گزارش یک مورد کیست اپیدرموئید پره ساکرال همراه با سرطان سرویکس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه: کیست اپیدرموئید پره ساکرال، تشخیصی نادر در زنان سنین میانسالی است که اغلب بدون علامت بوده و به صورت تصادفی کشف می شود. نمونه برداری قبل از عمل توصیه نمی شود و جراحی، اقدامی تشخیصی و درمانی است. در این مطالعه یک مورد کیست اپیدرموئید پره ساکرال که در خلال مرحله بندی سرطان سرویکس کشف شد، معرفی می شود.
معرفی بیمار: بیمار خانمی 47 ساله با شکایت منومتروراژی بود که در اردیبهشت سال 1394 پس از معاینه ژنیکولوژی و بیوپسی، برای وی تشخیص سرطان سلول سنگفرشی سرویکس مطرح شد. سی تی اسکن و سونوگرافی در حین بررسی متاستاز سرطان سرویکس، توده ای بزرگ و کیستیک در ناحیه پره ساکرال را نشان داد. بیمار ابتدا تحت هیسترکتومی و سالپنگواوفورکتومی دو طرفه قرار گرفت. سپس مجدداً جهت برداشت توده پره ساکرال در بیمارستان انکولوژی امید مشهد لاپاروتومی شد. گزارش آسیب شناسی، تشخیص کیست اپیدرموئید پره ساکرال را نشان داد.
نتیجه گیری: کیست اپیدرموئید را باید در تشخیص افتراقی یک زن میانسال با ضایعه کیستیک و بدون علامت پره ساکرال در نظر داشت. جراحی، بهترین روش تشخیصی و درمانی است. انتخاب مسیر جراحی به اندازه ضایعه و تجربه جراح بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pre-sacra Epidermoid cyst along with Cervical cancer: A case report

نویسندگان [English]

 • Sare Hosseini 1
 • Masoumeh Gharib 2
 • Samira Hosseini 3
1 Assistant professor, Department of Radiation Oncology, Cancer Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor, Department of pathology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident, Depart of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pre-sacra Epidermoid cyst is a rare diagnosis in middle-aged women which is often asymptomatic and discovered incidentally. Pre-operative biopsy is not recommended and surgical resection is the best diagnostic and therapeutic modality. This article presents a case of pre-sacral epidermoid cyst which was discovered during the staging of cervical cancer.
Case presentation: The patient was a 47-year-old woman complaining of menometrorrhagia in May 2015. After gynecological examination and biopsy, squamous cell carcinoma of the cervix was diagnosed for her. CT scan and ultrasound for ruling out cervical cancer metastasis revealed a large cystic mass in pre-sacral area. The patient initially underwent hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. Then, laparotomy was performed for resection of pre-sacral lesion in Mashhad Omid oncology hospital. Histopathological examination showed the diagnosis of pre-sacral epidermoid cyst.
Conclusion: Epidermoid cyst should be considered in the differential diagnosis of any asymptomatic pre-sacral cystic lesion in middle-aged women. Surgery is the optimal diagnostic and therapeutic method. The selection of surgery route depends on the size of the lesion and the surgeon's experience.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical Cancer
 • Epidermoid cyst
 • Pre-sacral cyst
 1. Jha A, Khalid M, Gupta P, Saud M, Gupta G. Presacral epidermoid cyst in an elderly female, mistaken for ovarian cystadenoma. Obstet Gynaecol India 2014; 64:118-20.
 2. Negro F, Mercuri M, Ricciardi V, Massari M, Destito C, et al. Presacral epidermoid cyst: A case report. Ann Ital Chir 2006; 75:75-7.
 3. Ueda K, Tsunoda A, Nakamura A, Kobayashi H, Shimizu Y, et al. Presacral epidermoid cyst: report of a case. Surg Today 1998; 28(6): 665-8.
 4. Chen ML, Su JM, Cheng YM, Chou CY, Kuo PL. Presacral epidermoid cyst with right hydronephrosis. Taiwan J Obstet Gynecol 2006; 45(2):155-8.
 5. Hayashi M, Tomita S, Fujimori T, Nagata H, Kubota K, Shoda A, et al. Retrorectal epidermoid cyst with unusually elevated serum SCC level, initially diagnosed as an ovarian tumor. Rare Tumors 2009; 1(1):59-62.
 6. Riojas CM, Hahn CD, Johnson EK. Presacral epidermoid cyst in a male: a case report and literature review. J Surg Educ 2010; 67( 4):227-32.
 7. Yang DM, Jung DH, Kim H, Kang JH, Kim SH, Kim JH, et al. Retroperitoneal Cystic Masses: CT, Clinical, and Pathologic Findings and Literature Review. Radiographics 2004; 24(5):1353-65.
 8. Yang DM, Yoon MH, Kim HS, Oh YH, Ha SY, Oh JH, et al. Presacral epidermoid cyst: imaging findings with histopathologic correlation. Abdom Imaging 2001; 26(1):79-82.
 9. Riojas CM, Hahn CD, Johnson EK. Presacral epidermoid cyst in a male: a case report and literature review. J Surg Educ 2010; 67(4):227-32.
 10. 1Wolpert A, Beer-Gabel M, Lifschitz O, Zbar A.P. The management of presacral masses in the adult. Tech Coloproctol 2002; 6:43–49.3(2).