بررسی اثر زوناهچینگ در افزایش میزان باروری در جنین های دارای زونای ضخیم توسط اشعه لیزر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.

2 ستادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دکترای علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات ناباروری منتصریه مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه جهت افزایش میزان باروری در آزمایشگاه های لقاح آزمایشگاهی از تکنیک های مختلف هچینگ
(خارج کردن) کمک شده (AH) از جمله لیزر هچینگ کمک شده (LAH) برای کمک به خارج کردن جنین از
زوناپلوسیدای ضخیم استفاده می شود. با توجه به نتایج متناقض درباره تأثیر لیزر هچینگ کمکی بر میزان باروری در
جنین های دارای زوناپلوسیدای ضخیم، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط ضخامت زوناپلوسیدا توسط لیزر هچینگ
کمکی بر افزایش میزان باروری در بیماران نابارور تحت درمان به روش لقاح داخل آزمایشگاهی در مرکز ناباروری
مشهد در سال 89 انجام شد.
روش کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1389 بر روی 101 زوج نابارور تحت درمان با IVF انجام شد. 50 نفر
به عنوان گروه مورد و 51 نفر به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. افراد دو گروه از نظر سن مادر، تعداد
اووسیت خارج شده، تعداد اووسیت بارور شده و تعداد جنین های منتقل شده با هم همسان بودند و در ضمن در هر
دو گروه از جنین های با کیفیت مشابه استفاده شد. میزان وقوع بارداری در دو گروه با استفاده از آزمون اندازه گیری
ß–HCG (زنجیره بتا گونادوتروفین کوریونی انسان) و سونوگرافی تعیین شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از
آزمون های تی و کای دو و نرم افزارهای SPSS (نسخه 16) و Excel با ضریب اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت و میزان p کمتر از 0/05 به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین افراد دو گروه از نظر سن، تعداد اووسیت بارور شده، تعداد اووسیت خارج شده، تعداد و کیفیت جنین های
منتقل شده تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p=0/837). میزان بارداری در گروه شاهد و مورد به ترتیب 15/7 و 34
درصد بود که تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنی دار بود (p=0/033).
نتیجه گیری: انجام روش هچینگ کمک شده لیزری بر روی جنین های دارای زوناپلوسیدای ضخیم باعث افزایش
میزان باروری می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Zona Hatching Effect on expansion of fertility rate in embryos with thick zona by laser beam

نویسندگان [English]

  • Azam Sadat Amini 1
  • Javad Bahar Ara 2
  • Nayereh Khadem 3
  • Mohsen Jalali 4
1 M.Sc. of Embryology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor of Biology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 PhD. of Laboratory Sciences, Mashhad Montaserieh Infertility Research Center, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, different techniques are used for increasing pregnancy rate in laboratories of in vitro fertilization (IVF). One of these techniques is laser assisted hatching (LAH) which help the embryo be separated from zona pellucida. Since there are contrast reports about the efficacy of LAH on pregnancy rate in embryo of thick zona, we decided to evaluate the correlation between zona pellucida thickness by LAH and increasing pregnancy rate in infertile patients under treatment of IVF at Mashhad Montaserieh Infertile Center.

Methods: This case-control study was performed on 101 infertile couples (50 in case group and 51 in control group). Two groups were similar in terms of maternal age, number of oocytes, number of fertilized oocytes, and number of transferred embryos. Also, embryos with similar quality were used for both groups. Pregnancy rate was determined using β-HCG test and sonography. Data analyzing was performed by t-test, Chi-square, SPSS and Excel software (95% confidence coefficient). P value less than 0.05 considered significant.
Results: There was no significant relation between case and control groups in terms of maternal age, number of fertilized oocytes, number of aspirated oocytes, number and quality of transferred embryos (p=0.837). Pregnancy rate in case and control groups was 15.7%, 34%, respectively. Significant difference was observed between two groups in terms of pregnancy rate (p=0.33).
Conclusion: Laser assisted hatching method on embryos of thick zona pellucida leads to increasing of pregnancy rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • in vitro fertilization
  • Laser assisted hatching
  • Pregnancy rate
  • Zona pellucida thickness
1. Bansal P, Gupta K . Binding characteristic of sperm with recombinant human ZP glycoprotein- 3 coated
beads, Indian J med 2009; 130(1): 37 - 43.
2. Zak T, Kubiaczyk B, Kaczmarek A, Kaczmarec D, Dera A . Laser assisted hatching of ZP - is increase an
effect on implantation an pregnancy rate? Preliminary observation, Archives of perinatal Medicine 2009;
15(4) : 197 – 201.
3. Sifer C, Sellami A, Poncelet C, Kulski P , Bottero J, Porcher R. A prospective randomized study to assess
the benefit of partial ZP digestion before frozen – thawed embryo transfers , Human Reproduction 2006 ;
21(9): 2384-2389.
4. Aktan E, Demirol A, Bozkurt K, Ozer d, Gurgan T. The effect of zona thinning size on implantation and
pregnancy rate of ICSI-ET patients with advanced women age . Middle East Fertility Journal 2006 ;11(3) :
191 – 199.
5. Sagoskin A, Levy M , Tucker M, Richter K , Erich A . Laser assisted hatching in good prognosis patients
undergoing in vitro fertilization-embryo transfer;a randomized controlled trial – Fertility and sterility 2007 ;
 
6. Sants Filho E , Nobel A , Wells D . A Review on Automatic Analysis of Human Embryo Microscope
Images . The open Biomedical Engineering Journal 2010 ; 4(1) : 170 – 177 .
7. Hiraoka K, Kinutani M, Kinutani K, Assisted Hatching at the time of warming improves pregnancy and
implantation outcomes for vitrified Human Expanded Blastocyst Transfer , J. Mamm. Ova Res 2004 ; (1) :
118-122 .
8. Das S, Black D, Farquhar C, Seif MM, Assisted hatching on assisted conception ( IVF and ICSI ) ,
Cochrane Database Syst Rev 2009; 15(2) : 189 – 195 .
9. Hiraoka K, Hiraoka K, Horuchi T, Kusuda T,okano S, Kinutani M, Kinutani K. Impact of the size of Zona
pellucida thinning area on vitrified – warmed cleavage – stage embryo transfer : a prospective , randomized
study. J Assisted report Genet 2009 ; 26 ( 9-10) : 515 – 21 .
10. Peterson C, AL Muri, RL Baruffi, JBA Oliveira. Implantation failures : Success of assisted hatching with
quarter – laser zona thinning . Reproductive Biomedicine Online 2004; 10 (2): 224 – 229.
11. Ebner T, Moser M Tews G, Possible application of a non contact 1.48 um wavelength diode laser in
assisted reproduction technologies. Human Reproduction 2005; 11(4) : 425- 435.
12. Balaban B, Urman B , Yakin K, Isiklar A, Laser – Assisted hatching increase pregnancy and implantation
rate in cryopreserved embryos that were allowed to cleave in vitro after thawing: a prospective randomized
study , Human Reproduction 2006 ; 11(8) : 2136 – 2140 .
13. Blake A, Forsberg S , Johansson R.,Wikland M . Laser ZP thinning – an alternative approach to assisted
hatching Human Reproduction 2001; 16(9): 1954-1964.
14. Basam A, Mustafa M, Khaled M, Assisted hatching : routine or selective application in ivf .Middle East
Fertility Society Journal 2004 ; 9( 3) :198-205 .
15. Hageman A, Lanzendorf S, Jung heim E, Chang A, Ratts V, Odem R, A prospective, randomized, doubleblinded
study of assisted hatching in women younger than 38 years undergoing in vitro fertilization.
Fertility and sterility 2010; 93 (2) :586 – 591.
16. Kutlu P, Atvare O, Vanlioglu O. Laser assisted zona thinning technique has no beneficial effect on the ART
outcomes of two different maternal Age groupes. J Assisted Report Genet 2010; [Epub ahead of print ] .
17. Balaban B , Urman B , Alatas C , Mercan R , A comparison of four different techniques of assisted
hatching . Human Reproduction 2002; 17(5): 1239 – 1243.
18. Hiraoka A, Fuchiwaki M, Hpraoka K, Horiuchi T, Murakami T, Kinutani M, Kinutani K . Effect of size of
ZP opening by laser assisted hatching on clinical outcome of frozen cleaved embryos that were cultured to
blastocyst after thawing in women with multiple implantation failures of embryo transfer : a retrospective
study : J Assist Reprod Genet 2008 ; 25(1P) :129-135 .
19. Edward B. IVF, IVM natural cycle IVF, minimal stimulation IVF – time for a re think . Reproductive
Biomedicine 2007; 15(1): 106 – 119.
20. Ghulmiyyah L, Perloe M, Tucker M, Zimmermann J, Eller D. Monochorionic- triamniotic triplet pregnancy
after intracytoplasmic sperm injection, assisted hatching and two embryo transfer: first reported case
following IVF. Biomed Center 2004.
21. Hammadeh M, Hammadeh C, Refaat K, Assisted hatching in assisted reproduction: a state of the art.
Assisted Reproduction 2010; 10(3): 9495 – 9506.
22. Sifer C , Sellami A , Poncelet C , et al . A prospective randomized study to assess the benefit of partial zona
pellucida digestion before frozen – thawed embryo transfers. Hum.Reprod 2006;21: 2384-2389 .
23. Primi M.P ; Senn A ; Montag M. et al . (2004) A European multicenter prospective randomized study to
assess the use of assisted hatching with a diode laser and the benefit of an immunosuppressive / antibiotic
treatment in different patient population. Hum. Reprod 2004 ; 19: 2325-2333
24. Ng E.H.Y., Naveed F.,Lau E.Y.,et al. A randomized double blind controlled study of the efficacy of laser
assisted hatching on implantation and pregnancy rates of frozen – thawed embryo transfer at the cleavage
stage. Hum.reprod 2005; 20: 979 - 985.
25. Edgar D.H., Bourne H., Speirs A.L., McBain J.C. A quantitative analysis of the impact of cryopreservation
on the implantation potential of human early cleavage stage embryos. Hum. Reprod. 2000. 15: 175-179.