بررسی نتایج طولانی مدت تعلیق گردن مثانه با نوار صناعی (TVT) در درمان خانمهای با بی اختیاری استرسی ادراری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد اورولوژی و فلوشیب اندواورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دستیار تخصصی اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه : تعلیق گردن مثانه با نوار صناعی (TVT) یک روش کم تهاجم در درمان بیماران با بی اختیاری استرسی ادراری
می باشد و تلاش برای تصحیح آناتومی بافتهای حمایت کننده مجرا ادراری در سالهای اخیر مورد توافق اکثر متخصصین
 اورلوژی دنیا قرار گرفته است . این مطالعه با هدف بررسی بیان اثرات طولانی این روش بر روی اختیار ادراری و عوارض
آن انجام شده است.
 روش کار : این مطالعه به صورت توصیفی بر روی ۳۳ بیمار ۶۲ - ۲۹ ساله ( میانگین سنی ۴۷/۰۹ سال ) با تشخیص بی
اختیاری استرسی ادراری مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع ) در فاصله سالهای ۱۳۸۳–۱۳۸۰ انجام شد که تحت
 درمان با تعلیق گردن مثانه با نوار صناعی قرار گرفتند . همه بیماران پس از شرح حال، معاینه فیزیکی، آزمون مارشـال
 بونی و آزمون کیوتیپ، آزمایشات معمولی و ادرار و مشورت قلب و بیهوشی آماده عمل شدند و عمـل جراحـی تعلیـق
گردن مثانه با نوار صناعی در مورد آنان انجام شد.
 یافته ها : مدت زمان عمل ۴۰- ۱۵ دقیقه ( متوسط ۲۲/۶ دقیقه ) و مدت زمان بستری ۲ تـا ۲/۵ روز ( متوسـط ۲/۳ روز ) بـود .
 بیماران به مدت ۶ سال پیگیری شدند و هیچ مورد مرگ و میری نداشتند . بهبودی نسـبی در بیمـاران در در ۱۰۰ % مـوارد و
 بهبودی کامل بعد از ماه اول در ۳۰ بیمار (۹۰/۹ %) ، بعد از ۶ ماه در ۲۸ نفر (۸۴/۸ % ) ، بعد از یکسـال در ۲۷ بیمـار (۸۱/۸ %)
 و بعد از ۲ و ۶ سال در ۲۶ نفر (۷۸/۷ %) مشـاهده گردیـد . احتبـاس ادراری در ۱ بیمـار (۳/۰۳ %) و باقیمانـده ادراری بیشـتر
از۱۰۰ سی سی در ۱ بیمار (۳/۰۳ %) ایجاد شد که با یک هفته انجـام سـونوگرافی متنـاوب برطـرف گردیـد . اضـطرار ادراری
 نتیجه گیری : تعلیق گردن مثانه با نوار صناعی روش سریع کم تهاجم و مؤثر در درمان بی اختیاری استرسی ادرار می دنوو نیز در۱ بیمار (۳/۰۳ %) مشاهده شد که با ۳ هفته مصرف داروی آنتی کولینرژیک بهبود یافت.
 باشد که به دلیل تهاجم کم و زمان کوتاه عمل جراحی و موفقیت بالای آن هم اکنون مورد علاقه بسیاری از متخصصین
 اورولوژی جهان قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Long –Term Results of Tension–Free Vaginal Tape in the Management of Stress Urinary Incontinence in Women: 6 Years Follow up

نویسندگان [English]

  • Maliheh Keshvari 1
  • Mohammad Reza Darabi 2
  • Reza Abbasioun 3
1 Assistant Professor of Urology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor of Urology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Urology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:TVT is a minimally invasive procedure for the treatment of stress urinary incontinence. Attempt for correction of the supportive anatomical tissues of the urethra have been agreed by most of the urologists in recent years. In this paper we would like to introduce the long – term results and complications of this procedure.
Methods: This descriptive study enrolled 33 patients affected by stress urinary incontinence who were referred to Imam Reza hospital from 2001 to 2004.The age of patients ranged 29-62 years old(mean age of 47.09)and TVT procedure was done for all. All of the patients were admitted and after taking the history , physical examination, doing Marchal – Bonie and Q – Tip tests, routine lab tests, urinary analysis, cardio vascular assessment and anesthetic consultation , the procedure of tension-free vaginal tape was done.
Results: The operation took 15-45minutes (mean 22.6 min) .The hospitalization period was 2 – 2.5 days. (mean 2.3 days) During 6 years follow up, we did not have any mortality. Subjective improvement was seen in 33 patients (100%) and cure happened in 30 patients (90.9 %) after 1 month, in 28 patients (84.8 %) after 6 months, in 27 patients (81.8%) after one year and 26 patients (78.7%) after 6 years follow up. One patient had urinary retention (3.03%) and one patient had residual volume more than 100cc (3.03 %) they were treated by 1 week of CIC One patient had de novo urgency who improved following 3 weeks of anticholinergic treatment.
Conclusion: Tention-free vaginal tape operation is an effective, fast and safe minimally invasive procedure for the treatment of pure stress urinary incontinence in women that has attracted the attention of many urologists due to its short duration and minimally invasive nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress Urinary Incontinence
  • Tension-free vaginal tape
  • Voiding dysfunction
1. Novara G, Ficarra V, Boscolo–Berto R, Secco S, Cavalleri S, Artibani W. Tension­free midurethral slings 
in the treatment of female stress urinary incontinence: a systemic review and meta­analysis of randomized  controlled trials of effectiveness. Eur  Urol 2007 Sep;52(3):663­78.
2. Ulmsten  U, Johnson  P, Rezapour M. A three­year follow up  of tension  free  vaginal tape  for surgical
treatment of female stress urinary incontinence. Br J Obstet Gynaecol 1999 Apr;106(4):345–50.
3. Nilsson CG, Kuuva N. The tension­free vaginal tape procedure is successful in the majority of women with 
indications  for surgical treatment of urinary stress  incontinence. Br. J  Obstet Gynaecol 2001 
Apr;108(4):414–9.
4. Meschia M, Pifarotti P, Bernasconi F, Guercio E, Maffiolini M, Magatti F, et al. Tension­free vaginal tape:
analysis of outcomes and complications in 404 stress incontinent women. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2001;12 Suppl 2:S24–7.
5. Schraffordt Koops  SE, Bisseling TM, Heintz AP, Vervest HA. Quality of life  before  and  after TVT,  a  prospective multicentre cohort study, results from the Netherlands TVT database. BJOG 2006 Jan; 113(1): 26–9.
6. Persson  J, Teleman  P, Eten­Bergquist C, Wolner­Hanssen  P. Cost­analyzes based  on  a  prospective,
randomized study comparing laparoscopic colposuspension  with  a  tension­free  vaginal tape  procedure. Acta Obstet Gynecol Scand 2002 Nov; 81(11):1066–73.
7. Valpas A, Kivela  A, Penttinen J, Kauko M, Kujansu E, Tomas E,  et al. Tension­free  vaginal tape  and 
laparoscopic mesh colposuspension in the treatment of stress urinary incontinence: immediate outcome and  complications­­a randomized clinical trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2003 Jul;82(7):665–71.
8. Ustun Y, Engin­Ustun  Y, Gungor M, Tezcan S. Tension­free  vaginal tape  compared  with  laparoscopic  Burch urethropexy. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2003 Aug;10(3):386–9.
9. Paraiso MF, Walters MD, Karram MM, Barber MD. Laparoscopic Burch colposuspension versus tensionfree
vaginal tape: a randomized trial. Obstet Gynecol 2004 Dec;104(6):1249–58.
10. Ward  KL, Hilton  P, UK and  Ireland  TVT Trial Group. A prospective multicenter randomized  trial of
tension­free  vaginal tape  and  colposuspension  for primary urodynamic stress  incontinence: two­year
follow­up. Am J Obstet Gynecol 2004 Feb;190(2):324–31.
11. Olsen  AL, Smith  VJ, Bergstrom JO, Colling JC, Clark  AL. Epidemilogy of surgically managed  pelvic  organ proplase and urinary incontinence. Obstet Gynecol 1997 Apr;89(4):501­6.
12. Petros PE, Ulmsten UI. An integral theory and its method for the diagnosis and management of female  urinary incontinence. Scand J Urol Nephrol 1993;153:1­93.
13. Blavas JG,  Jacobs  BZ.  Pubovaginal fascial sling for the  treatment of complicated  stress  urinary 
incontinence. J Urol 1991 Jun;145:1214­8.
14. Norris  JP, Breslin  DS, Staskin  DR. Use of synthetic material in  sling surgery: a  minimally invasive  approach. J Endourol 1996 Jun;10(3):227­30.
15. McGuire EJ. Urodynamic Findings in patients after failure of stress incontinence operation. Prog Clin Biol
Res 1981;78:351–60.
16. Sand  PK, Bowen  LW, Panganiban  R, Ostergard  DR. The  low pressure  urethra  as a  factor in  failed 
retropubic urethropexy. Obstet Gynecol 1987 Mar;69(3 Pt 1):399–402.
17. Sharifiaghdas F, Mortazavi N. Tension–free vaginal tape and outologous rectus fascia pubovaginal sling for the 
treatment of urinary stress incontinence: a medium–term follow up. Med Princ Pract 2008;17(3):209 –14.
 
18. Novara G, Ficarra V, Boscolo­Berto R, Secco S, Cavalleri S, Artibani W. Tension–free midurethral slings 
in the treatment of female stress urinary incontinence: a systemic review and meta–analysis of randomized  controlled trials of effectiveness. Eur Urol 2007 Sep;52(3):663­78.
19. El–Barky E,  El–Shazly A, El­Wahab  OA, Kehinde  EO, Al­Hunayan  A, Al­Awadi KA. Tension  free  vaginal tape  versus Burch  colposuspension for treatment of female stress urinary incontinence. Int Urol
Nephrol 2005;37 (2):277–81 .
20. Oliveira R, Silva A, Pinto R, Silva J, Silva C, Guimaraes M, Dinis P, Cruz F. Short­term assessment of a 
tension­free vaginal tape for treating female stress urinary incontinence. BJU Int 2009 Jul;104(2):225­8.
21. Quicios Dorado C, Fernández Fernández E, Gómez García I, Perales Cabanas L, Arias Funez F, Escudero  Barrilero A. Treatment of female stress urinary incontinence with TVT system (tension­free vaginal tape): complications in our first 100 cases. Actas Urol Esp 2005 Sep;29(8):750­6.
22. Debodinance P, Delporte P, Engrand JB, Boulogne M. Tension­free vaginal tape (TVT) in the treatment of urinary stress incontinence: 3 years experience involving 256 operations. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
2002 Oct 10;105(1):49­58.
23. Chêne G, Amblard J, Tardieu AS, Escalona JR, Viallon A, Fatton B, et al. Long­term results of tensionfree
 vaginal tape (TVT) for the  treatment of female  urinary stress  incontinence. Eur J  Obstet Gynecol
Reprod Biol 2007 Sep;134(1):87­94.
24. Holmgren C, Nilsson S, Lanner L, Hellberg D. Frequency of de novo urgency in  463 women  who had 
undergone the tension­free vaginal tape (TVT) procedure for genuine stress urinary incontinence­­a longterm
follow­up. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007 May;132(1):121­5.
25. Liapis A, Bakas P, Creatsas G. Long­term efficacy of tension­free vaginal tape in the management of stress  urinary incontinence  in  women: efficacy at 5­ and  7­year follow­up. Int Urogynecol J  Pelvic Floor Dysfunct 2008 Nov;19(11):1509­12.
26. Nilsson CG, Palva K, Rezapour M, Falconer C. Eleven years  prospective follow­up of the  tension­free  vaginal tape procedure for treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2008 Aug;19(8):1043­7.
27. Ulmsten  U, Johnson  P, Rezapour M. A three­year follow­up  of tension­free  vaginal tape  for surgical
treatment of female stressurinary incontinence. Br J Obstet Gynecol 1991 Apr;106(4):345–50.
28. Jeffry L, Deval B, Birsan A, Soriano D, Daraï E. Objective  and subjective  cure rates after tension­free  vaginal tape for treatment of urinary incontinence. Urology 2001 Nov;58(5):702­6.
29. Abouassaly R, Steinberg JR, Lemieux M, Marois C, Gilchrist LI, Bourque JL, et al. Complications  of
tension­free vaginal tape surgery: a multi­institutional review. BJU Int 2004 Jul;94(1):110–3.
30. Leach GE, Dmochowski RR, Appell RA, Blaivas, Hadley HR, Luber KM, et al. Female Stress Urinary 
Incontinence Clinical Guidelines Panel summary report on surgical management of female stress urinary 
incontinence. The American Urological Association. J Urol 1997 Sep;158(3 Pt 1):875–80.
31. Kuuva N, Nilsson CG. A nationwide  analysis of complications associated with the tension­free  vaginal
tape (TVT) procedure. Acta Obstet Gynecol Scand  2002 Jan;81(1):72–7.
32. Holmgren C, Nilsson S, Lanner L, Hellberg D. Frequency of de novo urgency in  463 women  who had 
undergone the tension­free vaginal tape (TVT) procedure for genuine stress urinary incontinence­­a longterm
follow­up. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007 May;132(1):121­5.
33. Segal JL, Vassallo B, Kleeman S, Silva WA, Karram MM . Prevalence of persistent and de novo overactive  bladder symptoms after the tension­free vaginal tape. Obstet Gynecol 2004 Dec;104(6):1263–9.
34. Meltomaa S, Backman T, Haarala M. Concomitant vaginal surgery did not aVect outcome of the tensionfree
vaginal tape operation during a prospective 3­year followup study. J Urol 2004 Jul;172(1):222–6 .
35. Yalcin O, Isikoglu M, Beji NK. Results of TVT operations alone and combined with other vaginal surgical
procedures. Arch Gynecol Obstet 2001 Jan;269(2):96–8 .