بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد ماماها در رابطه با کدهای اخلاق حرفه ای در زایشگاه بیمارستان‌های آموزشی مشهد سال 1393

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: رعایت موازین اخلاقی در ارائهمراقبت، یکیازاهدافاساسیسیستم‌های ارائهخدماتسلامتدر دنیا است. از آنجایی که ماماها وظیفه مراقبت از سلامت زنان را به عهده دارند، توجه به مبانی اخلاقی در این حرفه ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد ماماهایشاغل در زایشگاهبیمارستان‌های آموزشی مشهد انجام شد.
روش کار: این مطالعهتوصیفیدر سال1393 بر روی 68 نفر ازماماهای شاغل در زایشگاه بیمارستان‌هایآموزشیوابسته به دانشگاهعلومپزشکیمشهد با اشتغال حداقل یک سال در زایشگاه انجام شد. ابزارگردآوریداده‌ها، پرسشنامه‌های مشخصات فردی، تعیین آگاهی و چک لیست ثبت نگرش و عملکرد ماماها در ارتباط با رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آماری توصیفی، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر در رابطه با آگاهی نسبت به کدهای اخلاق حرفه‌ای، سطح آگاهی 46 نفر (6/67%) از ماماها در حد متوسط بود. همچنین 58 نفر (3/85%) از ماماها نگرش خوب و 54 نفر (4/79%) عملکرد متوسطی نسبت به کدهای اخلاق حرفه‌ای داشتند.
نتیجه گیری: اکثر ماماها آگاهی و عملکرد متوسطی در رابطه با کدهای اخلاق حرفه‌ای دارند. لذا با توجه به اهمیت رعایت اصول اخلاقی در ارائه مراقبت های مامایی، برگزاری دوره های مدون آموزش اخلاق حرفه‌ای جهت ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد ماماها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of midwives’ knowledge, attitude and practice about professional ethics codes in the maternity of Mashhad educational hospitals in 2014

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Yousefzadeh 1
 • Masoumeh Kordi 2
 • Seyed Reza Mazloum 3
 • Fatemeh Tara 4
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Instructor, Department of Internal Surgery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women,s Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the fundamental goals of health provider systems in the world is observance of the ethical standards in care providing. Since midwives are responsible for women's health care, considering the moral principles in this profession seems to be necessary. The present study was performed with aim to survey the knowledge, attitude and practice among midwives working in the maternity of educational hospitals in Mashhad.
Methods:This descriptive study was performed on 68 midwives working in the maternity of educational hospitals of Mashhad University of Medical Sciences with at least one year of employment in the maternity in 2014. Data collection tools were personal characteristics questionnaire and determining knowledge and attitude and the checklist of recording the midwives’ attitude and practice about the observance of professional ethical principles. Data analysis was performed using SPSS statistical software (version 16) and statistical tests such as descriptive, variance analysis and Pearson correlation coefficient. P< 0.05 was considered significant.
Results: In the present study, in terms of knowledge about professional ethics codes, 46 midwives (67.6%) had a moderate level of knowledge. Also, 58 (85.3%) had good attitude and 54 (79.4%) had average performance about professional ethics codes.
Conclusion: Majority of midwives had moderate level of knowledge and performance about professional ethics codes. Therefore, according to the importance of observance of moral principles in providing midwifery care, it is recommended to hold professional ethics education courses to improve knowledge, attitude and practice of midwives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional Ethics
 • Midwife
 • Maternity
 • Knowledge
 • Attitude
 • Practice
 1. Baghany R, Faramarzi F, Baghjari M, Zare F, Tabaraei Y. Observance of midwives’ code of ethics by midwifery student during vaginal examinations in labor and its influencing factors. J Mazandaran Univ Med Sci 2013; 23(107):90-4. (Persian).
 2. Afshar L, Joolaee S, Vaskouei K, Bagheri A. Nursing ethics priorities from nurses aspects: a national study. Iran J Med Ethics History Med 2013; 6(3):54-63. (Persian).
 3. Ghamari ZZ, Barmi AZ, Sadegholvaad HS, Esmaeili M, Romouzi M. Study of barriers professional ethics in the practice of nurse care from nurse managers’ viewpoints in year 2013. J Educ Ethics Nurs 2014; 3(1):57-63. (Persian).
 4. Ahmari Tehran H, Abediny Z, Kachoie A, Jafarbegloo E, Tabibi M. The effect of integration of role-modeling and narration methods on the midwifery students’ performance in professional ethics. Iran J Med Educ 2012; 12(11):826-35. (Persian).
 5. Faraj Khoda T. Developing the professional codes of ethics for reproductive health care provider and it is assessment from their viewpoints in Yazd health care centers. [Doctor Dissertation]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2012. (Persian).
 6. Alidosti M, Tahmasebi M, Raeisi M. Evaluating the women’s satisfaction of Hajar hospital services after the delivery. J Clin Nurs Midwifery 2013; 2(1):1-8. (Persian).
 7. Naghizadeh S, Sehhati F, Atri Barjange SH, Ebrahimi H. Comparing mothers’ satisfaction from ethical dimension of care provided in labor, delivery, and postpartum phases in Tabriz's educational and non-educational hospitals in 2009. J Res Health 2011; 1(1):82. (Persian).
 8. Callahan JC. Ethical issues in professional life. Oxford: Oxford University Press; 1988.
 9. Lankarani K. Introduction of articles’ abstract. Proceedings of the Second Medical. Ethics Congress of Iran. Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran; 2008. (Persian).
 10. Rahimparvar V, Nasiriani L, Faraj Khoda T, Bahrani N. Compliance rate of midwives with the professional codes of ethics in Maternal Child Health Centers in Tehran. Iran J Med Ethics History Med 2014; 2(7):46-56. (Persian).
 11. Salemeh P. Evaluation of knowledge of nursing about the principles of legal nursing in Mazandaran. Proceedings of the Second Medical Ethics Congress of Iran. Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran; 2008. (Persian).
 12. Bohrani F. Farzin M, Nozari L. Evaluation of Shiraz dentists' knowledge of principles of professional ethics. Iran J Med Ethics History Med 2012; 5(6):64-74. (Persian).
 13. Mokhtari Lakeh N, Nafar M, Ghanbari Khanghah A, Kazemnezhad Leili E: Nursing students’ views on code of ethics, commitment to the ethic of, academic dishonesty and neutralization behaviors. Holestic Nurs Midwifery J 2014; 24(73):64-71. (Persian).
 14. Sadatie AK, Salehzadeh H, Hemmati S, Darvish M, Ilone kashkoli R: Comparison of attitudes about professional ethics among freshman and senior nursing students in Hazrat Fatemeh Nursing and Midwifery School (2012-2013). J Educ Ethics Nurs 2013; 2(3):34-40. (Persian).
 15. Ghobadifar MA, Mosalanejad L: Evaluation of staff adherence to professionalism in Jahrom University of Medical Sciences. J Educ Ethics Nurs 2013; 2(2):1-6. (Persian).
 16. Dinmohammadi N. Evaluation of nursing ethics in the performance of professional nurses in adult hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Proceedings of the Second Medical Ethics Congress of Iran. Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran; 2008. (Persian).
 17. Mahdavi LZ, Ghaedi HF. The comparison of observing the ethical codes among nursing students and nursing practitioners in AL-Zahra Hospital in Isfahan in 2012. J Med Educ Denvlop 2012; 7(13):74-81. (Persian).
 18. Gangi Z. Evaluation of midwifery care quality and satisfaction of its in labor and delivery units in Kashan university of medical sciences hospitals in 2011. J Urmia Nurs Midwifery Faculty 2014; 12(9):858-65. (Persian).
 19. Rahimikian F, Mirmolaei T, Samizadeh Z, Shirazi M, Mehran A. Evaluation of knowledge and practice of newly graduated midwives in normal vaginal delivery in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2007; 7(1):51-7. (Persian).