مقایسه عملکرد جنسی قرص های پیشگیری از بارداری با کاندوم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استاد گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مؤلفه های بهداشتی که نشانه ای از سلامت جسم و روان است، عملکرد جنسی مطلوب است. زنان برای جلوگیری از بارداری های ناخواسته از قرص های پیشگیری از بارداری استفاده می کنند که اثرات آن‌ها بر عملکرد جنسی درخور توجه است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه عملکرد جنسی در زنان استفاده کننده از قرص های پیشگیری از بارداری با کاندوم انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقایسه ای در سال 1392 بر روی 240 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان و مشخصات فردی بود که از طریق مصاحبه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS‌ (نسخه 16) و آزمون تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سن زنان استفاده کننده از قرص های ضد بارداری 42/5±57/29 سال و کاندوم 41/5±23/29 سال بود. بین مشخصات جمعیت شناختی دو گروه تفاوتی وجود نداشت (05/0<p). عملکرد جنسی و حیطه های آن در زنان استفاده کننده از قرص های پیشگیری از بارداری با کاندوم تفاوتی نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: قرص های پیشگیری از بارداری باعث اختلال در عملکرد جنسی نمی شوند، اما قطعاً نمی توان اثرات آن‌ها را نادیده گرفت، زیرا عملکرد جنسی تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of sexual function in oral contraception pills and Condom in women referring to health centers of Tehran Shahid Beheshti University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Sepideh Hajian 1
 • Zohre Sheikhan 2
 • Masoumeh Simbar 3
 • Alireza Zahiroddin 4
 • Shahnaz Tork Zahrani 2
 • Hanieh Alamollhoda 2
 • Padideh Janati Ataee 2
 • Sahar Mirzaee 5
1 Assistant professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Behavioral Sciences Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran..
3 Associate professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Psychology, Behavioral Sciences Research Center, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Favorite sexual function is one of the health component which is a sign of physical and mental health. Women use oral contraceptive pills for prevention of unwanted pregnancy that their effects on sexual function must be considered. This study was performed with aim to compare sexual function in women using contraceptive pills (OCP) with Condom.
Methods: This descriptive-comparative study was conducted on 240 women referring to health centers of Tehran Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2013. Data collection tool was Female Sexual Function Index and demographic characteristic questionnaire. Data was analyzed using d SPSS software (version 16), and independent t test. PResults: Mean age of women using OCP was 29.57 ± 5.42 and women using condom 29.23± 5.41 years. No difference was observed between demographic characteristics, sexual function and their dimensions between OCP and Condom groups (P>0.05).
Conclusion: OCP didn’t cause sexual dysfunction but their effects cannot be ignored because sexual function is influenced by several factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Condom
 • Oral Contraception Pills
 • Sexual dysfunction
 1. Edwards MW, Coleman E. Defining sexual health: a descriptive overview. Arch Sex Behav 2004; 33(3):189-95.
 2. Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh R, et al. Female sexual function index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. J Sex Marital Ther 2000; 26(2):191-208.
 3. Brock G, Laumann E, Glasser DB, Nicolosi A, Gingell C, King R. Prevalence of sexual dysfunction among mature men and women in USA, Canada, Australia and New Zealand. J Urol 2003; 169(4):315-30.
 4. Nusbaum MR, Gamble C, Skinner B, Heiman J. The high prevalence of sexual concerns among women seeking routine gynecological care. J Fam Pract 2000; 49(3):229-32.
 5. Oksuz E, Malhan S. Prevalence and risk factors for female sexual dysfunction in Turkish women. J Urol 2006; 175(2):654-8.
 6. Ponholzer A, Roehlich M, Racz U, Temml C, Madersbacher S. Female sexual dysfunction in a healthy Austrian cohort: prevalence and risk factors. Eur Urol 2005; 47(3):366-74.
 7. Safarinejad MR. Female sexual dysfunction in a population-based study in Iran: prevalence and associated risk factors. Int J Impot Res 2006; 18(4):382-95.
 8. Goshtasbi A, Rahimi Foroushani A, Mohammadi A. Sexual dysfunction and its association with reproductive variables in the Kohgiluye & Boyer Ahmad province. Payesh J 2008; 7:67–73. (Persian).
 9. Bakuee F, Nasiri F. Prevalence of sexual dysfunction in married women and some related factors in Babol. Babol Univ Med Sci 2007; 9(4):59–64. (Persian).
 10. Foroutan SK, Jadid Milani M. Prevalence of sexual dysfunction in patients referred to the Family Justice Center. Daneshvar J 2008; 16(78):39-44. (Persian).
 11. Ramezani Tehrani F, Farahmand M, Simbar M, Malek Afzali H. Factors associated with sexual dysfunction; a population based study in Iranian reproductive age women. Arch Iran Med 2014; 17(10):679-84.
 12. Berek JS, Novak S. Textbook of gynecology. 15th ed. Philadelphia: Williams and Wilkins; 2012.
 13. Schaffir J. Hormonal contraception and sexual desire: a critical review. J Sex Marital Ther 2006; 32(4):305-14.
 14. Burrows LJ, Basha M, Goldstein AT. The effects of hormonal contraceptives on female sexuality: a review. J Sex Med 2012; 9(9):2213-23.
 15. 15- Pastor Z, Holla K, Chamel R. The influence of combined oral contraceptives on female sexual desire: a systematic review. Eur J Contracept Reprod Health Care 2013; 18(1):27-43.
 16. Wiebe ER, Brotto LA, MacKay J. Characteristics of women who experience mood and sexual side effects with use of hormonal contraception. J Obstet Gynaecol Can 2011; 33(12):1234–40.
 17. Davis AR, Castano PM. Oral contraceptives and libido in women. Annul Rev Sex Res 2004; 15:297–320.
 18. Sanders SA, Graham CA, Bass JL, Bancroft J. A prospective study of the effects of oral contraceptives on sexuality and well-being and their relationship to discontinuation. Contraception 2001; 64(1):51-8.
 19. Sabatini R, Cagiano R. Comparison profiles of cycle control, side effects and sexual satisfaction of three hormonal contraceptives. Contraception 2006; 74(3):220-3.
 20. Gold MA, Bachrach LK. Contraceptive use in teens: a threat to bone health? J Adolesc Health 2004; 35(6):427-9.
 21. Salari P, Nayebi-Niya AS, Vahid RF, Jabbari NH. Surveying the relationship between adult attachment style to parents with female sexual function. J Fund Men Health 2012; 13(4):346-55.
 22. Ott MA, Shew ML, Ofner S, Tu W, Fortenberry JD. The influence of hormonal contraception on mood and sexual interest among adolescents. Arch Sex Behav 2008; 37(4):605-13.
 23. Wallwiener CW, Wallwiener LM, Seeger H, Mueck AO, Bitzer J, Wallwiener M. Prevalence of sexual dysfunction and impact of contraception in female German medical students. J Sex Med 2010; 7(6):2139-48.
 24. Panzer C, Wise S, Fantini G, Kang D, Munarriz R, Guay A, et al. Impact of oral contraceptives on sex hormone-binding globulin and androgen levels: a retrospective study in women with sexual dysfunction. J Sex Med 2006; 3(1):104-13.
 25. Schaffir JA, Isley MM, Woodward M. Oral contraceptives vs injectable progestin in their effect on sexual behavior. Am J Obstet Gyn 2010; 203(6):545.e1-5.
 26. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 27. Bancroft J, Loftus J, Long JS. Distress about sex: a national survey of women in heterosexual relationships. Arch Sex Behav 2003; 32(3):193-208.
 28. Oprisan E, Cristea D. A few variable of influence in the concept of marital satisfaction. Proc Soc Behav Sci 2012; 33:468-72.
 29. Ubillos S, Paez D, Gonzglez JL. Culture and sexual behavior. Psicothema 2000; 12(Suppl 1):70-82.
 30. Lazdane G. Sexual health: a public health challenge in Europe. World Health Organization. Available at: URL: http://www.euro.who.int/data/assets/pdffile/0019/142570/en72.pdf; 2011.
 31. Shirpak KR, Ardebili HE, Mohammad K, Maticka-Tyndale E, Chinichian M, Ramezankhani A, et al. Developing and testing a sex education program for the female clients of health centers in Iran. Sex Edu 2007; 7(4):333-49.
 32. Shtarkshall RA, Santelli JS, Hirsch JS. Sex education and sexual socialization: roles for educators and parents. Perspect Sex Reprod Health 2007; 39(2):116-9.
 33. Ali FA, Israr SM, Ali BS, Janjua NZ. Association of various reproductive rights, domestic violence and marital rap with depression among Pakistani women. BMC Psychiatry 2009; 9(77):1-13.
 34. Basson R. Clinical Practice: Sexual desire and arousal disorders in women. N Engl J Med 2006; 354(14):1497-506.
 35. Elsenbruch S, Hahn S, Kowalsky D, Offner AH, schedlowski M, Mann K, et al. Quality of life, psychosocial well-being, and sexual satisfaction in women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88(12):5801-7.
 36. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Asghari Jafarabadi M, Tavananezhad N, Karkhane M. Socio demographic predictors of marital satisfaction in women of reproductive age, Tabriz, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(72):1-12. (Persian).