بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، کارشناس ارشد پرستاری کودکان، دانشگاه آزاد اسلامی فردوس، فردوس، ایران.

2 مربی، کارشناس ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.

3 مربی، کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.

4 استادیار گروه آمار حیاتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت گیلان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

مقدمه: رفتارهای بهداشتی ارتقاء دهنده سبک زندگی در دوران بارداری در حفظ بهداشت زنان به منظور زایمان نوزاد سالم ضروری است و خطر کم وزنی هنگام تولد را کاهش می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه هم گروهی تاریخی می باشد. واحدهای پژوهش آن شامل 1177 مادر بود که از ابتدای شهریور ماه 1389 تا پایان فروردین ماه 1390 جهت مراقبت های بعد از زایمان یا انجام واکسیناسیون کودک خود تا دو ماهگی به مراکز یا پایگاه های بهداشتی شهر رشت مراجعه کرده و دارای پرونده بهداشتی بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای سه قسمتی و شامل: مشخصات نوزادان، مشخصات فردی - اجتماعی مادران و سبک زندگی مادران در دوران بارداری بود که با مشاهده پرونده بهداشتی مادران و مصاحبه از واحدهای مورد پژوهش تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری توصیفی، کای دو، فیشر، من ویتنی، رگرسیون لوجستیک چندگانه به روش پس رونده والد و تست لمشو انجام شد. میزان  p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شود.
یافته ها: بین سبک زندگی مادر در دوران بارداری و وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی دار وجود داشت (004/0>p). مادرانی که فعالیت و استراحت و روابط اجتماعی ضعیفی در دوران بارداری داشتند، نسبت به مادرانی که در وضعیت خوبی بودند، احتمال تولد نوزاد کم وزن در آنان به ترتیب 87/8 بار (87/8=OR، 039/0>p) و 73/4 بار (73/4=OR، 002/0>p) افزایش یافت. همچنین بین کم وزنی بدو تولد و وضعیت تغذیه در دوران بارداری ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (008/0>p).
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط بین سبک زندگی مادران در دوران بارداری و کم وزنی نوزاد در هنگام تولد، می توان با آموزش مادران در زمینه سبک زندگی مناسب در دوران بارداری، از تولد نوزادان کم وزن و عواقب بعدی آن پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Maternal Lifestyle during Pregnancy and Low-Birth-Weight of Term Neonates

نویسندگان [English]

  • Arezoo Ghavi 1
  • Kolsum Fadakar Sogheh 2
  • Maryam Niknamy 3
  • Ehsan Kazemnejad 4
1 Lecturer, M.Sc. of Pediatric Nursing, Islamic Azad University of Ferdows, South Khorasan, Iran.
2 Lecturer, M.Sc. of Pediatric Nursing, Faculty of Shahid Beheshti Nursing and Midwifery of Rasht, Guilan University of Medical Sciences, Guilan, Iran.
3 Lecturer, M.Sc. of Midwifery, Faculty of Shahid Beheshti Nursing and Midwifery of Rasht, Guilan University of Medical Sciences, Guilan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Care and Health Research Center, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Guilan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Health-promoting behaviors of lifestyle during pregnancy preserve women health in order to deliver healthy infant and reduce the risk of low birth weight. The present study was designed to determine the relationship between mother's lifestyle during pregnancy and low birth weight term neonates.
Methods: Subjects of this historical cohort study included 1177 mother who referred to the health-care centers for postpartum care or child's vaccinations in two months and also had health records. A three-part questionnaire was used as a data-collection tool which included: newborns characteristics, mothers’ demographic characteristics and maternal lifestyle during pregnancy that was completed from maternal health records and organized interview of mothers. The data were analyzed by SPSS statistical software version16, statistic-descriptive, chi-square, Fisher, Lemeshow, Mann Whitney tests, multiple logistic regressions in WaldBackward method. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Results showed that the relationship between lifestyle of the mother during pregnancy with newborn’s birth weight was statistically significant (p<0.004). In each of the domains of lifestyle, the chance of low birth weight increased in mothers who had lower activity, rest and social relation during pregnancy than mothers who were in good condition respectively 8.87 time (p<0.039, OR=8.87) and 4.73 times (p<0.002, OR=4.73). Also, the correlation between low birth weight and nutritional status during pregnancy was statistically significant (p<0.008).
Conclusion: According to the results of this study, mothers can be trained about proper lifestyle during pregnancy to prevent low birth weight and its complication in infants.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Behavior
  • lifestyle
  • Low birth weight
  • pregnancy