بررسی همبستگی خشنودی زناشویی با کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.

3 دانش آموخته کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: ارتقاء کیفیت زندگی، یکی از اهداف نهایی مدیریت بیماری‌های مزمن نظیر دیابت محسوب می شود. مواجهه با بحران ناشی از ابتلاء یکی از زوجین به دیابت، منجر به کاهش خشنودی زناشویی آن‌ها می‌شود که ممکن است بر کیفیت زندگی آن‌ها تأثیرگذار باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط خشنودی زناشویی با کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 در زنان دیابتی شهر مشهد انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 94-1393 بر روی 90 نفر از زنان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه سه پرسشنامه مشخصات فردی و بیماری، مقیاس خشنودی زناشویی اصلاح شده آذرین ناتان اچ و پرسشنامه کیفیت زندگی  SF-36بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری همبستگی، آنالیز واریانس و رگرسیون خطی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه 30 نفر (3/33%) افراد دارای خشنودی زناشویی ضعیف و 58 نفر (4/64%) دارای خشنودی متوسط بودند. بر اساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، ارتباط معنی‌داری بین نمره خشنودی زناشویی و کیفیت زندگی و ابعاد سلامت روانی و جسمی آن وجود داشت (05/0>p). بر اساس نتایج آزمون رگرسیون خطی نیز خشنودی زناشویی قادر به پیشگویی 1/14% واریانس نمره کیفیت زندگی در افراد مورد مطالعه بود.
نتیجه گیری: خشنودی زناشویی بالاتر با کیفیت زندگی بهتر زنان دیابتی ارتباط دارد و خشنودی زناشویی قادر به پیشگویی کیفیت زندگی این افراد می باشد. از این رو ارتقای خشنودی زناشویی و انجام مشاوره‌های خانوادگی جهت بهبود کیفیت زندگی زنان دیابتی که از اهداف اصلی مراقبتی در بیماران دیابتی است، توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the correlation between marital satisfaction and quality of life in women with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

 • Mahin Tafazzoli 1
 • Elham Azmoudeh 2
 • Azam Parnan Imamverdikhan 3
 • Salmeh Dadgar 4
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heidariye University of Medical Sciences, Torbat Heidariye, Iran
3 M.Sc. Graduate, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Improving the Quality of life (QOL) is considered as one of ultimate goal of chronic disease management such as diabetes. Dealing with the crisis of affecting one of spouses to diabetes leads to decreased marital satisfaction that may affect on their QOL.  This study was performed with aim to evaluate the association between marital satisfaction and QOL in women with type 2 diabetes in Mashhad.
Methods: This descriptive study was performed on 90 women with type 2 diabetes referring to health care centers in Mashhad during 2014–2015. Data collection tool was three questionnaires of disease and demographic characteristics, Azarin Natan H marital satisfaction index and short form-36 quality of life questionnaires. Data were analyzed by SPSS (version 16), and correlation coefficient statistical tests, variance analysis, and Linear Regression. PResults: In this study, 30 subjects (33.3%) had low marital satisfaction and 58 (64.4%) moderate marital satisfaction. According to the results of Spearman correlation test, there was a significant relationship between score of marital satisfaction and QOL and dimensions of physical and mental health (P<0.05). Linear regression analysis also indicated that marital satisfaction was able to predict 14.1% variance of Quality of life score in the subjects.
Conclusion: Higher marital satisfaction was associated with better quality of life for diabetic women and marital satisfaction is able to predict the quality of life in these patients. Therefore; it is recommended to promote marital satisfaction and perform family counseling in order to improve the QOL for diabetic women, which is one of the main goals of care in diabetic patients

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital relationship
 • Quality of life
 • Diabetes Mellitus
 • Type 2
 1. Trief PM, Wade MJ, Britton KD, Weinstock RS. A prospective analysis of marital relationship factors and quality of life in diabetes. Diabetes care 2002; 25(7):1154-8.
 2. Sammarco A. Perceived social support, uncertainly and quality of life of younger breast cancer survivors. Cancer Nurs 2001; 24(3):212-9.
 3. Wilson IB, Cleary PD. Linking clinical variables with health-related quality of life. A conceptual model of patient outcomes. JAMA 1995; 273(1):59–65.
 4. Wandell PE. Quality of life of patients with diabetes mellitus. An overview of research in primary health care in the Nordic countries. Scand J Prim Health Care 2005; 23(2):68-74.
 5. Pereira MG, Machado JC, Sousa MR, Pedras S. A study of a couple with type 2 diabetes: dyadic adjustment and psychological morbidity. Rev Assoc Med Bras 2014; 60(4):318-26.
 6. Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract 2010; 87(1):4–14.
 7. Maiorino MI, Bellastella G, Esposito K. Diabetes and sexual dysfunction: current perspectives. Diabetes Metab Syndr Obes 2014; 7:95–105.
 8. Facts about diabetes. Worldwide over 371 million people are living with diabetes. Animas Corporation. Available at: URL: http://www.jnj.com/sites/default/files/pdf/Facts-About-Diabetes-Infographic.pdf; 2013.
 9. Omidvar S, Niaki MT, Amiri FN, Kheyrkhah F. Sexual dysfunction among women with diabetes mellitus in a diabetic center in Amol. J Nat Sci Biol Med 2013; 4(2):321-4.
 10. Awadalla AW, Ohaeri JU, Tawfiq AM, Al-Awadi SA. Subjective quality of life of outpatients with diabetes: comparison with family caregivers' impressions and control group. J Natl Med Assoc 2006; 98(5):737-45.
 11. Hornbrook MC, Goodman MJ. Chronic disease, functional health status, and demographics: a multi-dimensional approach to risk adjustment. Heath Serv Res 1996; 31(3):283–307.
 12. Lam CL, Lauder LJ. The impact of chronic diseases on the health-related quality of life (HRQOL) of Chinese patients in primary care. Fam Pract 2000; 17(2):159-66.
 13. Trief PM, Himes CL, Orendorff R, Weinstock RS. The marital relationship and psychosocial adaptation and glycemic control of individuals with diabetes. Diabetes care 2001; 24(8):1384-9.
 14. Tofighi S, Ahmad Kiadaliri A, Sadeghifar J, Raadabadi M, Mamikhani J. Health-related quality of life among patients with coronary artery disease: a post-treatment follow-up study in Iran. Cardiol Res Pract 2012; 2012:973974.
 15. Cardenas L, Vallbona C, Baker S, Yusim S. Adult onset diabetes mellitus: glycemic control and family function. Am J Med Sci 1987; 293(1):28–33.
 16. Garay-Sevilla ME, Nara LE, Malacara JM, Huerta R, Diaz de Leon J, Mena A, et al. Adherence to treatment and social support in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. J Diabetes Complications 1995; 9(2):81–6.
 17. Trief PM, Grant W, Elbert K, Weinstock RS. Family environment, glycemic control, and the psychosocial adaptation of adults with diabetes. Diabetes care 1998; 21(2):241–5.
 18. Primomo J, Yates BC, Woods NF. Social support for women during chronic illness: the relationship among sources and types of adjustment. Res Nurs Health 1990; 13(3):153–61.
 19. Fisher L, Chesla CA, Bartz RJ, Gilliss C, Skaff MA, Sabogal F, et al. The family and type 2 diabetes: a framework for intervention. Diabetes Educ 1998; 24(5):599-607.
 20. Valian K, Amini L, Sadeghi HS, Montazeri A. Marital satisfaction in women with and without polycystic ovary syndrome: a comparative study. Life Sci J 2013; 10(12):616-20.
 21. Zare Z, Golmakani N, Shareh H, Khadem N. Factors related to marital satisfaction in primiparous women during postpartum period. J Midwifery Reproduct Health 2014; 2(2):120-7.
 22. Milanifar B. Mental health. Tehran: Ghoase Publisher; 1997. (Persian).
 23. Jonaidy E, Sadodin SN, Mokhber N, Shakeri MT. Comparing the marital satisfaction in infertile and fertile women referred to the public clinics in Mashhad in 2006-07. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2009; 12(1):7-16.
 24. Rostami A, Ghazinour M, Nygren L, Nojumi M, Richter J. Health-related quality of life, marital satisfaction, and social support in medical staff in Iran. Appl Res Qual Life 2013; 8(3):385–402.
 25. Parker AC. Marital satisfaction as a predictor of paternal involvement in adolescent diabetes management. [Doctoral Dissertation]. Dallas, Texas: The University of Texas Southwestern Medical Center; 2012.
 26. Najafi M, Mirhoseini M, Moghani Lankarani M, Assari SH. Correlation between sexual dysfunction and marital dissatisfaction among diabetics. Iran J Endocrinol Metab 2006; 8(2):175-9.
 27. Beverly E, Wray LA, Miller CK. Practice implications of what couples tell us about type 2 diabetes management. Diabetes Spectr 2008; 21(1):39-45.
 28. Heydari P. Effect of cognitive behavioral therapy on anxiety in women with primary infertility by IUF treatments. [Master's Thesis]. Mashhad, Iran: Mashhad University of Medical Sciences; 1998.
 29. Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992; 30(6):473–83.
 30. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The short form health survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res 2005; 14(3):875-82.
 31. Golmakani N, Dormohamadi M, Mazlom R. Survey of sexual satisfaction and marital satisfaction during postpartum at primiparous women referred to health care centers of Mashhad, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(55):7-13. (Persian).
 32. Zare Z, Golmakani N, Khadem N, Share H, Shakeri MT. The effect of pelvic floor muscle exercises on sexual quality of life and marital satisfaction in primiparous women after childbirth. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(103):21-32. (Persian).
 33. Zare Z, Golmakani N, Amirian M, Mazlom SR, Laal Ahangar M. Comparison of marital satisfaction in fertile and infertile couples and its relationship with sexual problems. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(143):1-10. (Persian).
 34. Soltan Ahmadi Z, Ranjbar H, Kohan M. The relationship between sexual function of diabetic women with quality of life. J Faculty Nurs Midwifery 2013; 23(82):32-9. (Persian).
 35. Bayat M. Evaluation of quality of life in woman in Mashhad. Guiding Thinking, Woman, Family. Mashhad: Ferdowsi University; 2012. P. 575-87. (Persian).
 36. Rubin RR, Peyrot M. Quality of life and diabetes. Diabetes Metab Res Rev 1999; 15(3):205-18.
 37. Stewart AL, Greenfield S, Hays RD, Wells K, Rogers WH, Berry SD, et al. Functional status and well-being of patients with chronic conditions. Results from the medical outcomes study. JAMA 1989; 262(7):907-13.
 38. Schwartz LS, Coulson LR, Toovy D, Lyons JS, Flaherty JA. A biopsychosocial treatment approach to the management of diabetes mellitus. Gen Hosp Psychiatry 1991; 13(1):19–26.
 39. Tharp RG, Otis GD. Toward a theory of therapeutic intervention in families. J Consult Psychol 1966; 30(5):426–34.
 40. Ghaffari M, Rezaei A. Correlation of marital satisfaction and quality of life with life skill and obsessive-compulsive tendency among Payam-e-Noor university students. Med Sci J Islam Azad Univ Tehran Med Branch 2013; 23(2):140-7. (Persian).
 41. Gharibi M, Sanagouymoharer G, Yaghoubinia F. The relationship between quality of life with marital satisfaction in nurses in social security hospital in Zahedan. Global J Health Sci 2015; 8(2):178.
 42. Banaeyan F, Parvin N, Kazemian A. Relationship between mental health and marital satisfaction in married women. J Hamadan Univ Med Sci 2006; 14(2):52-8. (Persian).
 43. Alipour A, Rahimi A, Zare H. The relationship between mental health and marital satisfaction of married students, payame noor university of Tehran. Urmia Med J 2013; 24(7):557-65. (Persian).