کیفیت خواب و پره اکلامپسی: یک مطالعه مورد-شاهدی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه بیماری های مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پره اکلامپسی یک عارضه شایع و خطرناک حاملگی با علت ناشناخته است. التهاب سیستمیک و استرس اکسیداتیو متعاقب اختلال خواب ممکن است باعث افزایش فشار خون شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط کیفیت خواب با پره اکلامپسی انجام شد.
روش کار: این مطالعه مورد شاهدی در سال 1393 بر روی 150 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی و 150 زن سالم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی و بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهد انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها فرم اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، علائم بالینی و آزمایشگاهی پره اکلامپسی، مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (دس 21) و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ بود. کیفیت نامناسب خواب، به صورت نمره بیشتر از 5 حاصل از پرسشنامه پیتزبرگ و پره اکلامپسی با فشارخون سیستولی مساوی یا بیشتر از 140 میلی متر جیوه و یا فشار خون دیاستولی مساوی یا بیشتر از 90 میلی متر جیوه همراه با دفع ادراری پروتئین به میزان 300 میلی گرم در ادرار 24 ساعته و یا مساوی یا بیش از +1 در تست نواری تعریف شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و از آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی،کای دو و مدل رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین کیفیت خواب با پره اکلامپسی ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0p<)؛ به طوری که 119 نفر (3/79%) از افراد مبتلا به پره اکلامپسی و نیز 91 نفر (7/60%) از افراد سالم کیفیت خواب نامناسب داشتند و احتمال ابتلاء به پره اکلامپسی در صورت وجود کیفیت نامناسب خواب 48/2 برابر بود (49/1-15/4: 95%، 48/2=OR).
نتیجه گیری: کیفیت نامناسب خواب زمینه ساز بروز پره اکلامپسی است، لذا غربالگری کیفیت خواب توسط ارائه دهندگان مراقبت های بارداری توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sleep quality and preeclampsia: a case-control study

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Kordi 1
 • Azra vahed 2
 • Fariborz Rezaeitalab 3
 • Marzieh lotfalizade 4
 • Seyed Reza Mazlom 5
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, Patient Safety and Health Quality Research Center , School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 M.Sc. Student, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Neurological Diseases, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Instructor of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preeclampsia is the most common and dangerous complication of pregnancy with unknown cause. Systemic inflammation and oxidative stress following sleep disorders may cause increased blood pressure. This study was performed with aim to determine the relationship between sleep quality and preeclampsia.
Methods: This case-control study was conducted on 15 pregnant women with preeclampsia and 150 healthy women, referred to health centers and academic hospitals of Mashhad city in 2014. Data collection tools included information form related to demographic characteristics, clinical and laboratory signs of preeclampsia, depression, anxiety, stress (DAS 21) questionnaire, and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Poor sleep quality was defined as a score >5 from PSQI, preeclampsia was defined as systolic blood pressure ≥140 mm Hg or diastolic blood pressure ≥90 mm Hg accompanied with 24 hours urinary protein excretion > 300 mg, or more than + 1 in the strip. Data was analyzed using SPSS software (version 16), and independent t-test, Mann-Whitney, Chi-square test, and logistic regression model. PResults: There was significant relationship between poor sleep quality and preeclampsia (P<0.001), so that, 119 (79.3%) of preeclamptic patients and 91 (60.7%) of healthy cases had poor sleep quality, and risk of preeclampsia in case of poor sleep quality was 2.48 times more (OR=2.48, %95:4.15-1.49).
Conclusion: Poor sleep quality is predispose of preeclampsia. Thus, sleep quality screening by pregnancy care providers is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood pressure disorders
 • Preeclampsia
 • Sleep disorders in pregnancy
 • Sleep Quality
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth J, Gilstrap L, Wenstrom K. Williams Obstetrics. 23th ed. New York: Medical Publishing Division; 2010.
 2. Abbaszadeh A, Kordi A. Relationship between intimate partner violence during pregnancy with preeclampsia. First Midwifery and Nursing Conferences. Mashhad, Iran; 2012. (Persian).
 3. James DK, Steer PJ, Weiner CP, Gonik B. High risk pregnancy. 6th ed. London: Saunders; 1999. P. 602-5.
 4. Ghare Khani P, Sadatyan SA. Basics of pregnancy and childbirth. First ed. Tehran: Institute of Light Publishing; 1381. (Persian).
 5. Roberts JM. Endothelial dysfunction in preeclampsia. Semin Reprod Endocrinol 1998; 16(1):5-15.
 6. Alebiosu OC, Ogunsemi OO, Familoni OB, Adebayo PB, Adebayo OE. Quality of sleep among hypertensive patients in a semi-urban Nigerian community: a prospective study. Postgrad Med 2009; 121(1):166-72.
 7. Association between sleep and blood pressure in mid life: The CARDIA Sleep StudyKristen L Knutson, Ph.D. 1 , Eve Van Cauter, Ph.D. 2 , Paul J Rathouz, Ph.D. 1 , Lijing L Yan,Ph.D. 3,4 , Stephen B. Hulley, M.D., M.P.H. 5 , Kiang Liu, Ph.D. 3 , and Diane S Lauderdale, Ph.D)
 8. Knutson KL, Van Cauter E, Rathouz PJ, Yan LL, Hulley SB, Liu K, et al. Association between sleep and blood pressure in mid life: The CARDIA Sleep Study. Arch Int Med 2009; 169(11):1055-61.
 9. Gangwisch JE, Heymsfield SB, Boden-Albala B, Buijs RM, Kreier F, Pickering TG, et al. Short sleep duration as a risk factor for hypertension: analyses of the first National Health and Nutrition Examination Survey. Hypertension 2006; 47(5):833-9.
 10. Williams MA, Miller RS, Qiu C, Cripe SM, Gelaye B, Enquobahrie D. Associations of early pregnancy sleep duration with trimester-specific blood pressures and hypertensive disorders in pregnancy. Sleep 2010; 33(10):1363–71.
 11. Schobel HP, Fischer T, Heuszer K, Geiger H, Schmieder RE. Preeclampsia--a state of sympathetic overactivity. N Engl J Med 1996; 335(20):1480-5.
 12. Santiago JR, Nolledo MS, Kinzler W, Santiago TV. Sleep and sleep disorder in pregnancy. Ann Intern Med 2001; 134(5):396-408.
 13. Ekholm EM, Polo O, Rauhala ER, Ekblad UU. Sleep quality in preeclampsia. AM J Obstet Gynecol 1992; 167(5):1262-6.
 14. Bjorvatn B, Sagen IM, Oyane N, et al. The association between sleep duration, body mass index and metabolic measures in the Hordaland Health Study. J Sleep Res 2007;1 6: 66-76
 15. Kawada T, Okada K, Amezawa M. Components of the metabolic syndrome and lifestyle factors in Japanese male workers. Metab Syndr Relat D 2008; 6: 263-6.
 16.  van den Berg JF, Tulen JH, Neven AK, Hofman A, Miedema HM, Wittema JC, et al. Sleep duration and hypertension are not associated in the elderly. Hypertension 2007; 50(3):585–9.
 17. Lopez-Garcia E, Faubel R, Guallar-Castillon P, Leon-Munoz L, Banegas JR, Rodriguez-Artalejo F. Self-reported sleep duration andhypertension in older Spanish adults. J Am Geriatr Soc 2009; 57(4):663-8.
 18. Lima-Costa MF, Peixoto SV, Rocha FL. Usual sleep duration is not associated with hypertension in Brazilian elderly: The Bambui Health Aging Study (BHAS). Sleep Med 2008; 9(7):806-7.
 19. Phillips B, Buzkova P, Enright P, Cardiovascular Health Study Research Group. Insomnia did not predict incidenthypertension in older adults in the cardiovascular health study. Sleep 2009; 32(1):65-72.
 20. Vozoris NT. The Relationship between insomnia symptom and hypertention using United States population-level data. J Hypertens2013; 31(4):663–71.
 21. Mollahadi M, Tayyebi A, Ebadi A, Daneshmandi M. Comparison between anxiety, depression and stress in hemodialysis and kidney transplantation patient. J Critical Care Nurs 2010; 2(4):9-10. (Persian).
 22. Hoseinabadi R, Nourozi K, Pouresmail Z, Karimlu M, Maddah Sadat SB, Cheraghi MA. The effect of acupressure on quality of sleep in Iranian elderly nursing home residents. Complement Ther Clin Pract 2010; 16(2):81-5.
 23. Okun ML, Coussons-Read ME. Sleep disruption during pregnancy: how does it influence serum cytokines? J Reprod Immunol 2007; 73(2):158-65.
 24. Javaheri S, Storfer-Isser A, Rosen CL, Redline S. Sleep quality and elevated blood pressure in adolescents. Circulation 2008; 118:1034–40.
 25. Bansil P, Kuklina EV, Merritt RK, Yoon PW. Associations between sleep disorders, sleep duration, quality of sleep, and hypertension: results from the national health and nutrition examination survey, 2005 to 2008. J Clin Hypertens 2011; 13(10):739–43.
 26. Okun ML, Roberts JM, Marsland AL, Hall M. How disturbed sleep may be a risk factor for adverse pregnancy outcomes a hypothesis. Obstet Gynecol Surv 2009; 64(4):273–80.
 27. Gottlieb DJ, Redline S, Nieto FJ, Baldwin CM, Newman AB, Resnick HF, et al. Association of usual sleep duration with hypertension: the Sleep Heart Health Study. Sleep 2006; 29(8):1009-14.
 28. Ghaffari F, Mohammadi SH. Frequency of daytime sleepiness in women with high blood pressure. J Hamedan Faculty Nurs Midwifery 2011; 19(1):5-13. (Persian).
 29. Palagini L, Bruno RM, Gemignani A, Baglioni C, Ghiadoni L, Riemann D. Sleep loss and hypertension: a systematic review. Curr Pharm Des. 2013; 19(13):2409–19
 30. Vollebregt KC, van der Wal MF, Wolf H, Vrijkotte TG, Boer K, Bonsel GJ. Is psychosocial stress in first ongoing pregnancies associated with pre-eclampsia and gestational hypertension? BJOG 2008; 115(5):607–15.
 31. Mindell JA, Jacobson BJ. Sleep disturbances during pregnancy. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2000;29:590–597.
 32. O’Brien LM, Bullough AS, Owusu JT, Tremblay KA, Brincat CA, Chames MC, et al. Pregnancyonset habitual snoring, gestational hypertension, and preeclampsia: prospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2012; 207(6):487.e1–9.
 33. Edwards N, Middleton PG, Blyton DM, Sullivan CE. Sleep disordered breathing and pregnancy. Thorax 2002; 57(6):555–8.
 34. Lee KA, Caughey AB. Evaluating insomnia during pregnancy and postpartum. Sleep disorder in women. Hum Press 2006; 4:185-98.
 35. Ebuehi OAT, Osagie OG, Ebuehi OM, Giwa-Osagie OF. Oxidative stress during the various trimesters of pregnancy in humans. Nig J Health Biomed Sci 2003; 2(2):61-4.
 36. Aliakbari A, Bolouri B, Sadegh NHK, Alavi MH. Relation between sleep disorders in the last month of pregnancy and type of delivery in women referring to health centers at Saghez. J Shahid Beheshti Univ Med Sci 2006; 54(1):35-42. (Persian).