بررسی تأثیر آموزش آرامسازی پیشرونده عضلانی به همراه تجسم هدایت شده بر شدت علائم افسردگی زنان در دوره بعد از زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: افسردگی بعد از زایمان از اختلالات روانی پس از زایمان، با شیوع بالا و عوارض نامطلوب می‌باشد. بنابراین شناسایی و درمان آن یک امر مهم به شمار می‌رود. از درمان‌های ساده که توسط مراقبین اولیه خصوصاً ماماها قابل اجرا است، آموزش تکنیک های آرامسازی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش آرامسازی بر شدت علائم افسردگی در دوره بعد از زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 54 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد در سال 1389 انجام شد. در هفته سوم بعد از زایمان، زنانی که نمره مقیاس افسردگی ادینبرگ 10 و بالاتر داشتند، آزمون افسردگی بک را تکمیل می‌کردند (نمره 28- 14) و تأیید نهایی افسردگی توسط مصاحبه روانشناس بالینی انجام ‌شد. سپس زنان به طور تصادفی به دو گروه آرامسازی به همراه تجسم هدایت شده (26 نفر) و گروه کنترل (28 نفر) تقسیم شدند. آرامسازی روزانه یک مرتبه و تجسم هدایت شده هفته‌ای یک بار در طول 6 هفته اجرا شد و در هفته 9 بعد از زایمان مجدداً آزمون افسردگی بک تکمیل ‌شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه با نرم افزار SPSS (نسخه 14) تجزیه و تحلیل شد و p مساوی 05/0 به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره شدت علائم افسردگی بعد از مداخله در گروه آرامسازی و گروه کنترل به ترتیب 6/4±7/7و 4/6±3/15بود که بین دو گروه اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت (000/0>p). همچنین میزان کاهش شدت علائم افسردگی در گروه آرامسازی 1/58 درصد و در گروه کنترل 5/23 درصد بود.
نتیجه‌گیری: آرامسازی روشی مؤثر در کاهش شدت علائم افسردگی بعد از زایمان است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Progressive Muscle Relaxation Training with Guided Imagery on the Severity of Depressive Symptoms in Postpartum Period

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kordi 1
  • Saiedeh Nasiri 2
  • Morteza Modares Gharavi 3
  • Said Ebrahimzadeh 4
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 M.Sc. of Biostatistics, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum depression is a mental disorder after childbirth with high prevalence and unpleasant complications. Thus diagnosis and its treatment are considered important. Relaxation techniques training is simple method of treatment used by primary care providers, including midwives. The purpose of this study is the effect of relaxation training on severity of depressive symptoms in the postpartum period.

Methods: This clinical trial was performed on 54 women in Mashhad community health centers in 2010. In third week after delivery, women with Edinburgh Depression Scale score ≥10 complete Beck Depression Inventory (score 14-28) and final diagnosis of depression was done by psychologist interview. Then the women were divided randomly into two groups of relaxation with guided imagery (n=26) and control (n=28). Relaxation and guided imagery were performed respectively once daily and once weekly during 6 weeks. Beck Depression Inventory was completed again in the ninth week after delivery. Data were analyzed by descriptive statistics and ANOVA test and SPSS software version 14 and p-value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mean of severity of depressive symptoms after intervention was 7.7±4.6 in relaxation group and 15.3±6.4 in control group that the difference was significant (p<0.000). Also severity of depression symptoms decreased in relaxation group and control group (58.1% and 23.5%, respectively).
Conclusion: The relaxation training is an effective method in reduction severity of depressive symptoms in postpartum period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guided imagery
  • Postpartum Depression
  • Relaxation
1. Sehhati Shafa F, Kuchaksarai Ranjbar F, Qujazadeh M, Mohamadrezai J. [Relationship of some predisposing
factors with postpartum depression] [Article in Persian]. J Ardebil Uni Med Sci 2008;8(1):54-61.
2. Jafarpour M, Esfandiari M, Mokhtarshahy S, Hosseini F. [Prevalenc of postpartum depression and its
association with life stressful events] [Article in Persian]. J Fundamen Kermanshah Uni Med Sci 2006;4:320-31.
3. Farzin D, Mansouri T, Yazdani T, Ebrahimi P, Zarghami M, Azari P, et al. Postpartum depression in among
women referred to mother-child health. Thought and Behavior 2003;1:31-42.
4. Tashakori A, Shanesaz A, Rezapour A. Assessment of some potential risk factors of postpartum depression. Pak
J Med Sci 2009 Apr-Jun;25(2):261-4.
5. Kiani F. [Relationship between marital satisfaction during the third trimester with postpartum depression in
women referred to health centers in the city of Astara]. Mashhad: School of Nursing and Midwifery;2005. [in
Persian].
6. Groer MW, Morgan K. Immune, health and endocrine characteristics of depressed postpartum mothers.
Psychoneuroendocrinology 2007 Feb;32(2):133-9.
7. Gjerdingen DK, Yawn BP. Postpartum depression screening: importance, methods, barriers, and
recommendations for practice. J Am Board Fam Med 2007 May-Jun;20(3):280-8.
8. Nonacs R, Cohen LS. Postpartum mood disorders: diagnosis and treatment guidelines. J Clin Psychiatry 1998;59
Suppl 2:34-40. Review.
9. Robertson E, Grace SH, Wallington T, Stewart DE. Antenatal risk factors for postpartum depression: a synthesis
of recent literature. Gen Hosp Psychiatry 2004; 26(3): 289–95
10. McQueen K, Montgomery P, Lappan-Gracon S, Evans M, Hunter J. Evidence-based recommendations for
depressive symptoms in postpartum women. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2008 Mar-Apr;37(2):127-36.
Review.
11. Righetti-Veltema M, Conne-Perreard E, Bousquet A, Manzano J. Postpartum depression and mother–infant
relationship at 3 months old. J Affect Disord 2002 Aug;70(3):291-306.
12. Klainin P, Arthur DG. Postpartum depression in Asian cultures: a literature review. Int J Nurs Stud 2009
Oct;46(10):1355-73.
 
13. Moradi O. [Efficacy of training of problem solving skills on conflict of parent-child in high school male students
in Tehran]. Mashhad:Ferdoosi University;Faculty of Psychology and Education;2005. [In Persian].
14. Morrell CJ. Review of interventions to prevent or treat postnatal depression. Clin Eff Nurs 2006;9(2):135-61.
15. Jorm AF, Morgan AJ, Hetrick SE. Relaxation for depression. Cochrane Database Syst Rev 2008 Oct
8;(4):CD007142. Review.
16. Davis M, Eshelman ER, Mckay M. The relaxation and stress reduction workbook. London:New Harbinger
Publication;2000.
17. What is Relaxation therapy? 2007. Available at :http://www.Revolutionhealth.com Accessed Oct 11; 2009.
18. Murphy GE, Carney RM, Knesevich MA, Wetzel RD, Whitworth P. Cognitive behavior therapy, relaxation
training, and tricyclic antidepressant medication in the treatment of depression. Psychol Rep 1995
Oct;77(2):403-20.
19. Rees BL. Effect of relaxation with guided imagery on anxiety, depression, and self-esteem in primiparas. J
Holist Nurs 1995 Sep;13(3):255-67.
20. Field T, Grizzle N, Scafidi F, Schanberg S. Massage and relaxation therapies’ effects on depressed adolescent
mothers. Adolescence 1996 Winter;31(124):903-11.
21. Watanabe E, Fukuda S, Hara H, Maeda Y, Ohira H, Shirakawa T. Differences in relaxation by means of guided
imagery in a healthy community sample. Altern Ther Health Med 2006 Mar-Apr;12(2): 60-6.
22. Achterberg J. Mind and medicine: the role of imagery in healing. J Am Soci Psych Res 1989;83:93-100.
23. Apostolo JL, Kolcaba K. The effects of guided imagery on comfort, depression, anxiety, and stress of
psychiatric inpatients with depressive disorders. Arch Psychiatr Nurs 2009 Dec;23(6):403-11.
24. McLean PD. Decision-making in the behavioral management of depression. New York:Brunner;1976.
25. Ghaffari S, Ahmadi F, Nabavi M, Memarian R. [Effect of progressive muscle relaxation on depression, anxiety
and stress of patients with multiple sclerosis] [Article in Persian]. Res J Med Sci Health Serv Shahid Beheshti
Univ Med Sci 2008;32(1):45-53.
26. Borkovec TD, Krogh Sides J. Critical procedural variables related to the physiological effects of progressive
relaxation: A review. Behav Res Ther 1979;17(2):119-25.