بررسی شیوع مصرف داروهای غیر مجاز و الکل در طی دوره بارداری در شهر ایلام

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 کارشناس پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

4 . استادیار اپیدمیولوژی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات دوران بارداری استفاده مادران از داروهای مخدر و غیر مجاز می باشد که باعث بروز پاره ای از ناهنجاری های جنینی می شود. متأسفانه علی رغم اثبات آسیب زا بودن داروهای مخدر و غیر مجاز، استفاده نابجا و بدون مشورت این داروها در حال افزایش است. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع مصرف اینگونه داروها و همچنین میزان آگاهی زنان بارداراز عوارض جانبی آن در مراجعین به زایشگاه اصلی شهر ایلام انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در آذر ماه سال 1388 بر روی 74 زن باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان مصطفی خمینی شهر ایلام انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اعتبار سنجی شده جمع آوری و به وسیله نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون آماری کای اسکور مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و 05/0p< به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 49 نفر (7/66%) از مادران از عوارض جانبی داروهای مخدر آگاهی نداشتند و 20 نفر (3/27%) آنان آگاهی نسبی دارند. 14 نفر (9/18%) از زنان طی بارداری از داروهای ضد درد استفاده کرده اند. شیوع مصرف مواد مخدر در بین زنان باردار 4 نفر (4/5%) و بین همسران آنها 10 نفر (5/13%)، شیوع مصرف الکل در بین زنان باردار 3 نفر (05/4%) و بین همسران آنها 4 نفر (4/5%) و شیوع روان گردان بین زنان باردار 0% و بین همسران آنها 2 نفر (7/2%) بوده است. در 64 نفر (5/86%) از موارد بین مادران و همسران از نظر باردار شدن توافق وجود داشته است.
نتیجه‌گیری: بسیاری از زنان باردار نسبت به عوارض داروهای مخدر و غیر مجاز در طول دوران بارداری آگاهی نسبتاً کمی دارند، لذا لازم است سطح آگاهی زنان باردار در خصوص عوارض این دسته از داروها ارتقاء یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Illegal Drugs and Alcohol during Pregnancy in Ilam

نویسندگان [English]

  • Farnaz Soheili 1
  • Sajjad Alizadeh 2
  • Maryam Darash 3
  • Aatefeh Yousefi 2
  • Masoumeh Cheraghi 1
  • Khairollah Asadollahi 4
1 B.Sc. of Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 MD Student, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 B.Sc. of Nursing, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
4 Assistant Professor of Clinical Epidemiology, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the main problems during pregnancy is maternal use of narcotic drugs and illegal drugs which are the cause of fetal malformations. Unfortunately, despite the proof of being harmful, use of narcotic and illegal drugs and abuse of these drugs without consultation is rising. The present study examined the prevalence of these drugs and awareness of pregnant women from side effects when referring to the main maternity hospital in the city of Ilam.
Methods: This cross sectional study was done in December 2009 on 74 pregnant women who were referred to Khomeini Hospital in Ilam city. Data were collected using a validated questionnaire and was analyzed by statistical software SPSS (version 16) and q square test. p < 0.05 was considered significant.
Results: 49 patients (66.7%) were aware of side effects of narcotic drugs and 20 patients (27.3%) had partial knowledge. 14 (18.9%) of women were using analgesic drugs during pregnancy. The prevalence of drug use among pregnant women and their spouses was 4 person (5.4%) and 10 person (5/13.5%) respectively, and prevalence of alcohol consumption among pregnant women and their spouses was 3 person (4.05%) and 3 person (5.4%) respectively. Recreational prevalence among pregnant women and their partners had been 0% and 2 (2.7%) respectively. In 64 cases, an agreement existed (86.5%) among pregnant women and their spouses.
Conclusion: A large number of pregnant women have little to no awareness of effects of narcotic drugs and illegal drugs during pregnancy. Therefore, pregnant women need to be upgraded about the effects of these drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness
  • Drug opiate
  • Opiate drug
  • pregnancy