تأثیر هشت هفته برنامه ورزش در آب بر کیفیت زندگی زنان سالمند بالای 65 سال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهمترین اهداف سلامت عمومی، کاهش ناتوانایی‌های وابسته به افزایش سن در سالمندان است. فعالیت بدنی و ورزش از جمله روش هایی است که می تواند برای پیشگیری،‌ به تأخیر انداختن و یا درمان مشکلات ناشی از فرآیند پیری به کار ‌رود که برخی تأثیرات مثبت آن بر روی کیفیت زندگی افراد از جمله سالمندان مشاهده شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته برنامه ورزش در آب بر کیفیت زندگی زنان سالمند بالای 65 سال انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1389 در شهر اصفهان انجام شد. ‌40 زن بالای 65 سال به طور تصادفی در دو گروه تجربی (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. افراد مورد مطالعه هیچگونه سابقه شرکت در برنامه های ورزشی را نداشتند، ولی توانایی انجام کارهای معمول و روزانه را داشته و فاقد هر گونه بیماری های سیستمیک و محدود کننده بودند. افراد گروه تجربی در یک برنامه ورزش در آب به مدت 8 هفته و 3 جلسه یک ساعته در هفته شرکت داشتند، در حالی که گروه کنترل فقط پیگیری شدند. متغیرهای کیفیت زندگی هر دو گروه ‌در شروع و پایان هشت هفته ورزش در آب با استفاده از پرسشنامه بهداشت روانی و جسمانی (فرم کوتاه 36 سؤالی) ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی وابسته و کواریانس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: کلیه متغیرهای کیفیت زندگی، قبل و بعد از هشت هفته ورزش در آب افزایش معناداری داشت (05/0>p). همچنین افراد گروه تجربی بعد از هشت هفته ورزش در آب، بهبود معناداری در کلیه متغیرهای کیفیت زندگی در مقایسه با گروه کنترل داشتند (05/0>p).
نتیجه‌گیری: بکارگیری برنامه ورزش در آب به‌ طور منظم و مداوم می‌تواند سطح کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف در زنان سالمند افزایش دهد و راه را برای سالم پیر شدن و برخورداری از سلامتی در این دوران هموار کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight-Week Aquatic Exercise on Life-Quality of Women Over 65

نویسندگان [English]

  • Mahdi Kargarfard 1
  • Mohammad Reza Fayyazi Bordbar 2
  • Shokoofeh Alaei 3
1 . Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 M.Sc. of Physical Education, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the main goals of public health is reduction of age-related disabilities in older people. Physical activity and exercising are such techniques that can prevent, delay or treat aging problems. Some of their positive effects on quality of life among the elderly people have been observed, as well .The present study aimed to investigate the effect of eight-week aquatic exercise on quality of life in elder women over 65.
Methods: This quasi-experimental study was conducted in 2010-2011 in Isfahan, Iran. 40 healthy women over the age of 65 were divided randomly into two groups: experimental (n=20) and control group (n=20). None of the subjects had any experience in exercise programs and history of systemic diseases but were physically active and able to perform daily activities. The experimental group participated in an aquatic exercise for six weeks, three times a week of 45 to 60 minutes while the control group was only followed up. The quality of life variables of both groups were measured by using SF-36 standard questionnaire in the beginning and end of eight weeks aquatic exercise. Data were analyzed by using dependent t-test and covariance. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The results showed significant increase in quality of life variables in the experimental group before and after eight-week aquatic exercise (P<0/05). Also, there was a significant improvement in variables of life quality in experimental group in comparison with the control group after eight-week aquatic exercise (p<0.05).
Conclusion: Regular and continuous exercise program in water can improve life-quality level of aged women from different dimensions, and pave the way for healthy aging and being healthy in this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquatic exercise
  • Elderly
  • Quality of life