بررسی ارتباط پروتئین واکنشی C با شواهد بافتشناسی کوریوآمنیونیت در پارگی زودرس قبل از ترم پردهها

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پیشبینی دقیق کوریوآمنیونیت همچنان به عنوان یک مشکل جدی در بیماران با پارگی پیش از موعد، قبل
از ترم پردهها می باشد و میتواند در مدیریت مامایی تأثیرگذار باشد. پروتئین واکنشی C یک شاخص موجود در
گردش خون جهت تشخیص التهاب است و اهمیت اندازهگیری آن در بالین همچنان نامشخص است. مطالعه حاضر با
هدف بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین واکنشی C و کوریوآمنیونیت بافتشناسی در پارگی پیش از موعد قبل از
ترم پردهها انجام شد.
روشکار: این مطالعه مقطعی از تیر ماه 1388 لغایت تیر ماه 1389 بر روی 50 زن باردار با سن بارداری 25-34
هفته و پارگی پیش از موعد قبل از ترم پردهها انجام شد. پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا با استفاده از کیت HS
CRP IBL ساخت کشور ایتالیا در زمان ختم بارداری اندازهگیری شد. پس از ختم بارداری جفت جهت بررسی
آسیبشناسی و تعیین وجود کوریوآمنیونیت ارسال شد. تمام نمونهها توسط یک آسیب شناس و بدون اطلاع از
وضعیت بالینی بیماران و میزان CRP آن ها تحت بررسی قرار گرفت و میزان و محل التهاب حاد گزارش شد. برای
تحلیل دادهها از آزمون تی دانشجویی، منویتنی، منحنی راک و شاخصهای حساسیت و ویژگی و ارزش اخباری
مثبت و منفی و از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) استفاده شد.
یافتهها: متوسط سطح پروتئین واکنشی C در گروه دارای کوریوآمنیونیت 7/26±5/07 میلیگرم در لیتر و در گروه
بدون کوریوآمنیونیت 5/21±2/98 میلیگرم در لیتر بود که ارتباط معنیداری بین پروتئین واکنشی C و کوریوآمنیونیت
مشاهده نشد (p=0/14). در سه نقطه برش 10 ،8 و 15 میلیگرم در لیتر، حساسیت و ویژگی برای هر کدام به ترتیب
 .آمد دست به 1 ،0/0،06/85 و 0/25 ،0/76 ،0/62
نتیجهگیری: پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا ارتباط مستقیمی با شواهد بافت شناسی کوریوآمنیونیت ناشی از
پارگی زودرس پیش از موعد پرده ها ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of C - Reactive protein Associated with Histological Evidence of Chorioamnionitis in Preterm Premature Rupture of Membrane

نویسندگان [English]

  • Nayereh Ghomian 1
  • Sakineh Amouian 2
  • Fariba Zemorshidi 3
1 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Medical Student, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Accurate prediction of chorioamnionitis remains a critical challenge in cases of preterm rupture of membranes and may influence obstetrical management. C-reactive protein (CRP) is a circulating indicator of inflammation whose role of measurement in clinical practice remains unclear. The aim of our study is to investigate the association of C-reactive protein with histological evidences of chorioamnionitis in preterm premature rupture of membranes.
Methods: This cross sectional study was done on 50 women with gestational age 25 to 34 weeks and preterm premature rupture of membranes from June of 2009 to June of 2010. HS C-reactive protein was measured at the end of pregnancy. In order to detect histological chorioamnionitis, pathological examination was done on placenta after delivery. All the samples were investigated by a pathologist who was unaware of patient’s clinical status and his CRP level. The extent and location of acute inflammation was reported. Data were analyzed by students’ T-test, Mann Whitney, ROC curve, sensitivity indicators and SPSS software version 13.
Results: Mean concentration of C-reactive protein in pathologically detected chorioamnionitis was 7.26±5.07 mg/L and in the patients without chorioamnionitis was 5.21±2.98 mg/L. There is no significant correlation between concentrations of C-reactive protein and chorioamnionitis (p= 0.14). Three cut points was selected (8, 10 and 15) with sensitivity and specificity of 0.62, 0.76, 0.25; 0.85, 0.06 and 1, respectively.
Conclusion: There is no clear evidence to support the use of C-reactive protein for the early diagnosis of chorioamnionitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • C-reactive protein
  • Chorioamnionitis
  • Preterm premature rupture of membranes
1. Osmanagaoglu MA, Unal S, Bozkaya H. Chorioamnionitis risk and neonatal outcome in preterm premature
rupture of membranes. Arch Gynecol Obstet 2005 Jan;271(1):33-9.
2. Loukovaara MJ, Alfthan HV, Kurki MT, Hiilesmaa VK, Andersson SH. Serum highly sensitive C-reactive
protein in preterm premature rupture of membranes. Eur Obstet Gynecol Reprod Biol 2003 Sep
10;110(1):26-8.
3. Trochez-Martinez RD, Smith P, Lamont RF. Use of C-reactive protein as a predictor of chorioamnionitis in
preterm premature rupture of membranes. BJOG 2007 Jul;114(7):796-801.
4. Lohsoonthron V, Qio C, Williams MA. Maternal serum C-reactive protein concentration in early pregnancy
and subsequent risk of preterm delivery. Clin Biochem 2007 Mar;40(5-6):330-5.
5. Pitiphat W, Gillman MW, Joshipura KJ, Williams PL, Douglass CW, Rich-Edwards JW. Plasma C-reactive
protein in early pregnancy and preterm delivery. Am J Epidemiol 2005 Dec 1;162(11):1108-13.
6. Hackney DN, Macpherson TA, Dunigan JT, Simhan HN. First-trimester maternal plasma concentrations of
C-reactive protein in low-risk patients and the subsequent development of chorioamnionitis. Am J Perinatol
2008 Aug;25(7):407-11.
 
7. Bracik M, Czeszynska MB, Pankiewicz E, Kram A, Konefal H, Hnatyszyn G, et al. [Chorioamnionitis in
relation to cord blood sICAM-1 and CRP levels of newborns with and without markers of early onset
infection] [Article in Polish]. Med Wieku Rozwoj 2006 Oct;10(4):1067-77.
8. Shim SS, Romero R, Jun JK, Moon KC, Kim G, Yoon BH. C-reactive protein concentration in vaginal
fluid as a marker for intra-amniotic inflammation/infection in preterm premature rupture of membranes. J
Matern Fetal Neonatal Med 2005 Dec;18(6):417-22.
9. Gojnic M, Fazlagic A, Pervulov M, Petkovic S, Mostic T, Jeremic K. The significance of C-reactive
protein in the diagnosis of fetal tachycardia and therapy of chorioamnionitis. ClinExpObstet Gynecol.
2005;32(2):114-6.
10. Osmanagaoglu MA, Unal S, Bozkaya H. Chorioamnionitis risk and neonatal outcome in preterm premature
rupture of membranes. Arch Gynecol Obstet 2005 Jan;271(1):33-9.
11. Mercer BM. Preterm premature rupture of the membranes. Obstet Gynecol 2003 Jan;101(1):178-93.
Review.
12. Vermillion ST, KoobaAM, Soper DE. Amniotic fluid index value after preterm premature rupture of the
membranes and subsequent perinatal infection. Am J Obstet Gynecol 2000 Aug;183(2):271-6.
13. Tavassoli F, Ghasemi M, Mohamadzade A, Sharifian J. Survey of pregnancy outcome in preterm premature
rupture of membranes with amniotic fluid index <5 and ≥5. Oman Med J 2010 Apr;25(2):118-23
14. Wu HC, Shen CM, Wu YY, Yuh YS, Kua KE. Sunclinical histologic chorioamnionitis and related clinical
and laboratory parameters in preterm deliveries. Pediatr Neonatol 2009 Oct;50(5):217−21.