بررسی مقایسه‌ای دریافت غذایی، فعالیت بدنی و وزن زنان نابارور با زنان سالم 40-25 ساله

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

4 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر(عج)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

6 کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران..

7 استادیار گروه تغذیه، مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری، یکی از مشکلات مهم بهداشتی- درمانی جوامع مختلف محسوب می شود. قسمت قابل توجهی از ناباروری وابسته به شرایط محیطی بوده و قابل پیشگیری است. با توجه به شیوع ناباروری در ایران و نقش عوامل مرتبط با شیوه زندگی شامل رژیم غذایی، تحرک و کنترل وزن در ایجاد مشکلات باروری، مطالعه حاضر با هدف مقایسه دریافت های غذایی، فعالیت بدنی و وزن زنان نابارور و سالم انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی طی سال های 93-1392 بر روی 144 زن نابارور و 144 زن سالم مراجعه کننده به مرکز تحقیقات باروری ولی عصر و بیمارستان زنان تهران و مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران انجام شد. اطلاعات عمومی، دریافت غذایی و فعالیت بدنی به روش مصاحبه جمع آوری شد. اندازه های بدنی با تن سنجی بررسی و ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آماری تی، کای دو و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین وزن زنان نابارور 29/11±01/69 کیلوگرم و زنان سالم 95/7±48/64 کیلوگرم بود که اختلاف معناداری بین میانگین وزن (007/0=p) و شاخص توده بدنی (009/0=p) دو گروه مشاهده شد. مدت زمان انجام فعالیت بدنی روزانه در زنان نابارو کم تر از زنان سالم بود  و عمدتا  فعالیت سبک داشتند ولی این تفاوت بین دو گروه معنادار نبود (05/0<p). دریافت کالری (027/0=p)، پروتئین (008/0=p)، کربوهیدرات (001/0>p)، سلنیم (004/0=p)، روی (001/0=p) و ویتامین ث (019/0=p) در زنان نابارور بیش تر و میزان دریافت چربی کل (04/0=p)، ویتامین E (038/0=p) و آهن (001/0>p) در زنان سالم بالاتر بود. پس از تعدیل عامل مخدوش کننده (انرژی مصرفی)، فقط گرم کربوهیدرات دریافتی بین دو گروه معنادار بود (05/0>p).
نتیجه گیری: کم تحرکی و دریافت زیاد کالری، از دلایل بروز چاقی هستند و از آنجایی که فراوانی اضافه وزن و چاقی در زنان نابارور 2/2 برابر بیش تر بود، به نظر می رسد تغذیه و ورزش مناسب می تواند نقش پیشگیری و درمان کننده در ناباروری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Food intake, physical activity and weight in infertile and healthy women aged 25-40 years

نویسندگان [English]

 • Fargol Sadeghi 1
 • Nastaran Miri 2
 • Ameneh Barikani 3
 • Batool Hossein Rashidi 4
 • Azizeh Ghasemi Nejad 5
 • Elham Hojaji 6
 • Maryam Javadi 7
1 MSc of Health Sciences in Nutrition, Department of Nutrition, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
2 MSc of Health Sciences in Nutrition, Department of Nutrition, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
3 Associate Professor, Department of Social Medicine, School of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
4 Professor (Gynecologist), Department of Obstetrics and Gynecology, Vali-e-Asr Reproductive Health Research Centre, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Assistant Professor (Gynecologist), Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 MSc of Health Sciences in Nutrition, Department of Nutrition, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
7 Assistant professor (Ph.D. in Nutrition), Department of Nutrition, School of Health, Children Growth Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility is one of the major health problem in different communities. A considerable part of infertility is related to environmental factors and is preventable. According to the prevalence of infertility in iran, and the role of life-style related factors such as: dietary pattern, exercise and weight management in causing reproductive problems, this study was performed with aim to compare food intake, physical activity and weight of infertile women and healthy women aged 25-40 years.
Methods: This descriptive and analytic study was performed on 144 infertile women and 144 healthy women referred to Vali-Asr Fertility Research Center, Tehran Gynecology Hospital, and Health Center of East Tehran during 2013 to 2014. General information, dietary intake and physical activity were collected through interviews. Anthropometric measurements were recorded. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and using T- test, Chi-square test and logistic regression. PResults: Mean weight was 69.01±11.29 kg and 64.48±7.95 kg in infertile and healthy women, respectively. Mean weight (P= 0.007) and body mass index (P = 0.009) were significantly different between two groups. The duration of daily physical activity in infertile women was less than healthy women, and mainly had light activity, but, there was no significant difference between two groups (P>0.05). Intake of calorie (P= 0.027), protein (P=0.008), carbohydrate (P< 0.001), selenium (P = 0.004), zinc (P<0.001), and vitamin C (P=0.019) were more in infertile women than healthy women. Total fat (P= 0.04), vitamin E (P=0.038) and iron (P<0.001) intake was higher in healthy women than infertile women. After adjusting for confounding factor (consumed energy), only carbohydrate intake was significant between two groups (P<0.05).
Conclusion: lack of physical activity and extra calorie intake are of the causes of obesity. Since the frequency of overweight and obesity in infertile women was 2.2 times more than healthy women, it seems that proper nutrition and exercise can play a role in the prevention and treatment of infertility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body mass index
 • Food
 • Infertility
 • Physical Activity
 1. Berek S. Berek & novak's gynecology. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 2. Direkvand Moghadam A, Delpisheh A, Sayehmiri K. The prevalence of infertility in Iran, a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(81):1-7. (Persian).
 3. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
 4. Boivin J, Bunting L, Collins JA, Nygren KG. International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care. Hum Reprod 2007; 22(6):1506-12.
 5. Vahidi S, Ardalan A, Mohammad K. Prevalence of primary infertility in the Islamic Republic of Iran in 2004-2005. Asia Pac J Public Health 2009; 21(3):287-93.
 6. Nojomi M, Ashrafi M, Koohpayehzadeh J. study of couples infertility in the west of Tehran, in the year of 2000. Razi J Med Sci 2002; 8(27):633-9. (Persian).
 7. Hajhashemkhani M, Dalvandi A, Kashaninia Z, Javadi M, Biglarian A. The relationship between family health promoting lifestyle and sleep habits in children 6 to 11 years old. J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(127):92–99. (Persian).
 8. Alimoradi F, Jalilolghadr SH, Shab-bidar S, Javadi A, Javadi M. Evaluation of blood lipids status and its association with body mass index of adolescents in Qazvin. ZUMS J 2015; 23(98):122-31. (Persian).
 9. Jalilolghadr S, Javadi A, Mahram M, Farshidgohar M, Javadi M. Prevalence of metabolic syndrome and insulin resistance in children and adolescent of Qazvin, Iran. Malays J Med Sci 2015; 22(6):32-6.
 10. Javadi M, Javadi A, Kalantari N, Jalillolgadr S, Mohamad H. Sleep problems among pre-school children in Qazvin, Iran. Malays J Med Sci 2014; 21(6):52-6.
 11. Hassanzadeh G, Attari F, Azarnia M, Mogahi SM, Zadeh HH, Javadi M, et al. Assessment of the effects of protein malnutrition on cerebellar purkinje cells in adult rats. Thrita 2013; 2(3):6-9.
 12. Ziaee A, Javadi A, Javadi M, Zohal M, Afaghi A. Nutritional status assessment of minodar residence in Qazvin city, Iran: vitamin D deficiency in sunshine country, a public health issue. Glob J Health Sci 2013; 5(1):174-9.
 13. Javadi A, Kalantari Z, Javadi M, Khoeni M, Homayonfar A, Barikani A. Effect of nutrition training and exercise training alone and together on body weight of overweight women referred to health centers in Qazvin. J Qazvin Univ Med Sci 2014; 17(6):39-46. (Persian).
 14. Obesity: Situation and trends. Word Health Organization. Available at: URL: http://www.who int / gho/ncd/risk_factors/obesity_text/en/; 2015.
 15. Lash MM, Armstrong A. Impact of obesity on women’s health. Fertil Sertil 2009; 91(5):1712-6.
 16. Chavarro JE, Ehrlich S, Colaci DS, Wright DL, Toth TL, Petrozza JC, et al. Body mass index and short-term weight change in relation to treatment outcomes in women undergoing assisted reproduction. Fertil Steril 2012; 98(1):109-16.
 17. Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner BA, Willett WC. Dietary fatty acid intakes and the risk of ovulatory infertility. Am J Clin Nutr 2007; 85(1):231-7.
 18. Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner BA, Willett WC. Protein intake and ovulatory infertility. Am J Obstet Gynecol 2008; 198(2):210.e1-7.
 19. Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner BA, Willett WC. A prospective study of dietary carbohydrate quantity and quality in relation to risk of ovulatory infertility. Eur J Clin Nutr 2009; 63(1):78-86.
 20. Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner B, Willett WC. A prospective study of dairy foods intake and anovulatory infertility. Hum Reprod 2007; 22(5):1340-7.
 21. Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner BA, Willett WC. Iron intake and risk of ovulatory infertility. Obstet Gynecol 2006; 108(5):1145-52.
 22. How much physical activity do adults need? Centers for Disease Control and Prevention. Available at: URL: http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/guidelines/adults.html; 2015.
 23. Rich-Edwards JW, Spiegelman D, Garland M, Hertzmark E, Hunter DJ, Colditz GA, et al. Physical activity, body mass index, and ovulatory disorder infertility. Epidemiology 2002; 13(2):184-90.
 24. Gudmundsdottir SL, Flanders WD, Augestad LB. Physical activity and fertility in women: the North-Trondelag Health Study. Hum Reprod 2009; 24(12):3196-204.
 25. Hoeeini Esfahani F, Mirmiran PA, Djazayeri SA, Mehrabi Y, Azizi FE. Change in food patterns and its relation to alterations in central adiposity in tehranian of district 13 adults. Iran J Endocrinol Metab 2008; 10(4):299-312. (Persian).
 26. Pasdar Y, Moridi S, Najafi F, Niazi P, Heidary M. The effect of nutritional intervention and physical activities on weight reduction. J Kermanshah Univ Med Sci 2012; 15(6):427-34. (Persian).
 27. Kelishadi R, Rabeiei K, Khosravi A, Famouri F, Sadeghi M, Rouhafza H, et al. Assessment of physical activity of adolescents in Isfahan. Shahrekord Univ Med Sci J 2001; 3(2):55-66. (Persian).
 28. Karimi Z, Jessri M, Houshiar-Rad A, Mirzaei HR, Rashidkhani B. Dietary patterns and breast cancer risk among women. Public Health Nutr 2014; 17(5):1098-106.
 29. Mirmiran P, Esfahani FH, Mehrabi Y, Hedayati M, Azizi F. Reliability and relative validity of an FFQ for nutrients in the Tehran lipid and glucose study. Public Health Nutr 2010; 13(5):654-62.
 30. Asghari G, Rezazadeh A, Hosseini-Esfahani F, Mehrabi Y, Mirmiran P, Azizi F. Reliability, comparative validity and stability of dietary patterns derived from an FFQ in the Tehran Lipid and Glucose Study. Br J Nutr 2012; 108(6):1109-17.
 31. Esfahani FH, Asghari G, Mirmiran P, Azizi F. Reproducibility and relative validity of food group intake in a food frequency questionnaire developed for the Tehran Lipid and Glucose Study. J Epidemool 2010; 20(2):150-8.
 32. Yavari A, Javadi M, Mirmiran P, Bahadoran Z. Exercise-induced oxidative stress and dietary antioxidants. Asian J Sports Med 2015; 6(1):e24898.
 33. Razmpoosh E, Javadi M, Ejtahad HS, Mirmiran P. Probiotics as beneficial agents in the management of diabetes mellitus: a systematic review. Diabetes Metab Res Rev 2015; In press.
 34. Greenlee AR, Arbuckle TE, Chyou PH. Risk factors for female infertility in an agricultural region. Epidemiology 2003; 14(4):429-36.
 35. Agarwal A, Allamaneni SS. Role of free radicals in female reproductive diseases and assisted reproduction. Reprod Biomed Online 2004; 9(3):338-47.
 36. Kucuk M, Doymaz F, Urman B. Effect of energy expenditure and physical activity on the outcomes of assisted reproduction treatment. Reprod Biomed Online 2010; 20(2):274-9.
 37. 37. Loucks AB, De Souza MJ, Williams NI. Effects of lifetime exercise on the outcome of in vitro fertilization. Obstet Gynecol 2007; 109(2 Pt 1):456-7.
 38. Green BB, Daling JR, Weiss NS, Liff JM, Koepsell T. Exercise as a risk factor for infertility with ovulatory dysfunction. Am J Public Health 1986; 76(12):1432-6.
 39. Palomba S, Giallauria F, Falbo A, Russo T, Oppedisano R, Tolino A, et al. Structured exercise training programme versus hypocaloric hyperproteic diet in obese polycystic ovary syndrome patients with anovulatory infertility: a 24-week pilot study. Hum Reprod 2008; 23(3):642-50.
 40. Esmaeilzadeh S, Delavar MA, Basirat Z, Shafi H. Physical activity and body mass index among women who have experienced infertility. Arch Med Sci 2013; 9(3):499-505.
 41. Norman RJ, Noakes M, Wu R, Davies MJ, Moran L, Wang JX. Improving reproductive performance in overweight/obese women with effective weight management. Hum Reprod Update 2004; 10(3):267-80.
 42. Rich-Edwards JW, Goldman MB, Willett WC, Hunter DJ, Stampfer MJ, Colditz GA, et al. Adolescent body mass index and infertility caused by ovulatory disorder. Am J Obstet Gynecol 1994; 171(1):171-7.
 43. Grodstein F, Goldman MB, Cramer DW. Body mass index and ovulatory infertility. Epidemiology 1994; 5(2):247-50.
 44. Hollmann M, Runnebaum B, Gerhard I. Effects of weight loss on the hormonal profile in obese, infertile women. Hum Reprod 1996; 11(9):1884-91.
 45. Sarshar N, Khajavi AJ. The prevalence of obesity in females of 15-65 years of age in Gonabad, Iran. J Gonabad Univ Med Sci Health Serv 2006; 12(3):38-43. (Persian).
 46. Jafari-Adli S, Jouyandeh Z, Qorbani M, Soroush A, Larijani B, Hasani-Ranjbar S. Prevalence of obesity and overweight in adults and children in Iran; a systematic review. J Diabetes Metab Disord 2014; 13(1):121-31.