تأثیر آموزش رفتارهای دلبستگی بر میزان دلبستگی مادر به جنین در مادران نخست باردار مراجعه کننده به مراکز منتخب بارداری شهر شیراز - 1389

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 استاد گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: دلبستگی بین مادر و کودک یکی از زیباترین و شگفت انگیزترین پدیده هاست که مدت ها پیش از تولد
کودک به وجود می آید. مادری که در طی بارداری به جنین خود دلبستگی پیدا می کند، آماده است تا پس از زایمان
ارتباط لذت بخشی با نوزاد خود برقرار کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش رفتارهای دلبستگی بر میزان
دلبستگی مادر به جنین در مادران نخست باردار انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1389 بر روی 84 زن نخست باردار مراجعه کننده به دو بیمارستان
حافظ و شوشتری شهر شیراز انجام شد. افراد به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به طور تصادفی در دو
گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده شامل فرم اطلاعات فردی و بارداری و پرسشنامه دلبستگی مادر
به جنین بود. برای گروه آزمایش علاوه بر مراقبت های معمول بارداری، چهار جلسه دو ساعته کلاس های آموزش
رفتارهای دلبستگی طی یک ماه (هفته ای یکبار) برگزار شد و فرم های ثبت رفتارهای دلبستگی به مادران به شکل
هفتگی داده شد. گروه کنترل فقط مراقبت های معمول بارداری دریافت نمودند. نمره دلبستگی مادر به جنین قبل و
بعد از مداخله در هر دو گروه سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کای دو و تی مستقل و
تی زوجی انجام شد.
یافته ها: میانگین نمره دلبستگی مادر به جنین قبل از مداخله در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 60/8±4/6 و
60/2±4/5 بود که از نظر آماری معنی داری نبود (p=0/544). در حالی که این میانگین بعد از مداخله در دو گروه
آزمایش و کنترل به ترتیب 64/6±3/5 و61/1±5/1 بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p<0/0001).
نتیجه گیری: آموزش رفتارهای دلبستگی باعث افزایش میزان دلبستگی مادر به جنین می شود. لذا می توان در
طول دوران بارداری به مادران آموزش داد تا با انجام کار ساده ای چون لمس شکم در تحکیم روابط عاطفی بین
 خود و نوزادشان بکوشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Training Attachment Behaviors on Maternal-Fetal Attachment in Primipara Mothers Visiting Selected Obstetric-Clinics of Shiraz City -2010

نویسندگان [English]

  • Monireh Toosi 1
  • Marziyeh Akbarzadeh 2
  • Farkhondeh Sharif 3
  • Najaf Zare 4
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical sciences, Shiraz, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical sciences, Shiraz, Iran.
3 Professor of Nursing Psychiatric, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical sciences, Shiraz, Iran.
4 Professor of Biostatistics, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Maternal-foetal attachment (MFA) is a term which describes the emotional relationship between a pregnant woman and her foetus.MFA is the most beautiful and amazing phenomena occurs long time before birth which causes a pleasurable relation between mother and her fetus after childbirth. The present study was conducted to determine the effect of training attachment behaviors on maternal-foetal attachment in primipara mothers.
Methods: In this clinical trial, 84 primipara women were selected from two hospitals in Shiraz (Shoshtary and Hafez) in 2010. The participants were randomly allocated to the “experiment” and “control” groups. Data were collected from personal information and prenatal forms, and the maternal-fetal attachment questionnaire. Besides the usual pregnancy cares, the “experiment group” received four two-hour sessions of training course on attachment behavior in a month (once a week) and attachment behavior recording-forms were given to them every week . However, “control group” only received the routine prenatal care. Maternal-fetal attachment was measured before and after intervention in two groups. Data were analyzed using statistical tests such as Chi-square, T-test, and paired t-test.
Results: Before intervention, the mean score of MFA were respectively 60.8 ± 4.6 and 60.2 ±4.5 in experiment and control groups that showed no significant difference between the study groups (p=0/544). After intervention the scores changed into (64.1 ± 5.1 and 61.1 ± 5.1) respectively which significantly differed between the study groups (p<0.0001).
Conclusion: Results indicated that training attachment behaviors increases the maternal-fetal attachment. So, simple tasks such as palpation of the belly cause more emotional relationship between mother and her fetus during pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment behaviors
  • Maternal-fetal attachment
  • Primipara women
  • Training
1. Lindren K. Relationships among maternal-fetal attachment, prenatal depression, and Health practices in
pregnancy. Res Nurs Health 2001 Jun;24(3):203-17.
2. Damato EG. Maternal-fetal attachment in twin pregnancies. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000 NovDec;29(6):598-605.
3. Verhults JMF. Relational problem. In: Sadok BA, Sadok VA. Comprehensive text book of psychiatry. 7th
ed. Philadelphia:Williams and Wilkins;2000:1888.
4. Ustunsoz A, Guvenc G, Akyuz A, Oflaz F. Comparison of maternal-and paternal-fetal attachment in Turkish
couples. Midwifery 2010 Apr; 26(2):e1-9.
5. Muller ME. Prenatal and postnatal attachment: a modest correlation . J Obstet Gynecol Nurs 1996
Feb;25(2):161-6.
6. Pillitteri A. Maternal & child health nursing: care of the childbearing & childrearing family. 4th ed.
Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2003:201-26.
7. Lowdermilk DL, Perry SE. Maternity & women’s health care. 9th ed. St Louis:Mosby;2007.
8. Facello D. Maternal/fetal attachment: associations among family relationships, maternal health practices,
and antenatal attachment. South Online J Nurs Res 2008;8(2):131-2.
9. Laxton-Kane M, Slade P. The role of maternal prenatal attachment in a woman’s experience of pregnancy
and implications for the process of care. J Reprod Infant Psychol 2002;20(4):253-66.
10. Doan HM, Zimerman A. Conceptualizing prenatal attachment: Toward a multidimensional view. J Prenat
Perinat Health. 2003;18(2):109-29.
11. Armstrong DS. Emotional distrees and prenatal attachment in pregnancy after perinatal loss. J Nurs
Scholarsh 2002;34(4):339-45.
12. Armstrong DS. Impact of prior perinatal loss on subsequent pregnancies. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs
2004 Nov-Dec;33(6):765-73.
13. May KA, Malmeister LR. Maternal & neonatal nursing. 3rd ed. Philadelphia:Lippincott;1994.
14. Yarcheski A, Mahon NE, Yarcheski TJ, Hanks MM, Cannella BL. A meta-analytic study of predictors of
maternal-fetal attachment. Int J Nurs Stud 2009 May;46(5):708-15.
15. Alhusen JL. A literature update on maternal fetal attachment. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2008 MayJun;37(3):315-28.
16. Debra C F. Mternal/fetal attachment: associations among family relationships, maternal health practices, and
antenatal attachment. South Online J Nurs Res 2008;8(2):131-2.
17. Saastad E, Ahlborg T, Froen JF. Low maternal awareness of fetal movement is associated with small for
gestational age infants. J Midwifery Womens Health 2008 Jul-Aug;53(4):345-52.
18. Khoramrody R. [The effect of mothers touch on maternal foetal attachment] [Theses in Persian]. Tehran:Iran
University of Medical Sciences;2000.
19. Chang SB, Kang HC. Changes of maternal-fetal attachment and self efficacy for delivery after the taekyoperspective
prenatal class. J Korean Acad Womens Health Nurs 2001 Mar;7(1):1-17.
20. Kim JS, Cho KJ. The Effect of Mother-fetus Interaction Promotion Program of Talking and Tactile
Stimulation on Maternal-fetal Attachment.korean j child health nurs.2004;10(2):153-164.
21. Abasi E, Tafasoli M, Hasanabady H, Esmaeli H. [The effect of behavioral attachment training on mental
health in primipar mother at third trimester pregnancy] [Thesis in Persian]. Mashhad:Mashhad University of
Medical Sciences;2008.
22. Pagnini DL, Reichman NE. Psychosocial factors and the timing of prenatal care among women in New
Jersey's Health Start program. Fam Plann Perspect 2000 Mar-Apr;32(2):56-64.
23. Watterson A, Thomson P, Malcolm C, Shepherd A, McIntosh C. Integrating environmental health into
nursing and midwifery practice. J Adv Nurs 2005 Mar;49(6):665-74.
24. Coleman PK. Induced abortion and increased risk of substance abuse: a review of the evidence. Curren
Women’s Health Review. 2005;1(1):21-34.
25. Shieh C, K ravitz M, Wang HH. What do we know about maternal-fetal attachment? Kaohsiung J Med Sci
2001 Sep;17(9):448-54.
26. Turriff-Jonasson SI. Use of prenatal testing, emotional attachment to fetus and fetal health locus of control.
A Thesis submitted to the college of graduate studies and research master degree in the Department of
Psychology University of Saskatchewan;2004.
27. Cannella BL. Maternal–fetal attachment: an integrative review. J Adv Nurs 2005 APr;50(1):60-68.
28. Sandbrook SP, Adamson-Macedo EN. Maternal-fetal attachment: searching for a new definition. Neuro
Endocrinol Lett 2004 Dec;25(Suppl 1):169-82.
29. Sandbrook S.P, Adamson Macedo E.N . Maternal-fetal attachment: searching for a new definition.
Neuroendorcinology Journal .2004;25 ( 1): 169–182.
30. Tinsley BJ, Trupin SR, Owens L, Boyum LA. The significance of women’s pregnancy-related locus of
control beliefs for adherence prenatal health regimes and pregnancy outcomes. J Reprod Infant Psychol
1993;11(2):97-102.
31. Chang S, Park S, Chung C. Effect of Taegyo-focused prenatal education on maternal-fetal attachment and
self-efficacy related to childbirth. Taehan Kanho Hakhoe Chi 2004 Dec;34(8):1409-15.
32. Nagata M, Nagai Y, Sobajima H, Ando T, Honjo S. Depression in mother and maternal attachment--results
from a follow-up study at 1years postpartum. Psychopathology 2003 May-Jun;36(3):142-51.
33. Scotf JR, Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF. Danforth's obstetrics and gynecology. 9th ed.
Philadelphia:Lippincott Williams and Wilkins; 2003.
34. Griffith JM, Sorenson JR, Bowling JM, Jennings-Grant T Assessment of an interactive computer-basedpatient
prenatal genetic screening and testing education tool. Health Educ Behav 2005 Oct; 32(5): 613-26.