بررسی ارتباط مصرف قرص­های خوراکی پیشگیری از بارداری با افسردگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

مربی مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران

چکیده

مقدمه: قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری شایع‌ترین روش پیشگیری در سراسر جهان هستند. با توجه به شیوع بالای استفاده از این روش تداوم آن زیاد نیست. اختلالات خلق و خو به عنوان یکی از اثرات قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری مطرح است به طوری که از عوامل موثر در عدم تداوم استفاده از قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری به شمار می‌رود. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین استفاده از قرص‌های پیشگیری و ایجاد افسردگی در زنان بود.
 
روش کار: این مطالعه توصیفی روی 410 زن در فاصله اردیبهشت تا مهرماه سال 1388 در بیمارستان تامین اجتماعی شهر همدان انجام شد. نمونه‌ها با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 205 نفری مصرف‌کننده قرص و بدون مصرف قرص قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز به‌کمک پرسش‌نامه دوقسمتی حاوی اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه استاندارد افسردگی ثبت شد. از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون مجذورکای و فیشر برای تجزیه و تحلیل داد‌ ها استفاده شد.
 
یافته‌ها: بین مصرف قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری و نمره افسردگی ارتباط معنی‌داری وجود داشت (006/0=p) و همچنین بین تداوم مصرف قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری و نمره افسردگی ارتباط معنی‌داری وجود داشت (01/0=p).
 
نتیجه‌گیری: استفاده‌کنندگان قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری بیشتر در معرض افسردگی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Correlation of Oral Contraceptive Pills (OCPs) use and Depression

نویسندگان [English]

  • Ensiyeh Jenabi
  • Zahra Ghodsi
Instructor of Midwifery, Islamic Azad University, Touyserkan Branch, Touyeserkan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Oral Contraceptive Pills (OCPs) are the most commonly form of reversible contraception used throughout the world. While use is prevalent, discontinuation rate of oral OCP is high. Mood disturbance has been identified as a side effect of OCP use and is of such concern to many women that is has resulted in their discontinuation of OCP use. The purpose of this study was to investigate the correlation of oral contraceptive pills and depression in women.
 
Methods: This descriptive study was performed on 410 women who referred to Tamin-Ejtemaei hospital of Hamadan from May to October 2009. Samples were selected using by randomized systematic method and were randomly divided into OCP (205) and non-OCP (205) groups. The assessment tool was two-part questionnaire containing the demographics data and short depression scale data. Data were analyzed by Chi-square and fisher’s test and using SPSS 14 software.
 
Results: There was significant correlation between OCP use and depression score (p=0.006) and difference between depression score and increase of OCP use duration was significant (p=0.01).
 
Conclusion: OCP users might be more vulnerable to depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuation of OCP Use
  • Depression
  • oral contraceptive pills
1.  Duke JM, Sibbritt DW, Young AF. Is there association between the use of oral  contraception
and depressive symptoms in young Australian women? Contraception 2007 Jan;75(1):27­31. 
2.  O’Connell K, Davis AR, Kerns J. Oral contraceptives: side effect  and depression in adolescent 
girls. Contraception 2007 Apr;75(4):299­304. 
3.  Kulier  R, Helmerhorst FM, Maitra N,  Gulmezoglu AM. Effectiveness and acceptability of 
progestogens  in combined oral  contraceptives  – a systematic review.  Reprod Health 2004
Jun3;1(1):1. 
4.  Sanders  SA,  Graham CA,  Bass  JL,  Bancroft  J.  A prospective study of the effects  of  oral  contraceptives  on sexuality and well­being and their  relationship to discontinuation.  Contraception 2001 Jul;64(1):51­8. 
5.  Redmond G,  Godwin AJ, Olson W,  Lippman JS. Use of placebo controls in an oral  contraceptive trial:  methodological issues  and adverse event incidence.  Contraception 1999
Aug;60(2):81­5.  6.  Joffe H, Cohen LS, Harlow BL. Impact  of oral  contraceptive pill  use on premenstrual mood: 
predictors of improvement and deterioration. Am J Obstet Gynecol 2003 Dec;189(6):1523­30. 
7.  Stenchever  MA, Herbst AL,  Droegemueller W, Mishell D.  Comprehensive gynecology.  St.Louris:Elsevier Health Sciences;2001:309.  8.  Kulkarni J,  Liew J, Garland KA. Depression associated with combined oral contraceptive­­a pilot study. Aust Fam Physician 2005 Nov;34(11):990. 
9.  Oinonen KA, Mazmanian D. To what extent do oral contraceptives influence mood and affect? J 
Affect Disord 2002 Aug;70(3):229­40.  10.  Kahn LS, Halbreich U. Oral  contraceptives  and mood.  Expert  Opin Pharmacother  2001
Sep;2(9):1362­82.