بررسی میزان و علل مرگ مادران در یک دوره 10 ساله در یک بیمارستان دانشگاهی در شهر سمنان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: میزان مرگ و میر مادران یک شاخص مهم بهداشتی در هر جامعه ای است و کاهش این میزان از اهداف مهم این جوامع می باشد. بر اساس منابع موجود، مراقبت های دوران بارداری و زایمان و کاهش تعداد بارداری مهمترین عامل در کاهش میزان مرگ و میر مادران می باشد و به همین علت آمار مرگ و میر مادران در کشورهای عقب مانده تا بیش از دو هزار مورد از هر صد هزار تولد و در کشورهای پیشرفته کمتر از 5 مورد در صد هزار تولد زنده گزارش شده است. لذا با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای در این زمینه در شهر سمنان انجام نشده، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان مرگ مادران و علل آن در یک دوره زمانی 10 ساله در شهر سمنان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی گذشته نگر و مورد سری از اول فروردین 1379 لغایت 29 اسفند سال 1388 در بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان انجام شد. در این مطالعه تعداد تولدهای زنده و تعداد مرگ مادران طی این دوره 10 ساله، از آمار موجود در بایگانی بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان استخراج و سپس میزان مرگ مادران و علل و عوامل احتمالی مرتبط با آن بررسی و با استفاده از نرم افزار آماریSPSS (نسخه 16) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با آمارهای جهانی مقایسه شد.
یافته‌ها: تعداد مرگ مادران حدود 3/53 در صد هزار تولد زنده بود. شایع ترین علت مرگ های مستقیم مادران خونریزی حین زایمان و یا بعد از زایمان بود. 5 مورد ( (33/83%) مرگ ها از نوع مستقیم و 1 مورد  (%16/66) از نوع غیر مستقیم بود. داشتن سن بالا، سابقه انجام سزارین، انجام عمل سزارین در این بارداری و مولتی پار بودن جزء عوامل خطرزای مرگ مادران بود.
نتیجه‌گیری: بیشترین نوع مرگ مادران از نوع مستقیم و شایع ترین علت آن خونریزی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence and Causes of Maternal Mortality in a 10-year period in a University Hospital in Semnan

نویسندگان [English]

  • Sanam Moradan 1
  • Mohammad Forouzesh Far 2
1 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Semnan university of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2 Assistant Professor of Anesthesia, Faculty of Medicine, Semnan university of Medical Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The rate of maternal mortality is an important indicator of health in any society and the reduction is an important goal in these communities. Based on available resources, prenatal care, delivery and reduce the number of pregnancy is the most important factor in reducing maternal mortalities. The statistics of maternal mortality in underdeveloped countries is more than two thousand cases per hundred thousand births, and in developed countries, less than 5 percent of live births have been reported. Considering that no study was done in this area in Semnan, the present study was conducted for the assessment of maternal mortality and its causes in a 10-year period in Semnan.
Methods: This retrospective descriptive study, case series from March 2000 to January 2010 were surveyed by available medical records in Amir-al-Momenin Hospital of Semnan. In this study, the number of live births and maternal deaths during a 10-year period was extracted from the statistics available in the archives of Amir-al-Momenin Hospital in Semnan. Possible causes of maternal mortality and its associated assessment were statistically analyzed using the statistical software SPSS (version 16), and were then compared with the global statistics.
Results: The maternal mortality ratio was 53.3 in 100000 live births. The most common cause of direct maternal deaths was bleeding during and after the delivery, and 83.3 percent of maternal deaths were direct and 16.6 percent of deaths were indirect. Age, prior cesarean section, cesarean section in recent delivery and multiparity were possible risk factors of maternal mortality.
Conclusion: Most type of maternal death was direct and most common type was bleeding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct maternal death
  • Indirect maternal death
  • Maternal mortality