direkvand Moghadam A, Kaikhavani S, Sayehmiri K. The worldwide prevalence of premenstrual syndrome: a systematic review and meta-analysis study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(65):8-17.
 2. Bloch M, Schmidt PJ, Rubinow DR. Premenstrual syndrome: evidence for symptom stability across cycles. Am J Psychiatry 2014; 154(12):1741-6.
 3. Novak E. Textbook of gynecology. Endocrinology 1944; 35(3):198.
 4. Sadock BJ. Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & wilkins; 2000.
 5. Rapkin A. A review of treatment of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Psychoneuroendocrinology 2003; 28(Suppl 3):39-53.
 6. Freeman EW. Therapeutic management of premenstrual syndrome. Expert Opinion Pharmacother 2010; 11(17):2879-89.
 7. Özeren S, Çorakçi A, Yucesoy I, Mercan R, Erhan G. Fluoxetine in the treatment of premenstrual syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1997; 73(2):167-70.
 8. Dimmock PW, Wyatt KM, Jones PW, O'Brien PM. Efficacy of selective serotonin-reuptake inhibitors in premenstrual syndrome: a systematic review. Lancet 2000; 356(9236):1131-6.
 9. Valiani M, samadi z, shadman F. Comparison the effects of aerobic exercise and vitamin B6 in severity of symptoms of premenstrual syndrome in non-athlete girls. Complement Med J Faculty Nurs Midwifery 2013; 3(3):552-62.
 10. Hassiotis A, Serfaty M, Azam K, Strydom A, Martin S, Parkes C, et al. Cognitive behaviour therapy (CBT) for anxiety and depression in adults with mild intellectual disabilities (ID): a pilot randomised controlled trial. Trials 2011; 12(1):95-102.
 11. Kues JN, Janda C, Kleinstaeuber M, Weise C. Internet-based cognitive behavioural self-help for premenstrual syndrome: study protocol for a randomised controlled trial. Trials 2014; 15(1):472-81.
 12. Blake F. Cognitive therapy for premenstrual syndrome. Cognit Behav Pract 1995; 2(1):167-85.
 13. Shafaie FS, Homaei HM, Zoodfekr L. Comparison the frequency of menstrual disorders (amenorrhea, oligomenorrhea, dysmenorrhea and premenstrual syndrome) between athletes and non-athletes female students of Tabriz universities, Tabriz, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(51):14-21.
 14. Kamranpour SB, Farzad L, Rahbar T, Alizadeh S. The effect of valerian on the severity of premenstrual syndrome symptoms. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(161):1-9.
 15. Mousavi P, Zaheri H, Najar S, Afshari P, Hayati F. Effect of vitagnus on Premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(138):1-9.
 16. Naseri M. The school of traditional Iranian medicine: the definition, origin and advantages. Iran J Pharmaceut Res 2010; 3(2):20.
 17. World Health Organization. National policy on traditional medicine and regulation of herbal medicines: Report of a WHO global survey. Geneva: World Health Organization; 2005.
 18. Balbi C, Musone R, Menditto A, Di Prisco L, Cassese E, D’Ajello M, et al. Influence of menstrual factors and dietary habits on menstrual pain in adolescence age. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000; 91(2):143-8.
 19. Siahbazi S, Hariri FZ, Montazeri A, Moghaddam BL. Translation and psychometric properties of the Iranian version of the Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST). Payesh 2011; 10(4):421-7.
 20. Jafarnejad F, Shakeri Z, Najaf Najafi M, Salehi Fadardi J. Evaluation the relationship between stress and the risk of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(76):11-8.
 21. Karami J, Zalipoor S, Pourjavad M. Efficacy of emotional disclosure on premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(131):6-12.
 22. Tofighiyan T, Kooshki A, Rakhshani MH. The Effects of omega-3 fatty acids on premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(32):23-8. (Persian).
 23. Shobeiri F, Jenabi E. The effects of vitamin E on muscular pain reduction in students affected by premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(96):1-5.
 24. Ramezani M, Ashtiyani S, Shamsi M, Taheri S. The opinion and views of Rhaze, s, Avicenna,s and Jorjani,s views on fertility and infertility. Complement Med J Faculty Nurs Midwifery 2013; 3(2):504-15.
 25. Ceric I, Mehic-Basara N. Ibn Sina--psychology and psychological disorders. Med Arh 1997; 51(1-2):21-3.
 26. Kaviani H, Mousavi AS. Psychometric properties of the persian version of beck anxiety inventory (BAI). Tehran Univ Med J 2008; 66(2):136-40.
 27. Choopani R, Emtiazy M. The concept of lifestyle factors, based on the teaching of avicenna (ibn sina). Int J Prev Med 2015; 6:30.
 28. Jamilian M, Jamilian H, Mirzaie S. Rose Damascena vs. omega-3 in the treatment of premenstural syndrome: a randomized, and placebo-controlled clinical trial. Complement Med J Faculty Nurs Midwifery 2013; 3(3):541-51.
 29. Seedhom AE, Mohammed ES, Mahfouz EM. Life style factors associated with premenstrual syndrome among El-Minia University Students, Egypt. ISRN Public Health 2013; 2013(617123):1-6.
 30. Bendich A. The potential for dietary supplements to reduce premenstrual syndrome (PMS) symptoms. J Am Coll Nutr 2000; 19(1):3-12.