ارزیابی شاخصDMFT در زنان باردار و ارتباط آن با دانش، نگرش و رفتارهای بهداشتی در زمینه مراقبت از دهان و دندان (مشهد-1388)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک، مرکز بهداشت شماره 3، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دندانپزشک، مرکز بهداشت شماره 3، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه، مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

5 .کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: ارتباط بیماری های پریودنتال با عواقب نامطلوب بارداری، اهمیت توجه به وضعیت بهداشت دهان و دندان را طی دوران بارداری آشکار می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی شاخصDMFT (تعداد دندان های پوسیده، افتاده و پرشده) در زنان باردار و ارتباط آن با دانش، باورها و رفتارهای بهداشتی در زمینه مراقبت از دهان و دندان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه تحلیلی مقطعی بر روی 142 زن باردار مراجعه کننده به 9 مرکز بهداشتی تحت پوشش مرکز منطقه ای سلامت خواجه ربیع مشهد در سال 1388 به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انجام شد. آنها پس از تکمیل فرم مشخصات فردی، سنجش دانش، باورها و رفتارهای بهداشتی در زمینه بهداشت دهان و دندان، توسط دندانپزشک از نظر شاخص DMFT مورد معاینه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری توزیع فراوانی، میانگین، همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و تی دانشجویی انجام شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار DMFT در زنان باردار 92/4±29/10 بود. 5/3 درصد از زنان باردار سطح دانش خوب، 3/68 درصد نگرش مثبت و 19 درصد از آنها رفتارهای مطلوب در زمینه بهداشت دهان و دندان داشتند. در این مطالعه شاخصDMFT در سطوح مختلف دانش زنان باردار در مورد بهداشت دهان و دندان اختلاف آماری معنی دار نداشت (089/0=p). میانگین شاخص DMFT در گروهی که باورهای بهداشتی مثبت نسبت به بهداشت دهان و دندان داشتند از نظر آماری کمتر بود (013/0=p) و بین شاخص DMFT و رفتار بهداشتی زنان باردار ارتباط آماری معکوس و معنی داری مشاهده شد (001/0=p).
نتیجه‌گیری: شاخص DMFT بالا و سطح دانش و رفتارهای بهداشتی و ارتباط DMFT با باورها و رفتارهای بهداشتی در زنان باردار پایین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of DMFT Index in Pregnant Women and its Relationship with Knowledge, Attitude and Health Behaviors in Terms of Oral and Dental Cares (Mashhad-2009)

نویسندگان [English]

  • Narjes Bahri Binabaj 1
  • Nasrin Bahri Binabaj 2
  • Hamid Reza Iliati 3
  • Shahin Salarvand 4
  • Mohammad Reza Mansoorian 5
1 Ph.D Student of Reproductive Health, Instructor of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 M.Sc. of Maternal and Child Health, Health Center No 3, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Dentist, Health Center No 3, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 M.Sc. of Community Health Nursing, Instructor of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Lorestan University of Medical Sciences, Khorram abad, Iran.
5 M.Sc. of Educational Administration, Instructor of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: This study was aimed to evaluate the index DMFT (number of decayed, missing and filled teeth) in pregnant women and its relationship their knowledge, beliefs and health behaviors in the field of oral care.
Methods: This cross-sectional study was performed on 142 pregnant women who were admitted to the nine regional health centers, Khaje-Rabi regional health center of Mashhad in 2009 by random sampling. After completing the profile form, assessing knowledge, beliefs and health behaviors in the field of oral health, they were examined by dentist in terms of DMFT index. Analysis of collected data was done by SPSS 16 and statistical tests such as frequency distribution, mean, Pearson, ANOVA and T student tests.
Results: Mean and standard deviation of DMFT index in pregnant women were 10.29±4.92. 3.5% of pregnant women had good knowledge, 68.3% with positive attitude and 19% had favorable attitudes in terms of oral and dental health. In this study, the DMFT index showed no significant difference on various levels of knowledge of pregnant women in terms oral and dental health. Average DMFT index was lower in the group having positive attitudes (beliefs) toward oral and dental health (p=0.013), and there was a significant inverse statistical relationship between DMFT index and health behaviors of pregnant women (p=0.001).
Conclusion: DMFT index was relatively high, level of knowledge and health behaviors and correlation among DMFT index, beliefs and health behaviors of pregnant women were in low level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • dmft index
  • Health Behavior
  • Knowledge
  • pregnancy