مقایسه تاثیر نیفیدیپین و سولفات منیزیم در درمان زایمان زودرس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دستیار تخصصی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه : زایمان زودرس یکی از علل عمده مرگ و میر و معلولیت های پری ناتال است . درمان زایمان زودرس و به تعویق
انداختن زایمان سبب افزایش بقای نوزاد و بهتر شدن کیفیت زندگی وی وکاهش هزینه های لازم برای مراقبت و درمان
 نو زادان نارس می شود . این مطالعه با هدف مقایسه اثر نیفیدیپین و سولفات منیزیم در متوقف کردن زایمان زودرس و
نیز مقایسه عوارض جانبی و هزینه درمان این دو دارو با یکدیگر صورت گرفته است.
 روش کار : این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی ۸۰ خانم باردار تک قلو با سن حاملگی ۲۶ تا ۳۴ هفتـه بـا تشـخیص
 زایمان زودرس (انقباضات منظم رحمی با فواصل کمتر از ۱۰ دقیقه همراه با دیلاتاسیون و افاسمان سرویکس کـه بـه
استراحت در بستر و مایع درمانی و پتیدین عضلانی پاسخ نداده بودند ) مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستانهای امام
 رضا (ع ) و قائم ( عج ) مشهد، از دی ماه ۱۳۸۶ تا دی ماه ۱۳۸۷ انجام شد . بیماران در دو گروه درمانی نیفیدیپین خوراکی
 و سولفات منیزیم وریدی قرار گرفت و نتایج تاثیر این دو دارو مورد مقایسه قرار گرفتند.
 درمان تفاوت معن ی داری وجود نداشت (p=۰/۴۹۴ ) . اما میزان عوارض جانبی مادری درگروه نیفیدیپین به طور معنـی یافته ها : بر اساس محاسبات آماری بین میزان پاسخ دهی به توکولیتیک در دو گروه طی ۴۸ سا عت و ۷ روز از شـروع
 داری کمتر از گروه سولفات منیزیم بود (p=۰/۰۰۳ ) . برآورد هزینه متوسط دارو برای هر بیمار در گروه سولفات منیزیم
 حدود ۱۳ برابر گروه نیفیدیپین بو د که اختلاف دو گروه از این نظر معن ی دار می باشد (p=<۰/۰۰۱ ). داده هـا پـس از
جمع آوری با استفاده از آزمونهای آماری t و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
 نتیجه گیری : با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که نیفیدیپین می تواند با توجه به اثر بخشی
 خوب، عوارض جانبی ناچیز، قیمت مناسب و روش مصرف آسان ب ه عنوان یک توکولیتیـک ، جـایگزین مناسـبی بـرای
  سولفات منیزیم در درمان زایمان زودرس باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Nifedipine and Magnesium Sulfate in the Treatment of Preterm

نویسندگان [English]

  • Marzeye Lotfalizadeh 1
  • Maryam Teymoori 2
1 Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Obstetrics & Gynecology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Premature delivery is the leading cause of perinatal morbidity and mortality. The early treatment and delaying of premature labor results in the increase in the survival of infant, improved quality of life and decrease in the cost of care of the premature neonate. In this study we have compared the safety, efficacy, side-effects and the cost of nifedipine and magnesium sulfate in treatment of preterm labor.
 
Methods: In this clinical-trial study, 80 pregnant women experiencing preterm labor at 26-34 weeks of gestation who referred to obstetric clinic of Imam Reza and Ghaem hospitals were enrolled from 2007 to 2008.(regular uterine contractions with periods less than 10 minutes with effacement and dilatation that did not respond to bed rest, fluid therapy and pethidine)The patients received either oral nifedipine or intravenous magnesium sulfate. The efficacy and side effects related to nifedipine and magnesium sulfate were recorded. All data were analyzed by SPSS software, using t student, chi-squire and Fischer exact tests.
 
Results: The response to tocolytic effects of the two drugs showed no significant difference within 48 hours and seven days of treatment (P=0.494), but the maternal side effects of nifedipine were significantly lower than the magnesium sulfate group (P=0.003).The mean cost of treatment was 13 times higher in the magnesium sulfate group than the nifedipine group and the difference was significant (P=0.001).
 
Conclusion: According to our study, we can conclude that the oral nifedipine may be a suitable alternative to magnesium sulfate as a tocolytic due to its good efficacy, minimal side effects, low cost and easy route of administration in the prevention of progress of premature labor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nifedipine
  • Magnesium sulfate
  • Preterm Labor
1. Petraglia F, Strauss JF, Gabbe SG, Wiess G. Complicated pregnancy. 4th ed. London: Informa  Healthcare;2007:668­700. 2. Gunningham FG, Gant NF , Leveno  KJ, Gilstrap LC, Hauth JC, Wenstrom KD. Williams  obstetrics.22nd ed. New York:McGraw­Hill;2005:901­58. 3. Taherian AA, Dehdar P. Comparison of efficacy and safety of nifedipine versus magnesium sulfatein 
treatment of preterm labor J Res Med Sci 2007;12( 3):136­41. 4. Barbieri RL. Is the end of an era here for magnesium sulfate tocolysis?  OBG Management
2007;19(1):6­10. 5. Crowther CA, Hiller JE, Doyle LW. Magnesium sulphate for preventing preterm birth in threatened 
preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2002;(4):CD001060­CD001060.Review. 6. van Geijn HP, Lenglet JE, Bolte AC Nifedipine trials: effectiveness and safety aspects. BJOG. 2005 
Mar;112 Suppl 1:79­83. Review. 7. King JF. Tocolysis and preterm labour. Curr Opin Obstet Gynecol. 2004 Dec;16(6):459­63. Review. 8. Kashanian M, Akbarian AR, Soltanzadeh M. Atosiban and nifedipin for the treatment of preterm
labor. Int J Gynaecol Obstet 2005 Oct;91(1):10­4. 9. Glock JL,  Morales WJ. Efficacy and safety of nifedipine versus magnesium sulfate in the  management of preterm labor: a randomized study. Am J Obstet Gynecol. 1993 Oct;169(4):960­4. 10. Lyell DJ, Pullen K, Campbell L, Ching S, Druzin ML, Chitkara U, et al. Magnesium sulfate compared  with nifedipine for acute tocolysis of preterm labor: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2007 Nov;110(5):1170­1. 11. Economy KE, Abuhamad AZ. Calcium channel blockers as tocolytics. Semin Perinatal
2001;25(5):264­71. 12. Grimes DA, Nanda K. Magnesium sulfate tocolysis: time to  quit. Obstet Gynecol. 2006 
Oct;108(4):986­9. 13. Murray C, Haverkamp AD, Orleans M, Berga S, Pecht D. Nifedipine for treatment of preterm labor. a  historic prospective study. Am J Obstet Gynecol.1992 Jul;167(1):52­6. 14. Mari G, Kirshon B, Moise KJ Jr, Lee W, Cotton DB. Doppler assessment of the fetal and  uteroplacental circulation during nifedipine therapy for pretermlabor. Am J Obstet Gynecol. 1989 
Dec;161(6 Pt 1):1514­8. 15. Jeyabalan A, Caritis SN. Pharmacologic  inhibition of preterm labor. Clin Obstet Gynecol. 2002 
Mar;45(1):99­113. 16. Hearne AE, Nagey DA. Therapeutic agents in preterm labor: tocolytic agents. Clin Obstet Gynecol. 2000 Dec;43(4):787­801. 17. Hayes E, Moroz  L,  Pizzi L,  Baxter J. A cost decision analysis of 4 tocolytic  drugs. Am J Obstet
Gynecol.2007 Oct;197(4):383.e1­6.