اثرات عصاره آبی الکلی سیاه دانه بر بارداری در موش صحرایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکترای تخصصی فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: گیاهان دارویی منبع مهمی برای درمان بسیاری از بیماری ها هستند. اما پیش از استفاده از این گیاهان در زنان باردار باید خطر احتمالی آن‌ها بر بارداری بررسی شود. سیاه‌دانه از جمله گیاهان دارویی پر مصرف در طب سنتی است، اما شواهد کافی در مورد خطرات احتمالی آن در حاملگی وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی سمیت احتمالی مصرف عصاره سیاه دانه طی دوره بارداری در موش صحرایی انجام شد.
روش کار: این مطالعه از نوع حیوانی است که در سال 1394 انجام شد. در این مطالعه موش های صحرایی حامله به سه گروه هشت تایی تقسیم شدند: (1) گروه کنترل که آب و غذای معمولی دریافت کردند، (2) گروه سیاه دانه با دوز پایین که از ابتدای بارداری تا روز دهم 50 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی الکلی سیاه دانه به آب خوراکی آنها اضافه شد و (3) گروه سیاه دانه با دوز بالا که از ابتدای بارداری تا روز دهم 300 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره به آب آن‌ها اضافه شد. طول دوره بارداری، تعداد نوزادان مرده به دنیا آمده و وضعیت سلامت نوزادان مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و سپس تست تعقیبی توکی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در مقایسه با گروه کنترل، عصاره سیاه دانه در دوزهای 50 میلی گرم بر کیلوگرم و 300 میلی گرم بر کیلوگرم تأثیر معنی داری بر طول دوره بارداری، درصد مرده زایی، تعداد نوزادان و وزن نوزادان نداشت. همچنین تا 30 روز پس از تولد، اختلال رفتاری یا ناهنجاری اسکلتی در نوزادان مشاهده نشد.
نتیجه گیری: مصرف عصاره آبی الکلی سیاه دانه تا دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم طی نیمه نخست بارداری اثر سمی بر بارداری و شاخص های سلامت نوزادان موش صحرایی ندارد. پیشنهاد می شود مطالعات تکمیلی برای بررسی عوارض درازمدت سیاه دانه انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hydro-alcoholic extract of Nigella sativa on pregnancy in rat

نویسندگان [English]

 • Ahmad Ghorbani 1
 • Reza Salarinia 2
 • Davood Mahdian 3
 • Hassan Rakhshandeh 4
1 Assistant Professor, Department of Research, Medicinal Plants Pharmacological Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 PhD student, Department of Medical Biotechnology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 PhD student, Department of Pharmacology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Medicinal Plants Pharmacological Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Medicinal plants are an important source for treatment of various diseases. However, the possible toxicity of these plants on gestation needs to be evaluated before their clinical applications in pregnant women.  Nigella sativa is one of the medicinal plants widely used in traditional medicine, however there is no enough evidence about its potential risks in pregnancy. This study was performed with aim to determine the potential toxicity of N. sativa seed extract on pregnant rats.
Methods: This animal study was performed in 2015. In this study, pregnant rats were divided into three groups of eight cases: (1) control group which received regular food and water, (2) the group of N. sativa with low dose, from the beginning of pregnancy until the tenth day of pregnancy, 50 mg/kg of hydro-alcoholic extract of Nigella sativa was added to their oral water, and (3) the group of N. sativa with high dose, from the beginning of pregnancy until the tenth day of pregnancy, 300 mg/kg of hydro-alcoholic extract of Nigella sativa was added to their oral water. During pregnancy, the number of stillbirths and neonatal health status were assessed. Data analysis was performed using one-way ANOVA and Tukey's post hoc test. PResults: Compared to control group, N. sativa extract at 50 mg/kg and 300 mg/kg had no significant effect on duration of pregnancy, percent of stillbirth, number of newborns, and weight of neonates. Also, no abnormal behavior and skeletal deformity were observed in neonates monitored for 30 days after birth.
Conclusion: Consumption of hydroalcoholic extract of N. sativa up to 300 mg/kg during the first half of gestation has no toxic effect on pregnancy and newborns health parameters in rats. Further studies on the long-term side effects of N. sativa are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nigella Sativa
 • pregnancy
 • Stillbirth
 • Toxicity
 1. Calixto JB. Efficacy, safety, quality control, marketing and regulatory guidelines for herbal medicines (phytotherapeutic agents). Braz J Med Biol Res 2000; 33(2):179-89.
 2. Saei Gharenaz M, Ozgoli G. Effect of medicinal plants in the treatment of primary dysmenorrhea in Iran: a review article. Iran J Obstet Gyncol Infertil 2015; 18(160):14-30. (Persian).
 3. Heydari L, Suhrabi Z, Sayehmiri F, Sayehmiri K. Effect of herbaceous medicines effective in hot flashes of menopause women: a systematic review and meta-analysis in Iran. Iran J Obstet Gyncol Infertil 2014; 17(109):16-25. (Persian).
 4. De Smet PA. Health risks of herbal remedies: an update. Clin Pharmacol Ther 2004; 76(1):1-17.
 5. Azari S, Naghizadeh S, Hemmatzadeh S, Abbasnezhad O. Reasons of using herbal medicines by pregnant women referred to Tabriz Health Centers in 2013. Iran J Obstet Gyncol Infertil 2015; 18(150):1-7. (Persian).
 6. De Santis M, Straface G, Carducci B, Cavaliere AF, De Santis L, Lucchese A, et al. Risk of drug-induced congenital defects. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004; 117(1):10-9.
 7. Benkaci-Ali F, Akloul R, Boukenouche A, Pauw ED. Chemical composition of the essential oil of nigella sativa seeds extracted by microwave steam distillation. J Essential Oil Bearing Plants 2013; 16(6):781-94.
 8. Piras A, Rosa A, Marongiu B, Porcedda S, Falconieri D, Dessì M, et al. Chemical composition and in vitro bioactivity of the volatile and fixed oils of Nigella sativa L. extracted by supercritical carbon dioxide. Ind Crops Products 2013; 46:317-23.
 9. Mashhadian NV, Rakhshandeh H. Antibacterial and antifungal effects of Nigella sativa extracts against S. aureus, P. aeroginosa and C. albicans. Pak J Med Sci 2005; 21(1):47-52.
 10. Forouzanfar F, Bazzaz BS, Hosseinzadeh H. Black cumin (Nigella sativa) and its constituent (thymoquinone): a review on antimicrobial effects. Iran J Med Sci 2014; 17(12):929-38.
 11. Rakhshandeh H, Vahdati-Mashhadian N. In vitro and in vivo study of the antibacterial effects of Nigella sativa methanol extract in dairy cow mastitis. Avicenna J Phytomed 2011; 1(1):29-35.
 12. Alinejad B, Ghorbani A, Sadeghnia HR. Effects of combinations of curcumin, linalool, rutin, safranal, and thymoquinone on glucose/serum deprivation-induced cell death. Avicenna J Phytomed 2013; 3(4):321-28.
 13. Babazadeh B, Sadeghnia HR, Safarpour Kapurchal E, Parsaee H, Nasri S, Tayarani-Najaran Z. Protective effect of Nigella sativa and thymoquinone on serum/glucose deprivation-induced DNA damage in PC12 cells. Avicenna J Phytomed 2012; 2(3):125-32.
 14. Shafiq H, Ahmad A, Masud T, Kaleem M. Cardio-protective and anti-cancer therapeutic potential of Nigella sativa. Iran J Basic Med Sci 2014; 17(12):967-79.
 15. Mollazadeh H, Hosseinzadeh H. The protective effect of Nigella sativa against liver injury: a review. Iran J Basic Med Sci 2014; 17(12):958-66.
 16. Hosseini A, Ghorbani A. Cancer therapy with phytochemicals: evidence from clinical studies. Avicenna J phytomed 2015; 5(2):84-97.
 17. Sultan MT, Butt MS, Karim R, Ahmad N, Ahmad RS, Ahmad W. Nigella sativa fixed and essential oil improves antioxidant status through modulation of antioxidant enzymes and immunity. Pak J Pharm Sci 2015; 28(2):589-95.
 18. Ghorbani A. Best herbs for managing diabetes: a review of clinical studies. Braz J Pharm Sci 2013; 49(3):413-22.
 19. Ghorbani A. Phytotherapy for diabetic dyslipidemia: evidence from clinical trials. Clin Lipidol 2013; 8(3):311-9.
 20. Zaoui A, Cherrah Y, Mahassini N, Alaoui K, Amarouch H, Hassar M. Acute and chronic toxicity of Nigella sativa fixed oil. Phytomedicine 2002; 9(1):69-74.
 21. Ali BH, Blunden G. Pharmacological and toxicological properties of Nigella sativa. Phytother Res 2003; 17(4):299-305.
 22. Vahdati-Mashhadian N, Rakhshandeh H, Omidi A. An investigation on LD50 and subacute hepatic toxicity of Nigella sativa seed extracts in mice. Pharmazie 2005; 60(7):544-7.
 23. Shafiee-Nick R, Ghorbani A, Vafaee Bagheri F, Rakhshandeh H. Chronic administration of a combination of six herbs inhibits the progression of hyperglycemia and decreases serum lipids and aspartate amino transferase activity in diabetic rats. Adv Pharmacol Sci 2012; 2012:1-6.
 24. Ghorbani A, Hadjzadeh MA, Rajaei Z, Zendehbad SB. Effects of fenugreek seeds on adipogenesis and lipolysis in normal and diabetic rats. Pak J Biol Sci 2014; 17(4):523-8.
 25. Oliaee D, Boroushaki MT, Oliaee N, Ghorbani A. Evaluation of cytotoxicity and antifertility effect of Artemisia kopetdaghensis. Adv Pharmacol Sci 2014; 2014:1-5.
 26. Xia HF, Cao JL, Jin XH, Ma X. MiR199a is implicated in embryo implantation by regulating Grb10 in rat. Reproduction 2014; 147(1):91-9.
 27. Ghorbani A, Rakhshandeh H. The most effective herbs for diabetes. Mashhad: Mashhad University of Medical Sciences Publisher; 2012.
 28. Wan Ezumi MF, Amrah SS, Suhaimi AWM, Mohsin SS. Evaluation of the female reproductive toxicity of aqueous extract of Labisia pumila var. alata in rats. Indian J Pharmacol 2007; 39(1):30-2.
 29. Pattanayak SP, Mazumder PM. Effect of Dendrophthoe falcata (L.f.) Ettingsh on female reproductivesystem in Wistar rats: a focus on antifertility efficacy. Contraception 2009; 80(3):314-20.
 30. Maranghi F, De Angelis S, Tassinari R, Chiarotti F, Lorenzetti S, Moracci G, et al. Reproductive toxicity and thyroid effects in Sprague Dawley rats exposed to low doses of ethylenethiourea. Food Chem Toxicol 2013; 59:261-71.
 31. Xu XJ, Zhang HF, Shou XJ, Li J, Jing WL, Zhou Y, et al. Prenatal hyperandrogenic environment induced autistic-like behavior in rat offspring. Physiol Behav 2015; 138:13-20.
 32. Kong YC, Lau CP, Wat KH, Ng KH, But PP, Cheng KF, et al. Antifertility principle of Ruta graveolens. Planta Med 1989; 55(2):176-8.
 33. Schaefer C, Peters PW, Miller RK. Drugs during pregnancy and lactation: treatment options and risk assessment. 3rd ed. San Diego, USA: Elsevier; 2015. P . 1-21.
 34. Sun F, Akazawa S, Sugahara K, Kamihira S, Kawasaki E, Eguchi K, et al. Apoptosis in normal rat embryo tissues during early organogenesis: the possible involvement of Bax and Bcl-2. Arch Histol Cytol 2002; 65(2):145-57.
 35. Korgun ET, Dohr G, Desoye G, Demir R, Kayisli UA, Hahn T. Expression of insulin, insulin-like growth factor I and glucocorticoid receptor in rat uterus and embryo during decidualization, implantation and organogenesis. Reproduction 2003; 125(1):75-84.
 36. Keshri G, Singh MM, Lakshmi V, Kamboj VP. Post-coital contraceptive efficacy of the seeds of Nigella sativa in rats. Indian J physiol pharmacol 1995; 39(1):59-62.
 37. Badr G , Alwasel S, Ebaid H, Mohany M, Alhazza I. Perinatal supplementation with thymoquinone improves diabetic complications and T cell immune responses in rat offspring. Cell Immunol 2011; 267(2):133-40.
 38. Nickavar B, Mojab F, Javidnia K, Amoli MA. Chemical composition of the fixed and volatile oils of Nigella sativa L. from Iran. Z Naturforsch C 2003; 58(9-10):629-31.
 39. AbuKhader MM, Khater SH, Al-Matubsi HY. Acute effects of thymoquinone on the pregnant rat and embryo-fetal development. Drug Chem Toxicol 2013; 36(1):27-34.
 40. Al-Enazi MM. Effect of thymoquinone on malformations and oxidative stress-induced diabetic mice. Pak J Biol Sci 2007; 10(18):3115-9.