رابطه بین اضطراب غیر آسیب زای مادران در دوران بارداری با شاخص های تن سنجی نوزاد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه زنان، فلوشیپ پریناتولوژی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، زنجان، ایران

4 استادیار گروه زنان، فلوشیپ پریناتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اضطراب و افسردگی دو مورد از شایع ترین اختلالاتی است که ممکن است زنان در طول زندگی شان تجربه کنند. بارداری و
زایمان نیز رویدادی استرس زا در طول زندگی زنان است که غالباً با درجاتی از اضطراب همراه است. نگرانی در مورد ناهنجاری نوزاد،
درد زایمان و پذیرفتن مسئولیت مادری از جمله دلایل اضطراب مادران در قبل از زایمان است. با توجه به موارد فوق مطالعه حاضر با
هدف بررسیارتباط بین اضطراب غیرآسیب زایمادران در دوران بارداریبا شاخص هایتن سنجی نوزاد انجام شد.
روشکار: این مطالعه طولیاز مهر تا آذر ماه سال 1389 بر روی150 زن باردار باردار مراجعه کننده به یکی از بیمارستان هایدولتی
یا مراکز درمانی تأمین اجتماعیو سونوگرافی شهر تهران انجام شد. 150 زن باردار که سن بارداریآنها کمتر از سه ماه بود به صورت
مبتنی بر هدف و به صورت در دسترس انتخاب شدند. به دلیل طولی بودن این مطالعه، افرادی که به طور کامل فرم پرسشنامه
اضطراب را در سه مرحله تکمیل کردند، به 41 نفر تقلیل یافتند. پرسشنامه اضطراب کتل در سه دوره سه ماهه اول، دوم و سوم
بارداری توسط افراد مورد مطالعه و با کمک همکاران طرح تکمیل شد. شاخص های تن سنجی نوزادان (وزن، قد، دور سر و نمره
آپگار) پس از زایمان، از روی برگه های مشخصات نوزاد ثبت شد. داده ها با کمک نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و با استفاده از
آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری p=0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش
از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
یافتهها: نمرات اضطراب سه ماهه دوم و سوم ارتباط معنی داری با نمرات آپگار نداشت (p=0/05) ولی بین اضطراب کلی مرحله اول
و نمره آپگار ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد (p=0/05).
نتیجهگیری: اضطراب غیرآسیب زای مادران تأثیرمثبتی بر شاخص های تن سنجی نوزادان دارد. به عبارت دیگرافزایش اضـطراب
در حد غیرآسیب زا یک آیتم مطلوب برای جنینبوده و باعث بهتر شدن وضعیت شاخص هایتن سنجینوزاد می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Mother Non-Harmful Anxiety and Neonatal Anthropometric Indices during Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Farhad shaghaghi 1
  • Fatemeh Tara 2
  • Mojtaba Amiri 1
  • Roohollah Mirza Aghasi 3
  • Maasumeh Mirzamoradi 4
1 Assistant professor of Psychology, Aabhar Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Assistant professor of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Prinatology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 M.Sc. of Consultation and Guidance, Aabhar Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
4 Assistant professor of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Prinatology, Women Health Research Center, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Anxiety and depression are the two most common disorders which all the women experience during their life. Pregnancy and childbirth are stressing events in women’s life which are associated with some degree of anxiety. Concerning the infant’s abnormalities, birth pain, and feeling the maternal responsibilities are prenatal sources of anxiety. This research has been done in order to study the relationship between the mothers non-harmful anxiety with neonatal anthropometric indices during pregnancy periods.
Methods: Samples of this longitudinal research have been chosen from the pregnant women referred to Public Hospitals, and health and social security center of Tehran from September of 2010 up to November of the same year.150 pregnant women with gestational age of less than 3 months were chosen based on the target. Because of the longitudinal study, cases that completely filled the Cattell Anxiety Inventory Form in three stages were reduced to 41 persons. Cattell Anxiety Questionnaire was completed in three quarters of pregnancy period by subjects and association of project colleagues. All the postnatal anthropometric indices of the infants (weight, height, head perimeter, and apgar score) were recorded based on the neonatal characteristic sheets. Data were analyzed by SPSS software, and (18th version) inferential and descriptive statistics. The Pearson correlation and regression methods were used to study the relationship among research variations. p=0.05 was considered statistically significant.
Results: Anxiety score didn’t show any significant relation between the two last quarters and apgar score (p=0.05) but a positive correlation between the first quarter and apgar score (p=0.05).
Conclusion: The findings of this research can be a positive approval of effect of mother non-harmful anxiety on neonatal anthropometric indices. In other words, increasing of the anxiety in an acceptable level can be an ideal item for a fetus and improve the situation of neonatal anthropometric indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Apgar score
  • Cattell Anxiety Questionnaire
  • Pregnancy period
  • Neonatal anthropometric indices
1. Murray CJ, Lopez AD. .Alternative projections of mortality and disability by cause 1990-2020: Global Burden
of Disease Study. Lancet 1997 May 24;349(9064}:1498-504.
2. Noorbala AA, Mohammad K, Yasamy MTM Bagheri Yazdi S. [A view of mental health in Iran]. Tehran:Iranian
Red Crescent Society Publications;2001.
3. World Health Organization:Women’s mental health: an evidence based review, Geneva. WHO/MSD/MDP/00.1,
Available in: www.who.int. Accessed by 2002.
4. Okojie CE. Gender inequalities of health in the Third World. Soc Sci Med 1994 Nov;39(9):1237-47.
5. Patel V, Araya R., de Lima M, Ludermir A.,Todd C. Women, poverty and common mental disorders in four
restructuring societies. Soc Sci Med 1999 Dec;49(11):1461-71.
6. Weissman MM, Olfson M. Depression in women: implications for health care research. Science 1995 Aug
11;269(5225):799-801.
7. Helmseresht P, Delpisheh E. [Nursing and healthof mother and child]. Tehran:Chehr;2000:62-3.[in Persian.[
8. World Health Organization Report. Maternal mental health and child health and development in low and middle
income countries: report of meeting held in Geneva, Switzerlan, 30 Jan-Feb 2008.
9. Bunevicius A, Cesnaite E, Mockutr I, Kusminskas L, Bunevicius R. Antenatal maternal mental state and
anthropometric characteristics of the neonates: I. impact of symptoms of depression and anxiety. Biol Psichiat Ir
Psichofarmakologija 2007;9(1):3-6.
Jannati Y, Khaki N. [Psychiatric in midwifery].Tehran:Jame Negar Publications; 2005:122-4. [ in Persian.[
10. Andersson L, Sundströ m-Poromaa I, Wulff M,Astrom M, Bixo M. Implications of antenatal depression and
anxiety for obstetric outcome. Obstet Gynecol 2004 Sep;104(3):467-76.
11. .Andersson L, Sundströ m-Poromaa I, Wulff M, Astrom M, Bixo M. Neonatal outcome following maternal
antenatal depression and anxiety: a population-based study. Am J Epidemiol 2004 May 1;159(9):872-81.
 
12. Wadhwa PD, Sandman CA, Porto M, Dunkel- Schetter C, Garite TJ. The association between prenatal stress and
infant birth weight and gestational age at birth: a prospective investigation. Am J Obstet Gynecol 1993
Oct;169(4):858-65.
13. Perkin MR, Bland JM, Peacock JL, Anderson HR.The effect of anxiety and depression during pregnancy on
obstetric complications. Br J Obstet Gynaecol 1993 Jul;100(7):629-34.
14. Punamäki RL, Repokari L, Vilska S, Poikkeus P, Tiitinen A, Sinkkonen J, et al. Maternal mental health and
medical predictors of infant developmental and health problems from pregnancy to one year: does former
infertility matter? Infant Behav Dev 2006 Apr;29(2):230-42.
15. Hooman HA. [The scientific method in the Behavioral Sciences]. 3rd ed. Tehran:Samt Publications;2012. [in
Persian.[
16. Mansour M, Dadsetan P. [Translation of general psychothology: mental diseases]. Tehran:Roshd
Publications;2002. [in Persian.[
17. Spielberger CD, Gorsuch RR, Luschene RE, Vagg PR, Jacobs GA. Manual for State-Trait Anxiety Inventory.
Palo Alto CA.:Consulting Psychologists Press;1983.
18. Fallahi A. [Compare the effectiveness of systematic desensitization techniques to reduce anxiety in opposing
the first year of high school students in Ahwaz] [Thesis in Persian]. Ahwaz:Shahid Chamran University;2002.
19. Ponirakis A, Susman EJ, Stifter CA. Negative emotionality and cortisol during adolescent pregnancy and its
effects on infant health and autonomic nervous system reactivity. Dev Psychobiol 1998 Sep;33(2):163-74.
20. Bunevicius A, Cesnaite E. Antenatal maternal mental state and anthropometric characteristics of the neonates:
impact of symptoms of depression and anxiety. Biol Psichiat 2007; 91:3-6.
21. Shayeghian Z, Rasolzadeh Tabatabaey SK , Seddighilooye E. [Effect of aternal anxiety during third trimester on
pregnancy outcomes and Infants' mental ealth] [Article in Persian]. J Nurs Midwif Tehran Uni Med Sci 2008;14
(3-4):57-64.
22. Dimitrov I. Sociobiological factors and physical development of newborn infants in plovidv. Folia Med Plovidv
1997; 59: 74-9.