بررسی تأثیر طب فشاری (بوسیله سی باند) بر روی تهوع و استفراغ بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی بهداشت مادر و کودک، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

2 متخصص آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ بارداری شایع ترین اختلال دستگاه گوارش در دوران بارداری می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر طب فشاری در کاهش شدت تهوع و تعداد دفعات استفراغ در زنان با حاملگی اول بار (در سن حاملگی 10-16 هفته) انجام شده است.
 
روش کار: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی و بر روی 100 نفر از زنان با حاملگی اول بار مبتلا به تهوع و استفراغ دوران بارداری با سن حاملگی 10-16 هفته انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه طب فشاری و پلاسبو قرار گرفتند. به طوریکه 50 نفر از زنان در گروه آزمون (طب فشاری) و 50 نفر از آنها در گروه شاهد (پلاسبو) در نظر گرفته شدند. سن، تحصیلات، شغل، شاخص توده بدنی، سن حاملگی و همچنین شدت تهوع و دفعات استفراغ در دو گروه همگن شدند. طول مدت درمان 4 روز بود که در گروه طب فشاری، سی باند بر روی نقطة‌ نیگان و در گروه پلاسبو در خارج از نقطة نیگان بسته شد و سپس در طول مدت درمان شدت تهوع و دفعات استفراغ روزانه ثبت شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 12) آزمونهای آماری کای دو، t، من ویتنی و ویل کاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
یافته ها: بین شدت تهوع و دفعات استفراغ قبل از درمان در دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد (60/0=p) و (55/0=p) اما شدت تهوع و تعداد دفعات استفراغ بعد از درمان بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معنی‌داری را نشان داد (01/0p<).
 
نتیجه‌گیری: طب فشاری (بوسیلة سی باند که وسیله‌ای بدون عارضه و ارزان و در دسترس می‌باشد) در کنترل شدت تهوع و تعداد دفعات استفراغ مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Acupressure by Sea Band on Nausea and Vomiting of Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Sima khavandi zadeh Aghadam 1
  • Behnam Mahfoozi 2
1 Lecturer, Faculty of Medicine, Azad Islamic University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran.
2 Specialist in Social Medicine, Islamic University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Nausea and Vomiting are the most common disorders of digestive system in the pregnancy. This study was done to evaluate the effects of acupressure in reducing the severity of nausea and the episodes of vomiting in primigravida women (10-16 gestational ages).
 
Methods: In this clinical-trial study, 100 primigravida women with nausea and vomiting in gestational age of 10-16 weeks were randomly selected and divided in two groups, 50 women in the acupressure group and 50 women in the placebo group. Age, education, profession, BMI, gestational age, nausea and vomiting were matched in both groups. Treatment lasted for 4 days in both groups. In the acupressure group sea bands were placed on neiguan point on hands but in placebo group sea bands were placed on points other than the neiguan point. Then, daily severity of nausea and vomiting were recorded during treatment period .The data were analyzed by SPSS software (12 versions), Chi-Square, t- test, Mann Whitney and Will Kaksun tests.
 
Results: There was not significant difference in the severity of nausea and frequency of vomiting before treatment in two groups. Severity of nausea and frequency of vomiting decreased significantly after treatment in Acupressure group.(P=0.60 and P=0.55 respectively).
 
Conclusion: This study showed that the acupressure (by sea-bands that is free of side effects and economical) is effective in reducing severity of nausea and frequency of vomiting in pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acupressure
  • Nausea
  • vomiting
  • Sea bands
1. NHS  cancer screening program. Breast srceening: the  facts  [Online]. 2009 [cited 2009  Feb  10];
[12 screen]. Available from: URL: http://www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen/publications/nhsbspthe­facts­english­2009.pdf
2. American  cancer society  (ACS). The  national breast and  cervical cancer early detection  program
(NBCCEDP)  [Online]. 2009  Sep 22  [cited 2009  Feb  10]; [9  screen]. Available from: URL: http://www.cancer.org/docroot/PED/content/PED_1_5X_CDC_Collaboration.asp 
3. Centers  for Disease  Control and  Prevention. Cancer Prevention  and  Control [Online]. 2009 
[cited 2009 Feb 10]; Available from: URL: http://www.cdc.gov/cancer/
4. Dinshaw K, Mishra G, Shastri S. Determinants of compliance in a cluster randomized controlled trial on  screening of breast and cervix cancer in Mumbai, India. Oncology 2007; 73(3­4):154­61.
5. Heidari Z,  Mahmoudzadeh­sagheb  HR, Sakhavar N. Breast cancer screening knowledge  and  practice  among women in southeast of Iran. Acta Medica Iraninca 2008; 46(4):321­8.
6. Speroff L, Mar CA, Frit Z.  Clinical gyencologic  endocrinology  and  infertility. 7 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p.612.
7. Carranza­lira  S, Gooch  AL, Saldivar N, Osterwalder MS. Climacteric symptom control after the 
addition of low dose esterified conjugated estrogen to raloxifene standard doses. Int J Fertile Womens Med 
2007;52(2­3):93­6.
8. Berek JS. Berek and Novak gyencology. 14 ed. Philadelphia:Lippincott Williams &Wilkins; 2007. p.1608.
9. Smith RA, Cokkinides V, Brawley OW. Cancer screening in the United States, 2009: a review of current
American cancer society guidelines and issues in cancer screening. CA Cancer J Clin 2009;59(1):27­41.
10. Allahverdipour H, Emami A. Perceptions of cervical threat, benefits and barriers of Papanicolaou smear screening programs for women in Iran. Women Health 2008;47(3):23­37.
11. Samuel PS,  Pringle  JP, James NW 4th, Fielding SJ, Fairfield  KM. Breast, cervical and  colorectal cancer screening rates among female Cambodian, Somali and  Vietnams  immigrants in  the  USA. Int J 
Equity Health 2009;8:30.
12. Moser K, Patnick J, Beral V. Inequalities in reported use of breast and cervical screening in great Britain: analysis of cross sectional survey data. BMJ 2009;338:b2025.