بررسی مقایسه‌ای دریافت غذایی، فعالیت بدنی و وزن زنان نابارور با زنان سالم 40-25 ساله

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

4 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر(عج)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

6 کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران..

7 استادیار گروه تغذیه، مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری، یکی از مشکلات مهم بهداشتی- درمانی جوامع مختلف محسوب می شود. قسمت قابل توجهی از ناباروری وابسته به شرایط محیطی بوده و قابل پیشگیری است. با توجه به شیوع ناباروری در ایران و نقش عوامل مرتبط با شیوه زندگی شامل رژیم غذایی، تحرک و کنترل وزن در ایجاد مشکلات باروری، مطالعه حاضر با هدف مقایسه دریافت های غذایی، فعالیت بدنی و وزن زنان نابارور و سالم انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی طی سال های 93-1392 بر روی 144 زن نابارور و 144 زن سالم مراجعه کننده به مرکز تحقیقات باروری ولی عصر و بیمارستان زنان تهران و مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران انجام شد. اطلاعات عمومی، دریافت غذایی و فعالیت بدنی به روش مصاحبه جمع آوری شد. اندازه های بدنی با تن سنجی بررسی و ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آماری تی، کای دو و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین وزن زنان نابارور 29/11±01/69 کیلوگرم و زنان سالم 95/7±48/64 کیلوگرم بود که اختلاف معناداری بین میانگین وزن (007/0=p) و شاخص توده بدنی (009/0=p) دو گروه مشاهده شد. مدت زمان انجام فعالیت بدنی روزانه در زنان نابارو کم تر از زنان سالم بود  و عمدتا  فعالیت سبک داشتند ولی این تفاوت بین دو گروه معنادار نبود (05/0<p). دریافت کالری (027/0=p)، پروتئین (008/0=p)، کربوهیدرات (001/0>p)، سلنیم (004/0=p)، روی (001/0=p) و ویتامین ث (019/0=p) در زنان نابارور بیش تر و میزان دریافت چربی کل (04/0=p)، ویتامین E (038/0=p) و آهن (001/0>p) در زنان سالم بالاتر بود. پس از تعدیل عامل مخدوش کننده (انرژی مصرفی)، فقط گرم کربوهیدرات دریافتی بین دو گروه معنادار بود (05/0>p).
نتیجه گیری: کم تحرکی و دریافت زیاد کالری، از دلایل بروز چاقی هستند و از آنجایی که فراوانی اضافه وزن و چاقی در زنان نابارور 2/2 برابر بیش تر بود، به نظر می رسد تغذیه و ورزش مناسب می تواند نقش پیشگیری و درمان کننده در ناباروری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Food intake, physical activity and weight in infertile and healthy women aged 25-40 years

نویسندگان [English]

 • Fargol Sadeghi 1
 • Nastaran Miri 2
 • Ameneh Barikani 3
 • Batool Hossein Rashidi 4
 • Azizeh Ghasemi Nejad 5
 • Elham Hojaji 6
 • Maryam Javadi 7
1 MSc of Health Sciences in Nutrition, Department of Nutrition, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
2 MSc of Health Sciences in Nutrition, Department of Nutrition, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
3 Associate Professor, Department of Social Medicine, School of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
4 Professor (Gynecologist), Department of Obstetrics and Gynecology, Vali-e-Asr Reproductive Health Research Centre, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Assistant Professor (Gynecologist), Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 MSc of Health Sciences in Nutrition, Department of Nutrition, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
7 Assistant professor (Ph.D. in Nutrition), Department of Nutrition, School of Health, Children Growth Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility is one of the major health problem in different communities. A considerable part of infertility is related to environmental factors and is preventable. According to the prevalence of infertility in iran, and the role of life-style related factors such as: dietary pattern, exercise and weight management in causing reproductive problems, this study was performed with aim to compare food intake, physical activity and weight of infertile women and healthy women aged 25-40 years.
Methods: This descriptive and analytic study was performed on 144 infertile women and 144 healthy women referred to Vali-Asr Fertility Research Center, Tehran Gynecology Hospital, and Health Center of East Tehran during 2013 to 2014. General information, dietary intake and physical activity were collected through interviews. Anthropometric measurements were recorded. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and using T- test, Chi-square test and logistic regression. PResults: Mean weight was 69.01±11.29 kg and 64.48±7.95 kg in infertile and healthy women, respectively. Mean weight (P= 0.007) and body mass index (P = 0.009) were significantly different between two groups. The duration of daily physical activity in infertile women was less than healthy women, and mainly had light activity, but, there was no significant difference between two groups (P>0.05). Intake of calorie (P= 0.027), protein (P=0.008), carbohydrate (P< 0.001), selenium (P = 0.004), zinc (P<0.001), and vitamin C (P=0.019) were more in infertile women than healthy women. Total fat (P= 0.04), vitamin E (P=0.038) and iron (P<0.001) intake was higher in healthy women than infertile women. After adjusting for confounding factor (consumed energy), only carbohydrate intake was significant between two groups (P<0.05).
Conclusion: lack of physical activity and extra calorie intake are of the causes of obesity. Since the frequency of overweight and obesity in infertile women was 2.2 times more than healthy women, it seems that proper nutrition and exercise can play a role in the prevention and treatment of infertility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body mass index
 • Food
 • Infertility
 • Physical Activity
 1. Berek S. Berek & novak's gynecology. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 2. Direkvand Moghadam A, Delpisheh A, Sayehmiri K. The prevalence of infertility in Iran, a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(81):1-7. (Persian).
 3. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
 4. Boivin J, Bunting L, Collins JA, Nygren KG. International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care. Hum Reprod 2007; 22(6):1506-12.
 5. Vahidi S, Ardalan A, Mohammad K. Prevalence of primary infertility in the Islamic Republic of Iran in 2004-2005. Asia Pac J Public Health 2009; 21(3):287-93.
 6. Nojomi M, Ashrafi M, Koohpayehzadeh J. study of couples infertility in the west of Tehran, in the year of 2000. Razi J Med Sci 2002; 8(27):633-9. (Persian).
 7. Hajhashemkhani M, Dalvandi A, Kashaninia Z, Javadi M, Biglarian A. The relationship between family health promoting lifestyle and sleep habits in children 6 to 11 years old. J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(127):92–99. (Persian).
 8. Alimoradi F, Jalilolghadr SH, Shab-bidar S, Javadi A, Javadi M. Evaluation of blood lipids status and its association with body mass index of adolescents in Qazvin. ZUMS J 2015; 23(98):122-31. (Persian).
 9. Jalilolghadr S, Javadi A, Mahram M, Farshidgohar M, Javadi M. Prevalence of metabolic syndrome and insulin resistance in children and adolescent of Qazvin, Iran. Malays J Med Sci 20