وضعیت و شدت سندرم پیش از قاعدگی و ارتباط آن با مشخصات فردی و اجتماعی دانشجویان، گناباد-1392

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مامایی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گناباد، ایران.

2 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاداسلامی واحد گناباد، گناباد، ایران

4 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی، یکی از شایع ترین اختلالات ژنیکولوژیک می باشد که می تواند منجر به غیبت از محل کار و یا افت وضعیت تحصیلی شود. از آنجایی که اولین قدم برای پیشگیری و درمان این اختلال شناخت شیوع و شدت آن است، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع و شدت و عوامل مرتبط با سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 270 نفر از دانشجویان دختر مشغول به تحصیل شهر گناباد انجام شد. این دانشجویان سیکل های قاعدگی منظم داشته و بیماری جسمی یا روانی نداشتند. مشارکت کنندگان پس از تکمیل فرم مشخصات فردی و اجتماعی، به مدت دو سیکل متوالی فرم ثبت وضعیت روزانه علائم سندرم پیش از قاعدگی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای اسکوئر و تی دانشجویی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: فراوانی سندرم پیش از قاعدگی 1/78% بود. شدت این عارضه در 13 نفر (7/4%) از دانشجویان شدید، در 34 نفر (8/12%) متوسط و در 196 نفر (5/72%) خفیف بود. سندرم پیش از قاعدگی در سنین بالاتر (012/0=p) و عدم رضایت از درآمد خانواده (037/0=p) به طور معنی داری بیشتر بود. سایر متغیرها از جمله وزن، شاخص توده بدنی، سن منارک، قومیت، مقطع تحصیلی، تحصیلات پدر و مادر، وضعیت اقتصادی، وضعیت واحد مسکونی و انجام ورزش هفتگی ارتباط آماری معنی داری با سندرم پیش از قاعدگی نداشتند (05/0p>).
نتیجه گیری: شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان شهر گناباد بالا و در اکثر موارد از نوع خفیف می باشد. با توجه به شیوع بالای این عارضه، برنامه ریزی های بهداشتی مناسب برای تعدیل آن پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incidence and Severity of Premenstrual Syndrome and its relationship with Social and Demographic Characteristics among Students’ College, Gonabad - 2013

نویسندگان [English]

 • Fariba Ramezanpour 1
 • Narjes Bahri 2
 • Leila Bagheri 3
 • Tahereh Fathi Najafi 4
1 BS of Midwifery, Elites Young Researchers Club, Islamic Azad University, Gonabad Branch, Gonabad, Iran
2 PhD Student in Reproductive Health, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Gonabad Branch, Gonabad, Iran.
4 PhD Student in Reproductive Health, Department of Midwifery, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Premenstrual syndrome (PMS) is one of the most common gynecologic complications leading absence of work and decline in educational performance. Since the first step for prevention and management of PMS is awareness of its incidence and severity, this study was performed with aim to evaluate the incidence and severity of premenstrual syndrome and its related factors.
Methods: This cross-sectional study was performed on 270 female students educating in Gonabad in 2013. They had regular menstrual cycle and no history of physical or mental disorders. Participants after completing the social and demographic questionnaires, they filled out Daily Record of Severity of Problems chart (DRSP) for two successive menstrual cycles. Data were analyzed using SPSS software (version 16), and Chi-square and student-t test. PResults: Frequency of premenstrual syndrome was 78.1%. The severity of this syndrome was severe in 13 students (4.7%), moderate in 34 (12.8%), and mild in 196 (72.5%). PMS was significantly higher with increasing age and dissatisfaction regarding family income (P=0.012, P=0.037, respectively). There is no significantly relation between PMS and weight, BMI, menarche age, ethnicity, education level, father and mother's education, economic situation, home status and weekly exercise (P>0.05).     
Conclusion: The incidence of PMS is high and in most cases mild among Gonabad's students. Considering the incidence of this syndrome, designing health programs for managing PMS is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Demographic factors
 • incidence
 • Iran
 • Premenstrual Syndrome
 • Social factors
 1. Ryu A, Kim TH. Premenstrual syndrome: A mini review. Maturitas 2015; 82(4):436-40.
 2. Kariman NS, Rezaeian M, Nassaji F, Valaei N, Gachkar L. The effect of exercise on premenstrual syndrome (PMS). J Zanjan Univ Med Sci Health Serv 2006; 13(53):8-15. (Persian).
 3. Teng CT, Filho AH, Artes R, Gorenstein C, Andrade LH, Wang YP. Premenstrual dysphoric symptoms amongst Brazilian college students: factor structure and methodological appraisal. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2005; 255(1):51-6.
 4. Talaei A, Bordbar MRF, Nasiraei A, Pahlavani M, Dadgar SA. Epidemiology of premenstrual syndrome (PMS) in Students of Mashhad University of Medical Science. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2009; 12(2):15-22. (Persian).
 5. Ramazani TF, Hashemi S, Robab AM. Prevalence of premenstrual syndrome and some of its relative factors in reproductive age. Ofoghe Danesh 2012; 18(3):121-7. (Persian).
 6. Dirkavand Moghaddam A, Kaikhavani S, Sayehmiri K. The worldwide prevalence of premenstrual syndrome: a systematic review and meta-analysis study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(65):8-17. (Persian).
 7. Pak Gouhar M, Mehran A, Ahmadi M, Salehi SM, Akhondzadeh S. Effect of hypericum perforatum L for treatment of Premenstrual Syndrome. J Med Plants 2005; 4(15):33-43.
 8. Sharifirad G, Rabiei L, Hamidizadeh S, Bahrami N, Rashidi Nooshabadi MR, Masoudi R. The effect of progressive muscle relaxation program on the depression anxiety, and stress of premenstrual syndrome in female students. J Health Syst Res 2014; Health Education Supplement:1786-96. (Persian).
 9. Kiani Asiabar A, Heidari M, Mohammadi Tabar SH, Faghihzadeh S. Prevalence, signs, symptoms and predisposing factors of premenstrual syndromes in employed women. Daneshvar Med 2009; 16(81):45-54. (Persian).
 10. Farahani LA, Farrokhi F, Abbasi A. Prevalence, severity, and clinical manifestations of premenstrual syndrome among the students residing in the dormitories of Arak University. Qom Univ Med Sci J 2014; 7(6):23-30. (Persian).
 11. Fotokian Z, Ghaffari F. Aerobic exercise program on the intensity of premenstrual syndrome. Iran J Dermatol 2006; 8(4):76-80.
 12. Mirghafourvand M, Asghari Jafarabadi M, Ghanbari Homayi S. Comparison of the diagnostic values of premenstrual syndrome screening tool (PSST) and daily record of severity of problems (DRSP). J Babol Univ Med Sci 2015; 17(8):27-33. (Persian).
 13. Maharaj S, Trevino K. A comprehensive review of treatment options for premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. J Psychiatr Pract 2015; 21(5):334-50.
 14. Endicott J, Freeman EW, Kielich AM, Sondheimer SJ. PMS: new treatments that really work. Patient Care 1996; 30(7):88-106.
 15. Endicott J, Halbreich U. Retrospective report of premenstrual depressive changes: factors affecting confirmation by daily ratings. Psychopharmacol Bull 1982; 18(3):109-12.
 16. Sharifi F, Simbar M, Mojab F, AlaviMajd H. A comparative study of the effects of Matricaria chamomillaextract and mefenamic acid on the severity of premenstrual syndrome symptoms. Arak Med Univ J 2013; 16(1):71-8. (Persian).
 17. Kialashaki A, Tofighi M, Shokouhi F, Zafari M, Zarenegad N. Effect of lavandula essence on premenstrual syndrome. J Mazand Univ Med Sci 2010; 22(93):48-56. (Persian).
 18. Nourjah P. Premenstrual syndrome among teacher training university students in Iran. J Obstet Gynecol India 2008; 58(1):49-52.
 19. Alavi A, Salahimoghaddam AR, Alimalayeri N, Ramezanpour A. Prevalence of clinical manifestations of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in students of Bandar Abbas Medical University. J Hormozgan Univ Med Sci 2007; 10(4):335-41. (Persian).
 20. Balaha MH, Amr MA, Saleh Al Moghannum M, Saab Al Muhaidab N. The phenomenology of premenstrual syndrome in female medical students: a cross sectional study. Pan Afr Med J 2010; 5:4-18.
 21. Nisar N, Zehra N, Haider G, Munir AA, Sohoo NA. Frequency intensity and impact of premenstrual syndrome in medical students. J Coll Physicians Surg Pak 2008; 18(8):481-4.
 22. Petta CA, Osis MJ, de Pádua KS, Bahamondes L, Makuch MY. Premenstrual syndrome as reported by Brazilian women. Int J Gynaecol Obstet 2010; 108(1):40-3.
 23. Eke AC, Akabuike JC, Maduekwe K. Predictors of premenstrual syndrome among Nigerian university students. Int J Gynaecol Obstet 2011; 112(1):63-4.
 24. Dueñas JL, Lete I, Bermejo R, Arbat A, Pérez-Campos E, Martínez-Salmeán J, et al. Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in a representative cohort of Spanish women of fertile age. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011; 156(1):72-7.
 25. Abdelmoty HI, Youssef MA, Abdallah S, Abdel-Malak K, Hashish NM, Samir D, et al. Menstrual patterns and disorders among secondary school adolescents in Egypt. A cross-sectional survey. BMC Womens Health 2015; 15:70-6.
 26. Czajkowska M, Drosdzol-Cop A, Gałązka I, Naworska B, Skrzypulec-Plinta V. Menstrual cycle and the prevalence of premenstrual syndrome/premenstrual dysphoric disorder in adolescent athletes. J Pediatr Adolesc Gynecol 2015; 28(6):492-8.
 27. Shahpourian F, Mahmoodi Z, Bastani F, Parsaee S, Hoseini F. Premenstrual syndrome and its related symptoms in students. Q Iran J Nurs 2006; 18(44):57-66. (Persian).
 28. 28    Silva CM, Gigante DP, Minten GC. Premenstrual symptoms and syndrome according to age at menarche in a 1982 birth cohort in southern Brazil. Cad Saude Publica 2008; 24(4):835-44.
 29. Takeda T, Tasaka K, Sakata M, Murata, Y. Prevalence and premenstrual syndrom and premenstrual dysphoric disorder in Japanese women. Arch Womens Ment Health 2006; 9(4):209-12.
 30. 30    Richardson JT. The premenstrual syndrome: a brief history. Soc Sci Med 1995; 41(6):761-7.