مروری برعلل دیستوشی (عسرالولادت) در طب کلاسیک و طب سنتی ایران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، آبادان، ایران.

3 دانشیار، گروه تحقیقات طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: دیستوشی به معنای درد و زایمان سخت با عدم پیشرفت، 4 ساعت یا بیشتر بعد از بازشدن دهانه رحم به اندازه 3 سانتی‌متر، به علت نمایش غیرطبیعی جنین، کانال زایمانی خیلی تنگ یا عملکرد نامناسب عضلات رحم ایجاد می‌شود. "سخت‌زایی یا عسرالولاده" در طب سنتی ایران معادل دیستوشی است. هدف این مقاله، مرور علل دیستوشی از دیدگاه طب سنتی با طب روز است. در متون طب سنتی ایران عوامل خطر دیستوشی شامل علل مادری، علل جنینی، رحم و پرده‌ها، اعضا و جوارح اطراف رحم و عوامل خارجی است.
روش‌کار: این تحقیق یک بررسی متون است که حاصل کار مداوم بر روی شش کتاب معتبر مطرح در طب سنتی ایران می‌باشد. ابتدا علل سخت‌زایی از 6 کتاب معتبر طب سنتی ایران استخراج و سپس برای هر یک از علل مطرح شده، مطالب علمی مربوط در طب کلاسیک با جستجوی کلمات کلیدی دیستوشی، لیبر، وضعیت غیرطبیعی جنین، ماکروزومی نوزاد از 1995 تا 2011 در پایگاههای Pubmed, SID, Ovid, Iran doc, Science direct بدست آمد.
یافته‌ها: علل سخت‌زایی یا عسرالولاده در طب سنتی ایران شامل: علل مادری، علل جنینی، علل رحم و مشمیه، اندامهای اطراف رحم، مشارکت رحم و علل خارجی (نیرویی) بود که با علل دیستوشی در طب کلاسیک مقایسه شد.
نتیجه‌گیری: تمام علل دیستوشی در طب سنتی به نحوی مورد تأیید علم روز است بلکه بعضی علل در طب سنتی وجود دارند که در طب روز نیست و نیازمند انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review Study of Dystocia Cause in Classic Medicine and Iranian Traditional Medicine

نویسندگان [English]

  • Kobra Khajavi Shojaei 1
  • Maryam Askari 2
  • Mohsen Naseri 3
1 Instructor, Nursing and Midwifery Research Center, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Instructor, Islamic Azad University, Abadan Branch, Abadan. Iran.
3 Associate Professor, Traditional Iranian Medicine Research Center, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Dystocia means difficult labor or childbirth, a period of non progression of labor≥4 hours after the cervix has dilated 3 cm due toabnormal presentation, birth canal stenosis or uterine dysfunction. In traditional Iranian medicine, dystocia is defined as “difficult birth" or "Osrolveladeh". This study aimed to review causes of dystocia in the Iranian traditional medicine and classic medicine. In Iranian traditional medicine texts, risk factors for dystocia included maternal cause, fetal cause, uterus and membranes organ around uterus, and external causes.
 
Methods: This study is a literature review as result of continuous study on 6 credible books in traditional Iranian medicine. At first, causes of "difficult birth" or "Osrolveladeh" obtained from 6 credible books in traditional Iranian medicine then for each causes, related scientific themes in classic medicine were searched and obtained from Pubmed, SID, Ovid, Iran doc, Science direct databases using the following key words: dystocia, labor, malposition, newborn macrosomia, from 1995 to 2011.
 
Results: Causes of "difficult birth" or "Osrolveladeh" in Iranian traditional medicine included maternal, fetal, uterus and membrane, organs around the uterus, and external causes that compared with causes of "dystocia" in classical medicine.
 
Conclusion: All dystocia causes mentioned in Iranian traditional medicine are proved by classic medicine, but some causes exist in Iranian traditional medicine that are not in the classic medicine so these causes need to be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dystocia
  • Iranian Traditional Medicine
  • Classic Medicine
1. Avicenna H. Ghanoon dar teb. Translated by Sharafkandi A. 3
th ed. Volume 5. Tehran: Soroosh Publication;
2004. p. 339-342. (Text in Persian)
2. Avicenna, H. Ghanoon fe teb. 1st ed., Aljoze Sales. Beirut: Darolhaya Altras Alarabi; 2004. p:464-465. (Text
in Arabic)
3. Jurjani SI. Zakhireh-i Kharazmshahi. Tehran: Iran Cultural Publications. 1976. (Text in Persian)
4. Al-Razi Zakaria AM. Alhawi fi al-tibb. 1st ed. Volume 3. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah; 2000. P. 1474-
1475 (Text in Arabic).
5. Al Majusi Ali Ibn al-Abbas. Kitab Kamil al-Sanaa al-tibbiya. Egypt: Dar Rekaby; 384(Hejri Ghamari). p:
438-439 [Text in Arabic].
6. Azam khan, Hakim Mohammad. Exir-e–Azam. p. 737-738. (Text in Persian)
7. Razi, Bahaodoleh. Kholasato-tajaro. 907(Hejri Ghamari), Tehran: Institute of Medical History Research,
Islamic Medicine and Complementary Medicine of Iran Medical Science University. 2003. p:541-542. (Text
in Persian)
8. Gibbs RS, Danforth DN, Karlan BY, Haney AF. Danforth's obstetrics and gynecology. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
9. Cunningham FG. Williams Obstetrics. Translated by Ghazi Jahani B. 10th ed. Volume 2. Tehran: Golban
Medical Publications, 2005. P. 580-583.(Text in Persian)
 
10. Bar J, Dvir A, Hod M, Orvieto R, Merlob P, Neri A. Brachial plexus injury and obstetrical risk factors.
Int J Gynaecol Obstet. 2001;73(1):21-5.
11. Cheng YW, Norwitz ER, Caughey AB. The relationship of fetal position and ethnicity with shoulder
dystocia and birth injury. 2006 Sep; 195(3):856-62
12. Berle P, Misselwitz B, Scharlau JZ Geburtshilfe Neonatol. Maternal risks for newborn macrosomia,
incidence of a shoulder dystocia and of damages of the plexus brachialis. Z Geburtshilfe Neonatol 2003 Jul;
207(4):148-52.
13. Jevitt CM. Shoulder dystocia: etiology, common risk factors, and management. J Midwifery Women's
Health. 2005;50(6):485-97.
14. Mehta SH, Blackwell SC, Bujold E, Sokol RJ. What factors are associated with neonatal injury following
shoulder dystocia? J Perinatol. 2006;26(2):85-8.
15. Hankins GD, Clark SM, Munn MB. Cesarean section on request at 39 weeks: impact on shoulder dystocia,
fetal trauma, neonatal encephalopathy, and intrauterine fetal demise. Semin Perinatol. 2006;30(5):276-87.
16. Abbasa KP. Reproductive losses in small ruminants in Sub-Saharan Africa: A review. Working document.
International Livestock Center for Africa (ILCA) and International Development Research Centre
(IDRC);1995.
17- Cunningham FG. Williams Obstetrics. Translated by Ghazi Jahani B. 10th ed. Volume 1. Tehran: Golban
Medical Publications; 2005. P: 201-210. (Text in Persian)
18- Lowe NK. A review of factors associated with dystocia and cesarean section in nulliparous women. J
Midwifery & Women's Health 2007; 52(3):216-28.
19. Stanton C, Ronsmans C; Baltimore Group on Cesarean. Recommendations for routine reporting on
indications for cesarean delivery in developing countries. Birth. 2008;35(3):204-11.
20. Tabandeh A. Kashani E. The prevalence of cesarean among employed educated women of medical science
groups in gorgan. J Gorgan Uni Med Sci 2005;9(2):67-70.(Full Text in Persian)
21. Ribeiro VS, Figueiredo FP, Silva AA, Bettiol H, Batista RF, Coimbra LC, et al. Why are the rates of
cesarean section in Brazil higher in more developed cities than in less developed ones? Brazilian Journal of
Medical and Biological Research. Braz J Med Biol Res. 2007;40(9):1211-20.