مقایسه تأثیر حمایت همتا و آموزش توسط مراقبین بهداشتی بر زمان شروع اولین تغذیه با شیر مادر در زنان نخست زای مشهد در سال 1389

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 . دانشیار گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: زمان شروع شیردهی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد شیردهی دارد. آغاز شیردهی در نیم ساعت اول زندگی و
تغذیه انحصاری با شیرمادر عامل مهمی در کاهش عوارض و میزان مرگ و میر نوزادان می باشد. عوامل مختلفی نظیر
حمایت روانی و آموزش بر زمان شروع شیردهی مؤثر می باشند. به همین دلیل دو گروه استراتژی بیمارستان محور و
جامعه محور برای شروع زودرس شیردهی توصیه شده است. از آنجا که تاکنون مطالعه ای جهت مقایسه آن انجام
نشده، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر حمایت همتا (جامعه محور) و آموزش توسط مراقبین بهداشتی
(بیمارستان محور) بر زمان شروع اولین شیردهی در زنان نخست زا انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی 3 گروهه در سال 1389 بر روی 105 زن نخست باردار انجام شد. 16 مرکز و
پایگاه بهداشتی به صورت خوشهای انتخاب و به طور تصادفی در 3 گروه حمایت همتا، آموزش توسط مراقبین
بهداشتی و کنترل قرار گرفتند. 16 نفر از افراد واجد شرایط گروه همتا انتخاب و به مدت 15 ساعت آموزش دیدند و
7 نفر از گروه مراقب بهداشتی 2 ساعت آموزش دریافت کردند. در گروه حمایت همتا یک بار حمایت توسط همتا و
در گروه آموزش یک جلسه آموزش انفرادی توسط مراقبین بهداشتی در هفتههای 36-38 بارداری انجام شد و گروه
کنترل مراقبت های معمول را دریافت کردند. گردآوری داده ها توسط پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از
نرم افزار آماری SPSS (نسخه 11/5) و آزمون های کراسکال والیس و دقیق فیشر انجام شد.
یافتهها: تنها 20% از افراد گروههای حمایت همتا، 14/7% از افراد آموزش توسط مراقبین بهداشتی و 19/4% گروه
کنترل در نیم ساعت اول پس از زایمان، شیردهی را شروع کردند. 51/4% از افراد گروههای حمایت همتا، 61/8%
آموزش توسط مراقبین بهداشتی و 55/6% گروه کنترل، اولین شیردهی را در فاصله زمانی 1 -24 ساعت پس از زایمان
شروع کردند. افراد 3 گروه از نظر زمان شروع اولین شیردهی تفاوت معنیداری نداشتند (p 0/852).
 نتیجهگیری: حمایت همتا و آموزش توسط مراقبین بهداشتی در دوران بارداری بر شروع شیردهی تآثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Peer Support and the Education of Health Care Providers on Breastfeeding Initiation Time among Primiparous Women in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mahin Tafazzoli 1
  • Asieh moudi 2
  • Hasan Boskabadi 3
  • Saeid Ebrahim zadeh 4
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Vice Chancellor of Health, Zahedan University of Medical sciences, Zahedan, Iran.
3 Associate Professor of Neonatology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran.
4 M.Sc. of Biostatistics, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breastfeeding initiation time has a significant effect on lactation performance. Breastfeeding initiation within a half-hour of birth and exclusive breastfeeding are important strategies to reduce neonatal morbidity and mortality. Different factors such as psychosocial support and received education affect breastfeeding initiation time. Therefore, hospital-based and community-based strategies are recommended for early breastfeeding initiation. So far, no study has been conducted to compare these two methods. Therefore, this study has been performed to compare the effect of peer support (community-based) and the education received by health care providers (Hospital-based) on the time of breastfeeding initiation among primiparous women.
Methods: This clinical trial was performed on 3-group with 105 primigravida women participants. 16 health care centers were selected via cluster selection method and then were allocated randomly into 3 different groups: peer support receivers, education receiver by health care provider and control group. 16 eligible volunteers were selected as peer support receivers and trained for 15 hours. 7 women were selected as education receivers by health care providers and were trained for 2 hours. For peer support receivers, a single peer support was received by peer support providers, and educational group participants received one individual training session in 36-38 weeks of pregnancy by health care provider. The control group received only routine care. Data were collected by a questionnaire and were analyzed by SPSS software version 11.5. Kruskal-Wallis and Fisher’s Exact tests were used to analyze data.
 
Results: Only 20% of peer support receivers, 14.7% of education receivers (by health care providers) and 19.4% of control group members initiate breastfeeding within the half-hour of delivery. 51.4% of peer support receivers, 61.8% of education receivers and 55.6% of control group member began their first breastfeeding within the period of 1- 24 hours after delivery. There were no significant difference at the time of breastfeeding initiation among three groups (p=0.852).
 
Conclusion: The present study did not provide any evidence in terms of impact of peer support and education received by health care providers on the time of breastfeeding initiation; Whereas, some studies have shown positive effect of peer support during labor on breastfeeding initiation time. So, it seems that further study regarding effect of peer support during labor and effect of medication during labor may be needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breastfeeding initiation time
  • Education received by health care providers. Peer support
1. Morhason-Bello IO, Adedokun BO, Ojengbede OA. Social support during childbirth as a catalyst for early
breastfeeding initiation for first-time Nigerian mothers. Int Breastfeed J 2009 Dec 10;4:16.
2. World Breastfeeding Week-Breastfeeding- Just 10 Steps! The Baby-Friendly Way. World Breastfeeding Week
is celebrated every year from 1 to 7 August in more than 120 countries to encourage breastfeeding and improve
the health of babies around the world. It commemorates the Innocenti Declaration made by WHO and UNICEF
policy-makers in August 1990 to protect, promote and support breastfeeding. World Health Organization
(WHO) 2010 1-7 Aug.
3. [Breastfeeding Initiation Within an Hour of Life] [In Persian]. Tehran:Ministry of Health and Medical
Education,Department of Child Health and Breastfeeding; 2008.
4. Örün E, Yalçin SS, Madendag Y, Ü stünyurt-Eras Z, Kutluk S, Yurdakok K. Factors associated with
breastfeeding initiation time in a Baby-Friendly Hospital. Turk J Pediatr 2010 Jan-Feb;52(1):10-6
5. Babayi GH, Hajizadeh E, Keshavarz M, Shayegan M. [Survival Analysis using for assess relationship between
time to inintiation of breastfeeding and factors related to mother and infant] [ Article in Persian]. Med J
2007;6(1).
6. Khanna K. Timely Initiation of breastfeeding whitin 1st hour of birth giving the best chance of life and health.
In: IBFAN-Asia(International baby Food Action Network), Delhi:Swedish International Development
Cooperation Agency (Sida) and Netherlands Ministry of Cooperation and Development (DGIS);2007.
7. Edmond KM, Kirkwood BR, Amenga-Etego S, Owusu-Agyei S, Hurt LS. Effect of early infant feeding
practices on infection-specific neonatal mortality: an investigation of the causal links with observational data
from rural Ghana. Am J Clin Nutr 2007 Oct;86(4):1126-31.
8. Murray S. Breast feeding Information & Guidelines A manual for breastfeeding support in Pediatric & Neonatal
Units. 2007:15-76.
9. Forster DA, McLachlan HL, Lumley J. Factors associated with breastfeeding at six months postpartum in a
group of Australian women. Int Breastfeed J 2006 Oct 12;1:18.
10. Qiu L, Zhao Y, Binns CW, Lee AH, Xie X. Initiation of breastfeeding and prevalence of exclusive breastfeeding
at hospital discharge in urban, suburban and rural areas of Zhejiang China. Int Breastfeed J 2009 Jan 28;4:1.
11. Chudasama R, Patel P, Kavishwar A. Breastfeeding initiation practice and factors affecting breastfeeding in
South Gujarat region of India. Int J Fam Pract 2009;7:2.
12. Duong DV, Binns CW, Lee AH. Breast-feeding initiation and exclusive breast-feeding in rural Vietnam. Public
Health Nutr 2004 Sep;7(6):795-9.
13. Gabmayer S, Rust P, Elmadfa I. Main Determinants on Duration and Exclusive or Supplementary Breastfeeding
Pattern in the Eastern Part of Austria. Nutr Vienna 2008;32(4):149.
14. Mikiel-Kostyra K, Mazur J, Wojdan-Godek E. Factors affecting exclusive breastfeeding in Poland: crosssectional
survey of population-based samples. Soz Präventivmed 2005;50(1):52-9.
15. Baker EJ, Sanei LC, Franklin N. Early initiation of and exclusive breastfeeding in large-scale community-based
programmes in Bolivia and Madagascar. J Health, Popul Nutr 2006 Dec;24(4):530-9.
16. Jana AK. Interventions for promoting the initiation of breastfeeding. The WHO Reproductive Health Library.
Geneva:World Health Organization;2009.
 
17. Boskabadi H, Maamouri G, Ebrahimi M, Ghayour-Mobarhan M, Esmaeily H, Sahebkar A, et al. Neonatal
hypernatremia and dehydration in infants receiving inadequate breastfeeding. Asia Pac J Clin Nutr
2010;19(3):301-7
18. Esfahani MM, Oladi B, Bahrami M, Parsay S, Halimiasl AA, Khatami GH, et al. [Training series promoting of
breastfeeding]. Tehran:Unicef;2009:1[in Persian].
19. Vieira TO, Vieira GO, Giugliani ER, Mendes CM, Martins CC, Silva LR. Determinants of breastfeeding
initiation within the first hour of life in a Brazilian population: cross-sectional study. BMC Public Health 2010
Dec 9;10:760.
20. Holman DJ, Grimes MA. Colostrum feeding behaviour and initiation of breast-feeding in rural Bangladesh. J
Biosoc Sci 2001 Jan;33(1):139-54.
21. Sunil N Padodara J, Sushil P, Vaibhav G, Swati P, Vivek C, et al. Breast feeding practices in urban community
of Sural city. Nat J Commu Med 2010;1(2):111-3.
22. Nakao Y, Moji K, Honda S, Oishi K. Initiation of breastfeeding within 120 minutes after birth is associated with
breastfeeding at four months among Japanese women: a self-administered questionnaire survey. Int Breastfeed J
2008 Jan 10;3:1.
23. Komara C, Simpson D, Teasdale C, Whalen G, Bell S, Giovanetto L. Intervening to promote early initiation of
breastfeeding in the LDR. MCN Am J Matern Child Nurs 2007 Mar-Apr;32(2):117-21.
24. Department of Education and Early Childhood Development. Early childhood Indicators; Increased rate of
breastfeeding. 2006 Jul 21.[ cited 2010 Jan 27]. Available from:
http://www.education.vic.gov.au/healthwellbeing/childyouth.
25. Banapurmath CR, Selvamuthukumarasamy A. Initiation of breastfeeding in cesarean section mothers: antenatal
advise versus postnatal assistance. Indian Pediatr 1995 َAug;32(8):902-5.
26. Dearden K, Altaye M, De Oliva M, Stone-Jimenez M, Burkhalter BR, Morrow AL. The impact of mother-tomother
support on optimal breast-feeding: a controlled community intervention trial in peri-urban Guatemala
City, Guatemala. Rev Panam Salud Pú blica 2002 Sep;12(3):193-201.
27. Dennis CL, Hodnett E, Gallop R, Chalmers B. The effect of peer support on breast-feeding duration among
primiparous women: a randomized controlled trial. CMAJ 2002 Jan 8;166(1):21-8.
28. Kang NM, Song Y, Hyun TH, Kim KN. Evaluation of the breastfeeding intervention program in a Korean
community health center. Int J Nurs Stud 2005 May;42(4):409-13.
29. WABA. World breastfeeding Week 2008. Action Folder. 2008.
30. Dennis CL. Peer support within a health care context: a concept analysis. Int J Nurs Stud. 2003 Mar;40(3):321-
32.
31. Mead S, Hilton D, Curtis L. Peer support: a theoretical perspective. Psychiatr Rehabil J 2001 Fall;25(2):134-41.
32. Muller C, Newburn M, Wise P, Dodds R, Bhavnani V. NCT breastfeeding peer support project.
London:NCT;2009.
33. Meyers D. Promoting and supporting breastfeeding. Am Fam Physician 2001 Sep 15;64(6):931-2.