بررسی مقایسه ای چاقی در زنان نابارور و بارور یزد در سال ۱۳۸۵

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 کارشناس بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه : وزن بدن از شاخصهای تعیین کننده سلامت است . از جمله عـوارض چـاقی کـه در مطالعـات متعـدد مـورد
 بررسی قرار گرفته ، رابطه چاقی و ناباروری است . این پژوهش به منظور مقایس ه چـاقی در زنـان بـارور و نابـارور انجـام
گرفت.
 روش کار : این مطالعه توصیفی - تحلیلی به روش مورد - شاهدی انجام شد . تمام زنان نابارور مراجعـه کننـده بـه مرکـز
 ناباروری یزد (۱۸۲ نفر ) از دی ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۵ به عنوان گروه مورد و گروه شاهد (۱۸۹ نفر ) با اسـتفاده از نمونـه‌
 گیری چند مرحلهای از بین زنان بارور چهار مرکز بهداشتی - درمانی یزد انتخاب شـدند . دادههـا بـا کمـک پرسشـنامه ،
 کنترل متغییر مخدوش کننده سن، آزمون مجذور کای برای مقایسه درصدها و از ضریب همبسـتگی پیرسـون بـرای مصاحبه و اندازه گیری تکمیل شد . در این تحقیق از آزمون t برای مقایسه میانگین هـا، آزمـون آنـالیز کواریـانس بـرای
سنجش همبستگی متغ یرهای کمی استفاده شد . جهت انجام عملیات و تحلیل آماری از نرمافزار SPSS ( نسـخه ۱۴ )
استفاده شد.
 یافته ها : میانگین شاخص توده بدنی در زنان نابارور بیشتر از زنان بارور بود ، اما این اختلاف از نظـر آ مـاری معنـی دار
 ن بود (۶۲ /۴% . ( p= ۰/۵۲ شامل ۱۱۸ نفـر از زنـان نابـارور و ۱۱۳ نفـر از زنـان بـارور ) اضـافه وزن داشـته یـا چـاق بودنـ د
 و . %۹۲/۲ شامل ۱۵۶ نفر از زنان نابارور و ۱۷۷ نفر از زنان بارور نسبت دور کمر به دور باسن ب ز رگتر یا مسـاوی ۰/۸
 داشتند اما اختلاف این نسبت بین دو گروه مورد و شاهد معنـی دار نبـود (p= ۰/۰۹ ) . میـانگین دوره قاعـدگی در زنـان
 نابارور بهطور معنی داری کوتاهتر بود (۵۰% .( p= ۰/۰۰۰ از زنان نابارور کاهش وزن اخیر را ذکر کردند ولـی ایـن میـزان
.(P= ۰/۰۰۰) بود ۰/۴۲% بارور گروه در
 نتیجه گیری : در مجموع در مطالعه حاضر برخلاف سایر مطالعات قبلی ارتباطی بین چاقی و نابـاروری وجـود نـدارد
که احتمالاً به علت رژیمهای درمانی و کاهش وزن اخیر در گروه زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Obesity in Fertile and Infertile Women Yazd-2006

نویسندگان [English]

  • Mahmood Vakili 1
  • Elahe Shirzad 2
  • Mahboobeh Nabinejad 2
1 Assistant Professor of Community Medicine, Faculty of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 B.Sc. in Public Health, Health Faculty, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

Introduction: Body weight is a health determinating indicator in human beings. Several studies have examined the association between obesity and infertility. This study was conducted in order to compare obesity in fertile and infertile women.
 
Methods: This descriptive-analytical study was carried out by case-control design. The case group (N=182) were chosen from Yazd infertility center and the control group (N=189) were chosen by multi stages sampling method at 4 health care clinics in Yazd during Jan to July 2006. Data were collected by a questionnaire which was completed by interview and measurement. The data was analyzed with SPSS 14 software and inferential statistical tests.
 
Results: Body mass index and waist to hip ratio were higher in infertile women but this difference was not significant (p=0.52). 62.4% of samples were overweight or obese including 118 infertile and 113 fertile women. In addition, waist to hip ratio in92.2% of women including 156 Infertile and 177 fertile women was equal or more than 0.8, but the difference between the two groups was not statistically significant (p=0.09). The average duration of menstruation was significantly shorter for infertile women (p=0.000). 50% of infertile women mentioned a recent weight loss but only 0.42% mentioned in fertile group (p=0.000).
 
Conclusion: The relation between obesity and infertility is not confirmed in this study, which is not consistent with similar study results. This issue seems to be due to the diets and recent weight loss in majority of infertile women who referred to the studied infertility center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body mass index
  • Infertility
  • Obesity
  • Waist to Hip Ratio
1. Aflatoonian A, Seidhasani M. Assessing the epidemiology and etiology of infertility in YAZD
province. A research project in YAZD University of medical science 2005; 14­15. (in Persian) 
2. Gharahbaghi M, Ghazijahani B, Moeed M, et al. Novak gynecology. 3th ed. Esharat co. 1997;
773­4. (in Persian) 
3. Zandi A. Garsia infertility. 1th ed. Enghelab co. 1998; 500­1. (in Persian) 
4. Hamilton CJ, Jaroudi KA, Sieck  UV. High  Prevalence of Obesity in  a Saudi Infertility 
Population. Ann Saudi Med 1995; 15(4):344­6. 5. Diamanti­kandarakis E, Bergiele A. The influence of obesity on hyperandrogenism and 
infertility in the female. Obes Rev 2001; 2(4):231­8.
6. Grodstein F, Goldman MB, Cramer DW. Body Mass Index and ovulatory infertility. J Epidemiol
1994; 2:247­50. 7. Helm P, Munster K, Schmidt L. Recall menarche in relation to infertility and adult weight and 
height. Acta obstet Gynecol scand 1995; 74(9):718­22. 8. Kusakari M, Takahashi K, Yashino Kitao M. Relationship between the delayed­reaction type of 
LH­RH test and obesity in  sterile women  with  ovulatory disturbances. Int J fertile 1990;
35(1):14­16. 9. Bolumar  F, Olsen  J, Rebagliato M, et al. Body mass index  and delayed  conception. Am J
Epidemiol 2000; 151(11):1072­9. 10. Rich­Edwards JW, Goldman MB, Willett WC, et al. Adolescent Body Mass Index and infertility 
caused by ovulatory disorder. Am J Obstet Gynecol 1994; 171(1):171­7.
11. Akamine E, Marcal A, Camporez J, et al. Obesity induced  by high­fat diet promotes insulin 
resistance in the ovary. J Endocrinol. 2010 May 7. . [Epub ahead of print] 
12. Brown K, Apuzzio J, Weiss G. Maternal obesity and  associated  reproductive consequences. Womens Health (Lond Engl). 2010 Mar;6(2):197­203.
 
13. Pandey S, Bhattacharya S. Impact of obesity on gynecology. Womens Health (Lond Engl). 2010 
Jan;6(1):107­17.
14. Sartorius GA, Bürgin L, Kaufmann F, et al. Comorbidity in infertile couples. Ther Umsch. 2009 
Dec;66(12):779­87. [Article in German] 
15. Kareemzadeh MA, Aflatoonian A, Taheripanah R. Management of infertility. 1th ed. Yazd co. 2004; 13­14. (in Persian) 
16. Sendi P, Brunotte R, Potoczna N, et al. Health­related quality of life in patients with class II and 
III obesity. obes surg 2005; 15(7):1070­6.
17. Amirkhani J. Spirof female endocrinology and infertility. 2th ed. Enghelab co. 1999; 379­80. (in 
Persian) 
18. Israel D, Chua S Jr. Leptin receptor modulation of adiposity and fertility. Trends Endocrinol
Metab. 2010 Jan;21(1):10­6. Epub 2009 Oct 23.
19. Moran LJ, Norman RJ. The obese patient with infertility. Nutr clin care 2002; 5(6):290­7. 20. Hashimoto DM, Schmid J, Martins FM, Fonseca AM, Andrade LH, Kirchengast S and Eggers S. The impact of weight status on subjective symtomatology of the Polycystic Ovary Syndrom. Anthropol Anz 2003; 61(3):297­310.
21. Azizi F, Hatami H, Janghorbani M. Epidemiology and control of common diseases in IRAN. 1th 
ed. Eshtiagh co. 2000; 61­2. (in Persian) 
22. Guzick DS. Polycystic Ovary Syndrom. Obestet Gynecol 2004; 103(1):181­93.
23. Moran C, Hernandez E, Ruiz JE, et al. Upper body obesity and hyperinsulinemia are associated 
with anovulation. Gynecol Obstet Invest 1999; 47:1­5. 24. Zaadstra BM, Seidell JC, Noord  PAV, Valde ERT, Habbema JD, Vrieswijk B, et al. Fat and 
female fecundity: prospective study of effect of body fat distribution on conception rates. BMJ
1993; 306:484­87.
25. Jasienska G, Ziomkiewicz A, Ellison PT, Lipson  SF and Thune I. Large breasts and narrow
waists indicate high reproductive potential in women. Proc R Soc Lond B 2004; 271:1213­17. 26. Hartz AJ, Barboriak PN, Wong A, et al. The association of obesity with infertility and related 
menstrual abnormalities in women. Int J Obesity 1979; 3:57­73.