ارزش تشخیصی لام آماده کشت برای تشخیص باکتریوری بدون علامت در بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 دکترای علوم آزمایشگاهی، سازمان بیمه تأمین اجتماعی، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد آمار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: باکتریوری بدون علامت، شایع ترین عارضه عفونی بارداری است که به دلیل بروز عوارض جدی مادری و جنینی، غربالگری و درمان افراد مبتلا به آن جزئی از مراقبت های استاندارد دوران بارداری است. انجام کشت ادرار به دلیل نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی متخصص و هزینه بالا، غربالگری را با مشکل مواجه کرده است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارزش تشخیصی لام آماده کشت برای تشخیص باکتریوری بدون علامت در بارداری به منظور ایجاد یک روش دقیق، سریع، ساده و ارزان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه از نوع بررسی روایی یک روش آزمایشگاهی است که بر روی 1263 زن باردار با سن بارداری 35-6 هفته، بدون علائم عفونت ادراری و سابقه مصرف آنتی بیوتیک مراجعه کننده به درمانگاه شهید الداغی سبزوار انجام شد. از افراد مورد مطالعه نمونه تمیز وسط ادرار گرفته شد و به طور همزمان توسط میکروب شناس، کشت استاندارد ادرار انجام شد و توسط پژوهشگر، لام آماده کشت مورد استفاده قرار گرفت. لام ها به مدت 72 ساعت در دمای اتاق نگهداری شد و هر 24 ساعت از نظر رشد باکتری ها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از لام آماده کشت در هر 24 ساعت، با کشت استاندارد ادرار مقایسه شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری SPSS (نسخه 5/11) به صورت حساسیت، ویژگی، ارزش پیشگویی مثبت و منفی ارائه شد.
یافته‌ها: لام آماده کشت پس از گذشت 48 ساعت دارای حساسیت 100%، ویژگی 9/99%، ارزش پیشگویی مثبت 5/97% و ارزش پیشگویی منفی 100% بود.
نتیجه‌گیری: لام آماده کشت جایگزینی مناسب برای کشت استاندارد ادرار جهت استفاده در غربالگری باکتریوری بدون علامت در بارداری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accuracy of Urine Dipslide to Detect Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Azhari 1
  • Marzieh Mousavi Yazd 2
  • Mohammad Hosein Sojudi Moghaddam 3
  • Saeed Ebrahim Zadeh 4
1 MS.c of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 MS.c of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical sciences, Sabzevar, Iran.
3 Ph.D of Microbiology, Tehran Social Security Organization, Tehran, Iran.
4 MS.c of Biostatistics, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Asymptomatic bacteriuria is the most common infectious complication of pregnancy and due to serious maternal and fetal complications, screening and treatment of people with its standard is part of prenatal care. The screening is difficult because of the need for urine culture laboratory equipment, professional workforce, and high cost. This study with the aim of evaluating diagnostic accuracy used prepared slide cultures to detect asymptomatic bacteriuria in pregnancy in order to create an accurate, fast, simple and inexpensive method.
Methods: This study examined the validity of a laboratory method on 1263 pregnant women with gestational age of 6-35 weeks, without signs of urinary tract infection and history of antibiotic use who were referred to Aldaghi clinic in Sabzevar. Clean midstream urine samples were taken from the participants and simultaneously standard urine cultures were done by microbiologist and slides were used by researcher.
Slides were kept at room temperature for 72 hours and were examined every 24 hours for bacterial growth. Slide results were compared with urine culture every 24 hours. Results were presented by SPSS 11.5 as sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value.
Results: Dipslides showed 100% sensitivity after 48 hours, 99.9% specificity, 97.5% positive predictive value, and 100% negative predictive value.
Conclusion: Dipslide can be suitable alternative for standard urine culture for screening asymptomatic bacteriuria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymptomatic bacteriuria
  • Dipslide
  • pregnancy