بررسی ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 مربی گروه پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

5 کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک، مرکز بهداشت شماره 3، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یائسگی، یکی از مهمترین بحران های زندگی زنان است و علائمی که زنان در این مرحله تجربه می کنند، از جمله چالش های مهم مراقبتی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط علائم یائسگی با میزان اضطراب و افسردگی در دوران گذر به یائسگی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه تحلیلی مقطعی در سال 1382 بر روی 100 زن 60- 45 ساله در سطح شهر گناباد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل: زنان 60-45 ساله، زندگی کردن با همسر و نداشتن اختلاف شدید با او، نداشتن بارداری مشکوک یا قطعی، عدم استفاده از قرص های ضد بارداری یا هورمون درمانی جایگزین، نداشتن سابقه عمل هیسترکتومی یا اووفرکتومی و نداشتن سابقه بیماری های روانی و جسمی مزمن بود. در این مطالعه ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی، مقیاس افسردگی بک، مقیاس اضطراب اشپیل برگر و شاخص کاپرمن اصلاح شده بود. در مرحله گردآوری داده ها، افراد مورد مطالعه ابتدا پرسشنامه مشخصات فردی و سپس مقیاس افسردگی بک، مقیاس اضطراب اشپیل برگر و شاخص کاپرمن را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون همبستگی و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین نمره افسردگی و شدت علائم یائسگی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت (125/0=p). همچنین بین نمره اضطراب و شدت علائم یائسگی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت (75/0=p). میانگین نمره اضطراب در سطوح مختلف علامت "بیخوابی" اختلاف آماری معنی داری داشت (043/0=p) و بر این اساس، بیشترین میانگین نمره اضطراب در سطح شدید بیخوابی وجود داشت.
نتیجه‌گیری: بین شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه ارتباطی وجود ندارد، در حالی که اکثر مطالعات انجام شده در سایر کشورها، ارتباط مثبتی بین شدت علائم یائسگی و افسردگی و اضطراب گزارش کردند که این اختلاف ممکن است ناشی از اختلافات فرهنگی و نگرش زنان نسبت به یائسگی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Severity of Menopausal Symptoms and Depression, Anxiety and Other Menopausal Symptoms

نویسندگان [English]

  • Narjes Bahri 1
  • Maliheh Afiat 2
  • Hamid Reza Aghamohamadian 3
  • Ali Delshad Noughabi 4
  • Nasrin Bahri 5
1 Ph.D. Student of Reproductive Health, Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Professor of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
5 M.Sc. of Maternity and Child Health, Health Center Number 3, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menopause is one of the most critical periods in women's life and the symptoms may be experience is the challenges of care health. The aim of this study was to investigate the relationship between the symptoms of menopause and the level of anxiety and depression during the period of approaching menopause.
Methods: In this analytical cross sectional study, 100 women aged 45-60 years were selected by cluster sampling method in Gonabad, Iran, 2003. The women were living with their spouses and did not have any serious difficulties at home. They did not have any suspected or confirmed pregnancy, and were not taking oral contraceptives or using any kind of hormone replacement therapy. Cases did not have a surgical history of hysterectomy or oophorectomy; and moreover, they did not have a history of any mental illnesses or chronic physical diseases. The tools used in this study included demographic questionnaire, the Beck depression scale, the Spielberger anxiety scale and the modified Copper man index. In data collecting process, demographic data form, Beck depression scale, Spielberger anxiety scale and Copper man index were completed respectively. Data were analyzed using SPSS software version 16, ANOVA and correlation tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant. 
Results: The Pearson correlation test showed that there was no significant difference between severity of symptoms of menopause and depression score (p=0.125) and anxiety (p=0.75). Anxiety has a statistical difference in the different levels of “insomnia” (p=0.043) and the highest mean of anxiety was present in the severe level of insomnia.
Conclusion: There is no relation between the symptoms of menopause and anxiety and depression, but studies conducted in other countries indicated a relationship between the symptoms of menopause, anxiety and depression. The difference may be due to cultural differences and women's attitudes toward menopause.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Depression
  • Menopause