مقایسه اثرات گلایسریل تری نیتریت و میزوپروستول جهت نرم کردن دهانه سرویکس جهت انجام کورتاژ در زنان باردار سه ماهه اول

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران..

چکیده

مقدمه: جهت انجام کورتاژ برای ختم بارداری در سه ماهه اول بارداری، به نرم کردن دهانه سرویکس نیاز است. در این زمینه از پروستاگلاندین‌هایی مانند میزوپروستول یا دینوپروستول استفاده می‌شود. یکی دیگر از داروهای جدید، داروهای دهنده NOهستند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کارایی اثرات داروهای دهنده NO با داروی شناخته شده میزوپروستول و شناسایی مزایا و معایب استفاده از این روش دارویی برای نرم کردن دهانه رحم جهت انجام کورتاژ جراحی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1393 بر روی 60 زن باردار بستری در بخش ژینکولوژی بیمارستان شهید اکبرآبادی انجام شد. در این مطالعه ابتدا 60 زن باردار (14 هفته) به دو گروه 30 نفره A پرایمی گراوید و Bمولتی پار تقسیم شدند. گروه A به طور تصادفی به دو زیر گروه A1(تحت درمان با گلایسریل تری نیتریت) و A2(تحت درمان با میزوپروستول واژینال) و گروه B نیز به دو زیرگروه B1(تحت درمان با گلایسریل تری نیتریت) و B2(تحت درمان با میزوپروستول واژینال) تقسیم شدند. سپس کارایی دو روش در ایجاد نرم کردن دهانه سرویکس در هر دو زیر گروه A و B از طریق میزان دیلاتاسیون سرویکس هنگام بستری و 6 ساعت بعد جداگانه تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS(نسخه 22) و آزمون های تست دقیق فیشر و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میزان کارایی بر اساس نتیجه معاینه پس از مصرف داروهای میزوپروستول و گلایسریل تری نیتریت در نرم کردن دهانه سرویکس تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: داروی گلایسریل تری نیتریت می‌تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای داروی میزوپروستول جهت نرم کردن دهانه سرویکس به کار برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the efficacy of Glyceryl trinitrate and Misoprostol on cervical ripening for curretage in pregnant women at first trimester

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Sharifzadeh 1
 • Golbahar Abbasi Dezfouli 2
 • Mina Moeini Chaghervand 2
 • Zahra Azad 3
1 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Cervical ripening is an essential technique for curettage in first trimester of pregnancy. In this regard, Prostaglandins such as Misoprostol or Dinoprostol are used.NO-releasing drugs are the other new ones. This study was performed with aim to compare the efficacy of NO-releasing drugs with Misoprostol as a known drug to determine the benefits and disadvantages of this method for cervical ripening in terms of surgical abortion.
Methods: This randomized, double-blind clinical trial was performed on 60 pregnant women admitted at department of gynecology of Shahid Akbarabadi hospital in 2014. In this study, 60 pregnant women (14 weeks of gestation) were divided into group A (primigravid, n=30) and group B (multipar, n=30). Furthermore, group A was divided into 2 subgroups of A1 (treated with Glyceryl trinitrate) and A2 (treated with vaginal Misoprostol), and group B was divided into 2 subgroups of B1 (treated with Glyceryl trinitrate) and B2 (treated with vaginal Misoprostol). The efficacy of two methods for cervical ripening in two subgroups of A and B was separately measured through the cervical dilatation at admission and 6 hours later.Data was analyzed using SPSS software (version 22) and Fisher Exact test and Chi-square. PResults: Based on the result of examination after using drugs, there was no significant difference between the efficacy of Misoprostol and Glyceryl trinitrate on cervical ripening in two main groups of studied patients (P>0.05).
Conclusion: Glyceryl trinitrate can be an appropriate substitute for Misoprostol on cervical ripening.

 1. Luzi G, Caserta G, Iammarino G, Clerici G, Di Renzo GC. Nitric oxide donors in pregnancy: fetomaternal hemodynamic effects induced in mild pre-eclampsia and threatened preterm labor. Ultrasound Obstet Gynecol 1999; 14(2):101-9.
 2. Nakatsuka M, Tada K, Kimura Y, Asagiri K, Kamada Y, Takata M, et al. Clinical experience of long-term transdermal treatment with nitric oxide donor for women with preeclampsia. Gynecol Obstect Invest 1999; 47(1):13-9.
 3. Thomson AJ, Lunan CB, Cameron AD, Cameron IT, Greer IA, Norman JE. Nitric oxide donors induce ripening of human uterine cervix : a randomized controlled trial. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104(9):1054-7.
 4. Viviana de Pacea, Giuseppe Chiossia & Prof. Fabio Facchinettia. Clinical use of nitric oxide donors and l-arginine in obstetrics. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. Volume 20,  Issue 8, 2007.
 5. Nupur Gupta, Dr. J.B. Sharma, Dr. Anupama Bahadur, Dr. Latika Chawla, Dr. Suneeta Mittal, Ms. Kalaivani. Intravaginal Glyceryl trinitrate versus  Misoprostol for pre-abortion cervical ripening  in first trimester surgical abortion a randomized controlled trial. Indian Obstetrics and Gynaecology. Vol 2, No 1, 2012.
 6. Makhlouf AM, Al-Hussaini TK, Habib DM, Makarem MH. Second-trimester pregnancy termination: comparison of three different methods. J Obstet Gynaecol 2003; 23(4):407-11.
 7. Kavita Agarwal, Achla Batra, Aruna Batra, and Abha Aggarwal. Randomized Comparison of Isosorbide Mononitrate and PGE2 Gel for Cervical Ripening at Term including High Risk Pregnancy. International Journal of Reproductive Medicine. Volume 2014.
 8. Sharma Y, Kumar S, Mittal S, Misra R, Dadhwal V. Evaluation of glyceryl trinitrate, misoprostol, and prostaglandin E2 gel for preinduction cervical ripening in term pregnancy. J Obstet Gynaecol Res 2005; 31(3):210-5.
 9. Chanrachakul B, Herabutya Y, Punyavachira P. Randomized comparison of glyceryl trinitrate and prostaglandin E2 for cervical ripening at term. Obstet Gynecol 2000; 96(4):549-53.
 10. Al–Saffar IY, Marouf E. Glyceryl trinitrate versus misoprostol for termination of first trimester missed miscarriage. Iraqi Postgrad Med J 2009; 8(3):242-8.