بررسی ارتباط بین یافته های سونوگرافی دینامیک ترانس واژینال با علائم و نشانه های بیمار بعد از جراحی های اسلینگ میدیورترال با استفاده از نوار TVT

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اورولوژی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید هاشمی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 متخصص اورولوژی، بیمارستان مدنی کرج، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه اورولوژی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید هاشمی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بی‌ اختیاری استرسی ادرار، مشکل عمده‌ای است که بر روی جنبه‌های مختلف اقتصادی - اجتماعی و زندگی خصوصی بسیاری از زنان تأثیرگذار است. جهت درمان این مشکل از روش های مختلف جراحی از جمله TVT استفاده می شود. مطالعه‌ حاضر با هدف بررسی ارتباط بین یافته‌های سونوگرافی دینامیک ترانس واژینال با علائم و نشانه‌های بیماران مبتلا به بی‌اختیاری ادرار بعد از جراحی اسلینگ میدیورترال با استفاده از نوار TVT انجام شد.
روش کار: در این مطالعه تمام زنان بین 88-17 سال که طی دو سال گذشته (سال های 92-1390) در بیمارستان هاشمی نژاد تهران تحت جراحی  TVT(جراحی نوار واژن تنش- آزاد) جهت درمان بی اختیاری ادراری قرار گرفته بودند و حداقل سه ماه از عمل جراحی آن‌ها گذشته بود، وارد مطالعه شدند. پرسشنامه ای جهت بررسی متغیرهای سن، شاخص توده بدنی، تعداد زایمان، وجود علائم تحریکی و انسدادی توسط اورولوژیست تکمیل شد. سپس توسط متخصص رادیولوژیست از بیماران فوق سونوگرافی ترانس واژینال جهت تعیین فاصله نوار از مجرا و گردن مثانه به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه16) و آزمون نان پارامتریک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از بین 190 بیمار، 22 نفر (10%) دارای علائم تحریکی، 14 نفر (3/7%) دارای علائم انسدادی و 17 نفر (9/8%) دارای علائم بی اختیاری اضطراری بودند. در سونوگرافی انجام شده میانگین فاصله نوار به شکل c  از مجرای ادراری 3/0±3 میلی متر و میانگین فاصله نوار از گردن مثانه 3/0±3/11 میلی متر بود که بر اساس داده های موجود، ارتباط معنی داری بین شیوع علائم تحریکی و متغیرها وجود نداشت (14/0=p).
نتیجه‌گیری: ارتباط معنی ‌داری بین یافته ‌های سونوگرافی دینامیک از طریق ترانس واژینال با علائم و نشانه‌ های بیمار بعد از جراحی ‌های اسلینگ میدیورترتال با استفاده از نوار TVT که جهت درمان بی‌اختیاری ادراری در زنان انجام می‌شود، وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the findings of transvaginal dynamic sonography with patient’s signs and symptoms after Mid-urethral sling surgery using TVT tape

نویسندگان [English]

 • Maryam Emami 1
 • Robab Maghsoudi 1
 • Fariba Koneshlou 2
 • Pezhman Shadpour 3
1 Assistant professor, Department of Urology, Hasheminejad Clinical Research Development Center, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.
2 Urologist, Karaj Madani hospital, Iran.
3 Associate professor, Department of Urology, Hasheminejad Clinical Research Development Center, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Stress urinary incontinence is a major problem affecting economic - social aspects and private lives of many women. Different surgical techniques such as TVT are used to treat the problem. This study was performed with aim to investigate the relationship between the findings of transvaginal dynamic sonography with patient’s signs and symptoms after Mid-urethral sling surgery using TVT tape.
Methods: In this study, all women aged between 17 to 88 years who underwent TVT surgery for treatment of urinary incontinence at Tehran Hasheminejad Hospital during the past 2 years (2011-2013) and at least three months had passed of their surgery were entered to the study. A questionnaire for evaluation of age, body mass index, parity, irritative and obstructive symptoms was completed by the urologist. Then, a radiologists performed transvaginal ultrasound for the patients to determine the distance of tape from the urethra and bladder neck. Data was analyzed using SPSS statistical software (version 16) and non-parametric tests. PResults: Among 190 patients, 22 cases (10%) had irritative symptoms, 14 (?%) obstructive symptoms, and 17 (8.9%) with symptoms of incontinence urgency. The sonography showed that mean distance of tape (c shape) from urethra was 3 ± 0.3 mm and mean distance of tape (c shape) from bladder neck was 11.3 ± 0.3 mm; there was no significant relationship between the prevalence of irritative symptoms and variables (P=0.14).
Conclusion: There is no significant relationship between the findings of dynamic trans-vaginal ultrasound with patient’s signs and symptoms after Mid-urethral sling surgery using TVT tape to treat urinary incontinence in women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Women’s emergency incontinence
 • Mid-urethral sling surgery
 • Dynamic transvaginal ultrasound
 1. Litwin MS, Saigal CS, Yano EM, Avila C, Geschwind SA, Hanley JM, et al. Urologic diseases in America project: analytical methods and principal findings. J Urol 2005; 173(3):933-7.
 2. Coyne KS, Payne C, Bhattachayya SK, Revicki DA, Thompson C, Corey R, et al. The impact of urinary urgency and frequency on health–related quality of life in overactive bladder: results from a national community survey. Value Health 2004; 7(4):455-63.
 3. Hu TW, Wagner TH, Bentkover JD, Leblanc K, Zhou SZ, Hunt T. Costs of urinary incontinence and overactive bladder in the United States: a comparative study. Urology 2004; 63(3):461-5.
 4. Aletha Silva Caetano1, Maria da Consolação Gomes Cunha Fernandes Tavares2 and Maria Helena Baena de Moraes Lopes. Urinary incontinence and physical activity practice. Rev Bras Med Esporte _ Vol. 13, N 4 – Jul/Ago, 2007.
 5. Shek KL, Chantnrnsom V, Dietz HP. The urethral motion profile before and after suburethral sling placement. J Urol 2010; 183(4):1450-4.
 6. Chaikin DC, Rosentahal J, Blaivas JG. Pubovaginal fascail sling for all types of stress urinary incontinence: long–term analysis. J Urol 1998; 160(4):1312-6.
 7. Viereck V, Pauer HU, Hesse O, Bader W, Tunn R, Lange R, et al. Urethral hypermobility after anti-incontinence surgery a prognostic indicator? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2006; 17(6):586-92.
 8. Sarver R, Govier FE. Pubovaginal slings: past, present and future. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 1997. 8(6):358-68.Nilsson CG, Falconer C, Rezapour M. Seven-year follow–up of the tension-free vaginal tape procedure for treatment of urinary incontinence. Obstet Gynecol 2004; 104(6):1259-62.
 9. Rechberg T, Bogusiewics M, Monist M. Tape position in patients with recurrent urinary incontinence after failed suburethral sling. Meeting of International Continence Society and International Urogynecological Assosiation, Toronto; 2010. P. 785.
 10. Kociszewski J, Rautenberg O, Perucchini D, Eberhard J, Geissbühler V, Hilgers R, et al. Tape functionality: sonographic tape characteristics and outcome after TVT incontinence surgery. Neurourol Urodyn 2008; 27(6):485-90.
 11. Bakas P, Liapis A, Creatsas G. Q-tip test and tension–free vaginal tape in the management of female patients with genuine stress incontinence. Gynecol Obstet Invest 2002; 53(3):170-3.
 12. Córcoles MB, Sánchez SA, Bachs GJ, Moreno DM, Navarro PH, Rodríguez VJ. Quality of life in patients with urinary incontinence. Actas Urol Esp 2008; 32(2):202-10.
 13. Harms L, Emons G, Bader W, Lange R, Hilgers R, Viereck V. Funneling before and after ant-incontinence Surgery--a prognostic indicator? Part 2: tension-free vaginal tape. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007; 18(3):289–94.
 14. Melennan MT, Melick CF, Cannon S. The position of the urethrovesical junction after incontinence surgery: early postoperative changes. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2004; 15(1):44-8.
 15. Ward KL, Hilton P, UK and Ireland TVT Trial Group. A prospective multicenter randomized trial of tension-free vaginal tape and colposuspension for primary urodynamic stress incontinence: two-year follow-up. Am J Obstet Gynecol 2004; 190(2):324–31.