بررسی اثر تجویز قبل از عمل ناپروکسن بر روی کاهش درد بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی تشخیصی زنان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز،ایران.

چکیده

مقدمه: درد بعد از لاپاراسکوپی تشخیصی سرپایی، علل مختلف دارد. بی‌دردی بعد از این اعمال جراحی از نظر ترخیص زودرس بیماران مهم است. هدف از این مطالعه، ارزیابی کفایت بی‌دردی و نیاز به ضد درد بعد از عمل و عوارض جانبی ناشی از تجویز پیشگیرانهتک دوز رکتال داروی ناپروکسن در کاهش درد، بعد از عمل لاپاراسکوپی تشخیصی زنان تحت بیهوشی عمومی می باشد.
 
روش‌کار: در یک کارآزمایی بالینی، تعداد 40 بیمار که تحت عمل جراحی لاپاراسکوپی تشخیصی نازایی با بیهوشی عمومی قرار گرفتند، به‌طور تصادفی به دو گروه 20 نفری تقسیم شدند. به گروه مطالعه (ناپروکسن) یک ساعت قبل از عمل، 500 میلی گرم شیاف ناپروکسن رکتال تجویز شد و به گروه شاهد (گروه دارونما) دارونما به‌طور رکتال تجویز شد. میزان درد بعد از عمل، بلافاصله بعد از ورود به ریکاوری، 1 و 3 و 6 ساعت بعد، با معیار بصری سنجش درد ارزیابی شد و زمان اولین درخواست مسکن توسط بیمار و تعداد افرادی که نیازمند مسکن بودند و سایر عوارض جانبی در ریکاوری کنترل و ثبت شد با استفاده از آزمونهای تی غیر وابسته، کای دو و فیشر، توسط نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت.
 
یافته‌ها: نمره درد، بلافاصله بعد از عمل و 3 ساعت بعد از آن، در گروه مطالعه کمتر از گروه شاهد بود (05/0>p) ولی 6 ساعت بعد از عمل، تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0<p). از نظر اولین زمان نیاز به ضد درد، گروه مطالعه در مقایسه با گروه شاهد طولانی تر بود (05/0>p) و موارد نیاز به ضد درد بعد از عمل، در گروه مطالعه کمتر از گروه شاهد بود و این تفاوتها معنی‌دار بودند (05/0>p). سایر عوارض جانبی بعد از عمل در هر دو گروه مشاهده نشد.
 
نتیجه‌گیری: بنا بر نتایج بالا، تجویز پیشگیرانه شیاف ناپروکسن، سبب بی‌دردی مناسب بعد از عمل لاپاراسکوپی تشخیصی شده و نیاز به مصرف ضد درد بعد از عمل را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Preoperative Naproxen on Pain Relief after Diagnostic Gynecologic Laparoscopy

نویسندگان [English]

  • Sousan Rasooli 1
  • Farnaz Moslemi 1
  • Laya Farzadi 2
1 Associate Professor, Alzahra Hospital, Anesthesiology group, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Associate Professor, Obstetrics & Gynecology group, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pain after outpatient diagnostic gynecologic laparoscopy, has different causes, so postoperative analgesia is important especially in order to patients early discharge. This study aimed to evaluate the efficacy and side effects of preoperative single dose rectal Naproxen in reducing postoperative pain and analgesic requirement in patients undergoing diagnostic gynecologic laparoscopy under general anesthesia.
 
Methods: In this randomized clinical trial, forty healthy women undergoing diagnostic laparoscopy with general anesthesia were randomly allocated into two groups of 20 persons. About 60 minutes before operation, 500 mg Naproxen was administered rectally in study group (Naproxen Group) and the control group received placebo. Postoperative pain was evaluated immediately after arrival to recovery room and 1, 3, 6 hours postoperatively using visual analogue scale. Time to first analgesia administration, number of patients requiring additive analgesia and the other postoperative side effects were also controlled and recorded. Data were analyzed by nondependent T, χ2 and Fisher tests using SPSS software (version 15).
 
Results: Visual analogue scale scores were significantly lower in Naproxen group immediately and 3 hours after operation, (p<0.05) but not at 6 hours later (p>0.05) compared to placebo. The time to first analgesic requirement was longer in Naproxen group than placebo group (p<0.05). Postoperative analgesic requirement were lower in patients of Naproxen group than placebo group. Other side effects were not seen in both groups.
 
Conclusion: Based on the above results we can conclude that prophylactic administration of rectal Naproxen could be effective on postoperative analgesia after diagnostic gynecologic laparoscopy and can lower analgesic requirement in postoperative period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postoperative analgesia
  • Diagnostic laparoscopy
  • Naproxen
  • Anesthesia
1. Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Young WL. Anesthesia. Philadelphia: Churchill Livingston; 2010. P.
2757-78, 2185-98.
2. Moslemi F, Rasooli S. Postoperative complications after cmbulatory gynecologic laparoscopy: comparison
between three different techniques. Med J Tabriz Univ of Med Sci 2010;31(4):69-75.(Full Text in Persian)
3. Abdollahi S, Bahlouli A, Mostafa GP, Rasooli S. Comparison of laparoscopy-assisted hysterectomies with
conventional hysterectomies. Saudi Med J 2009;30(6):813-16.
4. Salman MA, Ercan YM, Coskun F, Aypar U. Day case laparoscopy: a comparison of prophylactic opioid,
NSAID or local anesthesia for postoperative analgesia. Acta Anesthesiol scand. 2000;44:536-42.
5. Dunn T.J, Clark VA, Jones G. Preoperative oral naproxen for pain relief after day-case laparoscopic
sterilization. Br J Anaest 1995;75:12-4.
6. Malhotra N, Roy KK, Chanana C. Post-operative pain Relief after operative gynecological laparoscopic
Procedures with International Bupivacaine. The Internet Journal of Gynecology and Obstetrics 2006;5(2).
7. Hamitouche Y, Benhamou D. Postoperative Pain relief after Gynecologic Surgery. J Gynecol Obstet Biol
Reprod (Paris) 2004;33(1 Pt 1):7-13.
8. Moiniche SH, Kehlt JB, Dahl. A qualitative and quantitative systematic review of preemptive analgesia for
postoperative pain relief: The role of timing of analgesia. Anesthesiology.2002; 6(3):725-41.
9. Bünemann L, Thorshauge H, Herlevsen P, Iversen AD, Nielsen FB. Analgesia for outpatient surgery:
placebo versus naproxen sodium (a non-steroidal anti-inflammatory drug) given before or after surgery. Eur
J Anaesthesiol 1994 Nov;11(6):461-4.
 
10. Ong CK, Lirk P, Seymour RA, Jenkins BJ. The efficacy of preemptive analgesia for acute postoperative
pain management: a meta-analysis, Anesth Analg. 2005;100(3):757-73.
11. Gottschcalk A, Smith DS. New concepts in acute pain therapy: preemptive analgesia. american family
physician. Am Fam Physician 2001;15;63(10):1979-84.
12. Woolf CJ, chong MS. Preemptive analgesia–treating postoperative pain by preventing the establishment of
control sensitization. Anesth Analg 1993;77(2):362-79.
13. Souter AJ, Fredman B, White PF. Controversies in the preoperative use of nonsteroidal anti-inflammatory
drugs. Anesth. Analg 1994; 79(6):1178-90.
14. Dahl JB, kehlet H. Non-steroidal anti-Inflammatory drugs: rationale for use in severe postoperative pain.
Br J Anesth 1991; 66:703-712.
15. Joris J. Efficacy of Nonsteroidal anti intlammatory drugs in postoperative pain. Acta Anesthesiol Bleg
1996; 47(3): 115-23.
16. Hudspith MJ, Munglani R. Pre-emptive Analgesia with NSAID-What does it achieve? Br J Anaesth 1996;
77(1):128-9.
17. Ochroch EA, Mardin La, and Gotlchalk A. What is the role of NSAIDs in preemptive analgesia? Drugs
2003; 63(24):2709-23.
18. Adachi YU, Nishino J, Suzuki K, Obata Y, Doi M, Sato S. Preemptive analgesia by preoperative
administration of nonsteoroidal anti-inflammatory drug. J Anesth 2007;21(2):294.
19. Bansal V, Dex T, Proskin H, Garreffa S. A look at the safety profile of over-the-counter naproxen sodium:
a meta-analysis. J clin pharmacol. 2001;41(2):127-38.
20. Sergio D. Belzarena. Belzarena TSA, Mozart T. Alves, Maximo LD.Cucco, Vanius D.D Avila.
Multimodal analgesia in outpatient videolaparoscopic gynecologic surgery: comparison between parecoxib
and tenoxicam. Rev Bras Anestesiol 2005;55(2):158-64.
21. Code WE, Yip RW, Rooney ME, Browne PM, Hertz T. Preoperative naproxen sodium reduces
postoperative pain following arthroscopic knee surgery. Can J Anesthesia 1994;41(2):98-101.
22. McCrory CR, Lindahl SG. Cyclooxygenase inhibition for postoperative analgesia. Anesth
Analg;2002;95:169-176.