بررسی تأثیر آموزش بهداشت جنسی بر رضایت جنسی زوجین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه: نارضایتی جنسی دلیل اصلی 80% اختلافات زناشویی است، با توجه به اینکه بسیاری از زوجین ایرانی از نارضایتی جنسی رنج می برند، مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه تأثیر آموزش بهداشت جنسی بر رضایت جنسی زوجین انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1390 بر روی 34 زوج واجد شرایط پژوهش، انجام شد. زوجین به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در ابتدای مطالعه، پیش آزمون توسط زوجین هر دو گروه تکمیل شد. یک هفته پس از تکمیل پیش آزمون، برای گروه مداخله 4 جلسه 120 دقیقه ای آموزش بهداشت جنسی به صورت مجزا برای زنان و مردان در نظر گرفته شد و برای گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نشد. 3 ماه پس از آموزش، زوجین هر دو گروه به پس آزمون پاسخ دادند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات فردی و رضایت جنسی بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و روش های آمار توصیفی و آزمون های کای دو، تی مستقل و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در ابتدای مطالعه، افراد دو گروه از نظر مشخصات فردی و رضایت جنسی تفاوت آماری معنی داری نداشتند و همگن بودند. رضایت جنسی زوجین دو گروه مداخله و کنترل، 3 ماه پس از آموزش تفاوت آماری معنی داری داشت (01/0=p). همچنین بین رضایت جنسی مردان دو گروه مداخله و کنترل پس از آموزش (02/0=p) و مردان گروه مداخله قبل و بعد از آموزش (01/0=p) تفاوت آماری معنی داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: برنامه های آموزش بهداشت جنسی می توانند باعث بهبود رضایت جنسی و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی زناشویی شوند. لذا با توجه به تأثیر نامطلوب عدم رضایت جنسی در زندگی زوجین، آموزش بهداشت جنسی به عنوان یکی از مهمترین راهکارها جهت بهبود رضایت جنسی زوجین پیشنهاد می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sexual Health Education on Couples’ Sexual Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Aghdas Karimi 1
  • Salmeh Dadgar 2
  • Maliheh Afiat 2
  • Nafise Rahimi 3
1 Ph.D. Student of Reproductive Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 M.Sc. of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sexual dissatisfaction is the main cause of nearly 80% of marital conflicts. Many Iranian couples suffer from sexual dissatisfaction. The purpose of this study was to evaluate the effect of sexual health education on couples' sexual satisfaction.
Methods: This randomized clinical trial was conducted on 34 couples that eligible for the study in 2011. Couples were randomly divided into two experimental and control groups. Pretest was completed by all couples at the beginning of the study. One week after, 4 session of sexual health education (each session 120 minutes) was held separately for men and women for experimental group and the control group did not receive any intervention. Post-test was done for both groups 3 month after educating. Data were collected by demographic characteristics and sexual satisfaction questionnaire and analyzed with SPSS software version 16 and descriptive statistics tests, chi-square, t-test and paired t-test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There were no significant statistical differences between two groups in term of demographic characteristics and couples’ sexual satisfaction at the beginning of the study, but a significant difference was seen in term of couples’ sexual satisfaction 3 months after educating (p=0.01). Evaluating men’s sexual satisfaction in experimental and control groups had shown a significant difference (p=0.02), also for men in experimental group before and after the study (p=0.01).
Conclusion: Sexual health education affects on the quality of sexual relationship and increase couples’ sexual satisfaction. Considering the unpleasant effect of sexual dissatisfaction on couples’ life, sexual health education is recommended as one of the most important guidelines to help couples to improve sexual satisfaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Personal satisfaction
  • Sexual health