توزیع فراوانی مایکوپلاسماهای تناسلی در عفونتهای واژینال در شهر گرگان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان، مرکز تحقیقات عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.

2 استاد گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.

4 مربی آمار زیستی، گروه بهداشت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.

5 دانشیار گروه میکروب شناسی، مرکز تحقیقات عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران

چکیده

مقدمه: مایکوپلاسما هومینیس و اوره‌آ‌پلاسما اوره‌آ‌لیتیکوم از باکتریهای فلور واژن هستند که در برخی از مطالعات بر نقش بیماریزایی آنها در ایجاد عفونتهای واژینال تأکید می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی و بررسی نقش مایکوپلاسماهای تناسلی در زنان مبتلا به عفونتهای واژینال در شهر گرگان، واقع در شمال ایران انجام شد.
 
روش‌کار: این مطالعه با بررسی ترشحات واژینال 235 زن که به‌علت عفونت واژینال در سال 1386 به بیمارستان دزیانی (مرکزمرجع زنان) شهر گرگان مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. تشخیص نوع عفونت بر مبنای روش آمسل، مشاهدات بالینی و مطالعه لام میکروسکوپی انجام شد. تشخیص مایکوپلاسماها با کشت در محیط PPLO براث و آگار و واکنش زنجیره پلیمراز، با پرایمرهای اختصاصی 16S rDNAگونه مایکوپلاسما هومینیس و پرایمر ژن اوره‌آز اوره‌آ‌پلاسما اوره‌آ‌لیتیکوم صورت گرفت. نتایج در نرم افزار SPSS (نسخه 15) ثبت شده و با آزمونهای کای‌دو و تی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0 p< معنی‌‌دار در نظر گرفته شد.
 
یافته‌ها: در ترشحات30 نفر (%8/12) از بیماران مورد بررسی مایکوپلاسما شناسایی شد. فراوانی آن در افراد مبتلا به واژینوزباکتریایی 3/14% و در افراد مبتلا به واژینیت 9/11% بود. در 18 مورد (7/7%) مایکوپلاسما هومینیس و در 18 مورد (7/7%) اوره‌آ‌پلاسما اوره‌آ‌لیتیکوم شناسایی شد که شش نفر (20%) از آنها به طور همزمان با مایکوپلاسما هومینیس و ا.اوره‌آ‌لیتیکوم آلوده بودند. بیش از 83% افرادی‌که‌ در آنها مایکوپلاسما شناسایی شد، pH ترشحات آنها از 5/4 بالاتر بود، همچنین میانگین سنی افراد آلوده به مایکوپلاسماها به‌طور‌ معنی‌‌داری بیش از افراد غیر آلوده بود (2/34 سال در مقابل 9/30 سال ). میانگین تعداد گلبول سفید و باکتریهای لاکتوفرم در افراد آلوده و غیر آلوده به مایکوپلاسما، به ترتیب 2/3 در مقابل 5/6 و 4/7 در مقابل 1/42 مورد بوده است که این تفاوتها از نظر آماری معنی‌‌دار بود (05/0>p).
 
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که فراوانی مایکوپلاسماهای ژنیتال در زنان مبتلا به عفونتهای واژینال در شهر گرگان کمتر از حد انتظار است، ولی این مسئله به‌طور‌ مستقیم به نوع عفونت واژینال بستگی ندارد.کم بودن تعداد گلبول سفید و لاکتوباسیل در لام ترشحات واژینال و pH بیش از 5/4 و سن بالاتر، احتمال وجود میکوپلاسما در ترشحات واژینال را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Genital Mycoplasmas in Vaginal Infections in Gorgan, Iran

نویسندگان [English]

 • Sepideh Bakhshandeh Nosrat 1
 • Kiumars Ghazisaidei 2
 • Seddigheh Livani 3
 • Tina Dadgar 3
 • Masoud Bazueri 3
 • Haniyeh Bagheri 3
 • Naser Behnampour 4
 • Ezzatollah Ghaemi 5
1 Assistant professor of obstetrics & Gynecology, Golestan Research Center of Infectious Disease, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran.
2 Professor of Microbiology, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran.
3 M.Sc. in Microbiology, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran.
4 Instructor of Biostatistics, Health Department, Paramedicine faculty, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran.
5 Associate professor of obstetrics & Gynecology, Golestan Research Center of Infectious Disease, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Mycoplasma Hominis and Ureaplasma Urealiticum are bacterial floras of vagina. In some studies their role in vaginal infections is emphasized but there are differences of opinions. This study was carried out to determine the prevalence and role of genital Mycoplasmas in women with vaginal infections in northern city of Iran, Gorgan.
Methods: Thisstudy was done by evaluation vaginal discharge of 235 women with vaginal infections who were referred to Gorgan Deziani Hospital in 2007. Diagnosis of infection type was done by Amsel method, clinical observations and microscopic evaluations. Diagnosis of Mycoplasma was done with culture in PPLO Broth and Agar media, and PCR with specific primers of 16S rDNA of Mycoplasma Hominis species and the primer of urease gene of Ureaplasma Urealiticum. SPSS software version15 used to record the data and then were analyzed by χ2 and t-test. p<0.05 was considered as significant.
Results: Mycoplasma was isolated in vaginal discharges of 30 women (12.8%). Its prevalence in woman with bacterial vaginosis was 14.3% and 11.9% in women with vaginitis. Mycoplasma Hominis was isolated in 18 women (7.7%) and Ureaplasma Urealiticum in another 18 (7.7%) of them. 6 (20%) women were contaminated with both M. Hominis and U. Urealiticum at the same time. Over 83% of women with Mycoplasma had higher than 4.5 pH discharge and the average age of women with Mycoplasmas was significantly more than the women without Mycoplasmas (34.2 years vs. 30.9 years). The mean number of white blood cells and Lactoform bacteria in women contaminated with Mycoplasma and without Mycoplasma was 3.2 compared to 6.5, and 7.4 compared to 42.1 respectively. These differences were statistically significant (p<0.05).
Conclusion: Prevalence of genital Mycoplasma in women with vaginal infections is lower than expected and this issue is not directly related to the type of vaginal infection. The reduced number of white blood cells and Lactobacill, PH>4.5 of vaginal discharge and older age of women could increase the probability of Mycoplasma infection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mycoplasma hominis
 • Vaginal infectious
 • Ureaplasma Urealiticum
1- van Belkum A, van der Schee C, van der Meijden WI, Verbrugh HA, Sluiters HJ. A clinical study on the
association of Trichomonas vaginalis and Mycoplasma hominis infections in women attending a sexually
transmitted disease (STD) outpatient clinic. FEMS Immunol Med Microbiol 2001;32:27-32.
2- Dan M, Kaneti N, Levin D, Poch F, Samra Z. Vaginitis in a Gynecologic Practice in Israel:Causes and Risk
Factors. Isr Med Assoc J 2003;5(9):629-32.
3- Mitchell H. ABC of sexually transmitted infections Vaginal discharge—causes, diagnosis, and treatment.
BMJ 2004;328:1306-8.
4- Eckert LO. Acute Vulvovaginitis. N Engl J Med 2006;355:1244-52.
5- Simpson P, Higgins G, Qiao M, Waddell R, Kok T. Real-time PCRs for detection of Trichomonas vaginalis
b-tubulin and 18S rRNA genes in female genital specimens. J Med Microbiol 2007;56:772-7.
6- Holzman C, Leventhal J. M, Qiu H, Jones NM, Wang J. Factors Linked to Bacterial Vaginosis in
Nonpregnant Women. The APHA.2001;91(10):1664-70.
7- Zdrodowska-Stefanow B, Kłosowska WM, Ostaszewska-Puchalska I, Bułhak-Kozioł V, Kotowicz B.
Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis infection in women with urogenital diseases. Adv Med
Sci 2006;51:250-3.
8- Cadieux N, Lebel P, Brousseau R. Use of a triplex polymerase chain reaction for the detection and
differentiation of Mycoplasma pneumoniae and Mycoplasma genitalium in the presence of human DNA. J.
Gen. Microbiol 1993,139:2431-2437.
9- Hellberg D, Nilsson S, Mårdh PA. The diagnosis of bacterial vaginosis and vaginal flora changes. Arch
Gynecol Obstet 2001;265:11–5.
10-Mosavian M, Pourdeli HR. Survey of respiratory and urogenital infections due to Mycoplasma in the
Hospitalized patients in Ahwas Imam Khomini hospital. J Kerman Univ Med Sci 2003;10(4):251-4.
11-Badami N, Salari MH. Rate of Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum
in Infertile Females and Control Group. Iran J Public Health 2001;30(1-2). 57-60
12-Amirmozafari N, Jeddi F, Masjedian F, Haghighi L. Prevalence of Mycoplasma hominis and Ureaplasma
urealyticum in Genital Tract Infections. J Iran Univ med sci 2008;15(60-61):19-25
13-Amirmozafari N, Mirnejad R, Kazemi B, Sariri E, Bojari MR, Darkahi FD. Comparison of polymerase
chain reaction and culture for detection of genital mycoplasma in clinical samples from patients with
genital infections. Saudi Med J 2009:30(11):1401-5
14-Najar Pirayeh S, Al-Yasin A. Comparison of PCR with Culture for detection of Mycoplasma hominis in
infertile women. Kosar Medical Journal 2005;37(3):183.
15-Castellano-González M, Ginestre-Pérez M, Perozo-Mena A, Alaña F, Fernández-Bravo M, RincónVillalobos
G. Vaginal colonization by genital mycoplasmas in pregnant and non-pregnant women.
Invest Clin 2007:48(4):419-29.
16-Avelar GS, Bertão SAS, Pádua RAF, Cardoso RF, Siqueira VLD. Mycoplasma hominis and
Ureaplasma sp. in genitourinary specimens and their association with symptoms of genital infection.
RBAC 2007;39(4):295-8
17. Di Bartolomeo S, Rodriguez Fermepin M, Sauka DH, Alberto de Torres R. Prevalence of associated
microorganisms in genital discharge, Argentina. Rev Saude Publica 2002;36(5):545-52. 
 
18-Clegg A, Passey M, Yoannes M, Michael A. High Rates of Genital Mycoplasma Infection in the Highlands
of Papua New Guinea Determined Both by Culture and by a Commercial Detection Kit. J Clin. Microbiol
1997;34(1):197–200.
19-Yavuzdemir S, Bengisun S, Güngör C, Ciftçioğlu N, Ozenci H, Vardar G. Prevalence of G. vaginalis,
Mycoplasma, Ureaplasma, T. vaginalis, yeast, N. gonorrhoeae and other bacteria in women with vaginal
discharge. Mikrobiyol Bul 1992;26(2):139-48.
20-Najafi Kia Y. The frequency of Mycplasma in cervicitis in women refferd to gynecology hospital of Tabriz
in 1371-72. Med J Tabriz univ medl sci 2001;34(45):117-22.
21- Açikgöz ZC, Oztürk TurhanN, Gamberzade S, Ark E, Göçer S. Retrospective microbiologic evaluation of
vaginal cultures. Mikrobiyol Bul 2002;36:23-9.
22-Georgijevic A, Cjukic-Ivancevic S, Bujko M. Bacterial vaginosis. Epidemiology and risk factors. Srp Arh
Celok Lek 2000;128: 29–33
23- Demba E, Morison L, van der Loeff MS, Awasana AA, Gooding E, Bailey R, et al. Bacterial vaginosis,
vaginal flora patterns and vaginal hygiene practices in patients presenting with vaginal discharge syndrome
in The Gambia, West Africa. BMC Infect Dis 2005;5:12.
24- Cedillo-Ramírez L, Gil C, Zago I, Yáñez A, Giono S. Association of Mycoplasma hominis and Ureaplasma
urealyticum with Some Indicators of Nonspecific Vaginitis. Rev Latinoam Microbiol 2000;42:1-6.