بررسی شیوع عفونت ادراری بدون علامت و کم خونی در زنان باردار سه ماهه اول

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران

2 دانشیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

3 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

4 استادیار گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

چکیده

مقدمه: عفونت ادراری و کم خونی از عوامل خطر بسیار مهم در بارداری هستند که می توانند منجر به بروز عوارضی مانند زایمان زودرس، تولد نوزاد کم وزن، افزایش مرگ و میر جنین و فشار خون بارداری شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع عفونت ادراری بدون علامت و کم خونی در زنان باردار سه ماهه اول انجام شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی و توصیفی تحلیلی است که در سال 1388 در 5 مرکز بهداشتی درمانی شهر سنندج انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه زنان باردار سه ماهه اول بارداری و معیارهای خروج از مطالعه شامل داشتن عفونت واضح ادراری، سابقه سنگ کلیوی، ناهنجاری های دستگاه ادراری، مصرف آنتی بیوتیک در 14 روز اخیر و چند قلویی بود. از افراد مورد مطالعه کشت نمونه ادرار انجام شد و مقدار هموگلوبین نیز سنجش شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و تست های آماری کای دو و تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقادیرp کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر 1500 زن باردار مورد بررسی قرار گرفت که میانگین سنی آنان 1/6±4/28 سال و میانگین هموگلوبین آنان 89/0±43/12 میلی گرم بر دسی لیتر بود. 107 نفر (1/7%) از بیماران میزان هموگلوبین زیر 11 میلی گرم در دسی لیتر داشتند. بین کم خونی با تعداد بارداری (905/0=p) و تعداد زایمان (432/0=p) ارتباط معنی داری مشاهده نشد. 114 نفر (6/7%) کشت ادرار مثبت داشتند. بین عفونت ادراری و کم خونی ارتباط معنی داری مشاهده شد (001/0>p). بین نتیجه کشت ادرار و تعداد بارداری و زایمان و همچنین بین آنمی و تعداد بارداری و تعداد زایمان های قبلی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: در سه ماهه اول بارداری بین عفونت ادراری و کم خونی رابطه معنی داری وجود دارد اما بین کم خونی و تعداد بارداری و زایمان ارتباط معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Prevalence of Asymptomatic Urinary Tract Infection and Anemia in Pregnant Women in First Trimester

نویسندگان [English]

  • Nasrin Soofizadeh 1
  • Fariba Farhadifar 2
  • Enayatollah Kalantar 3
  • Sirous Shahsavari 4
1 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kordestan University of Medical Sciences, Kordestan, Iran.
2 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kordestan University of Medical Sciences, Kordestan, Iran.
3 Assistant Professor of Microbiology, Faculty of Medicine, Kordestan University of Medical Sciences, Kordestan, Iran.
4 Assistant Professor of Health, Faculty of Health, Kordestan University of Medical Sciences, Kordestan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Urinary tract infection and anemia are the important risk factors during pregnancy that can lead to serious complications such as preterm labor, low birth weight, increase in maternal and fetal mortality and hypertension in pregnancy. The aim of this study was evaluating the prevalence of asymptomatic urinary tract infection and anemia in pregnant women in first trimester.
Methods: This was a cross sectional study was done in 5 health centers of Sanandaj in 2009. The inclusion criteria was pregnant women in first trimester and the exclusion criteria were symptomatic UTI, history of renal stone, abnormality in urinary tract and antibiotic consumption in 14 days ago and multiple pregnancy. Urine culture and hemoglobin were checked. Data were analyzed by T test, chi square test and SPSS software version 11.5. P-value less than 0.05 was considered significant.
Results: In this study 1500 pregnant women were evaluated. The mean of age was 28.4±6.1 year and mean of hemoglobin was 12.43±0.89 mg/dl. 107 subjects (7.1%) had hemoglobin less than 11 mg/dl. No significant relationship were seen between anemia and gravidity (p=0.905) and number of parity (p=0.432). 114 subjects (7.6%) had positive urine culture. There was seen a significant relationship between urinary tract infection and anemia (p<0.001). No significant relationship was seen between results of urine culture and parity and gravidity. Also no relationship was seen between anemia and gravidity and parity (p>0.05).
Conclusion: There is asignificant relationship between anemia and urinary tract infection in first trimester of pregnancybut not between anemia and gravidity and parity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anemia
  • pregnancy
  • Urinary tract infection
1. Cunningham.FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spon CY. Williams obstetrics. 23rd ed. New
York:McGraw-Hill;2010.
2. Rahbar N, Ghorbani R, Khansoltani S, KarimMasoumeh R. [A study of anemia prevalence and some related
individual factors in the third trimester in pregnant women attended the prenatal center of the University of
Semnan] [Article in Persian]. Koumesh 2000;1(4):31-8.
3. Lee M, Bozzo P, Einarson A, Koren G. Urinary tract infections in pregnancy. Can Fam Physician 2008
Jun;54(6):853-4.
4. Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas and Bennett's principles and practice of
infectious diseases. 6th ed, Philadelphia:Elsevier;2005:875-908.
5. Ben David S, Einarson T, Ben David Y, Nulman I, Pastuszak A, Koren G. The safety of nitrofurantoin during
the first trimester of pregnancy: meta-analysis. Fundam Clin Pharmacol 1995;9(5):503-7.
6. Rasmussen KM, Stoltzfus RJ. New evidence that iron supplementation during pregnancy improves birth weight:
new scientific questions. Am J Clin Nutr 2003 Oct;78(4):673-674.
7. Rasmussen K. Is There a Causal Relationship between Iron Deficiency or Iron-Deficiency Anemia and Weight
at Birth, Length of Gestation and Perinatal Mortality? J Nutr 2001 Feb;131(2S-2):590S-603S.
8. Breymann C. Iron deficiency and anemia in pregnancy: modern aspects of diagnosis and therapy. Blood Cell
Mol Dis 2002 Nov-Dec;29(3)506-16.
9. Safavi M, Shikholeslam R, Abdollahi Z, Naghavi M, Sadeghian S, Sadeqzadeh E, et al. An evaluation of iron
and some related factors in Iranian pregnant women in the spring 2001, J Epidemiol Iran 2006;1(4):1-10.
10. United Nations Children’s Fund, United Nations University, and World Health Organization .Iron Deficiency
Anaemia: Assessment, Prevention, and Control. A guide for programme managers. (2001) WHO /NH / 01.3, Geneva.
11. Nasiri Amiri F, Hasanjaniroshan MR, Hajia Ahmadi M, Akbarzadeh Z. [The role of hygienic behavior in
incidence of urinary tract infection among pregnant women referred to health center, Babol, 2002-4].J Babol Uni
Med Sci. 2006;8(2):58-62.
12. Gebre-Selassie S. Asymptomatic bacteriuria in pregnancy: epidemiological, clinical and microbiological
approach. Ethiop Med J 1998 Jul;36(3):185-92.
13. Ronald AR, Pattullo AL. The natural history of urinary infection in adults. Med Clin North Am 1991
Mar;75(2):299-312.
14. Baleiras C, Campos A, Lourenço I, Revez AI. [Urinary tract infections and pregnancy] [Article in Portuguese].
Acta Med Port 1998 Oct; 11(10):839-46.
15. Caputo S, Ciardo A. [Asymptomatic bacteriuria in pregnancy] [Article In Italian]. Clin Ter 2001 SepOct;152(5):315-8.
16. Fatima N, Ishrat S. Frequency and risk factors of asymptomatic bacteriuria during pregnancy. J Coll Physicians
Surg Pak 2006 Apr;16(4):273-5.
17. Zarganjfard A. [Prevalence of asymptomatic bacteriuria in pregnant attendance to prenatal center of Arak in
1998] [Article in Persian]. Rahaward Danesh J 2003;1:21-4.
18. Alavynaeni R, Sharifimood B, Metanat M. Prevalence of asymptomatic bacteriuria and resistance to antibiotic in
pregnant attendance to Ghods delivery ward of Zahedan. J Obstet Gynecol Iran 2003;6(1):58-63.
19. Dempsey C, Harrison RF, Moloney A, Darling M, Walashe J. Characteristics of bacteriuria in a homogeneous
maternity hospital population. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1992 May 13;44(3):189-93.
20. Kutlay S, Kutlay B, Karaahmetoglu O, Ak C, Erkaya S. Prevalence, detection and treatment of asymptomatic
bacteriuria in a Turkish obstetric population. J Reprod Med 2003 Aug;48(8):627-30.
21. Maranian F, Arti S, Kianpoor M, Soliamani B, Arab E. [Urinary tract infections during pregnancy] [Article in
Persian]. J Esfahan Univ Med Sci 2004; 22(74-75):109-14.
22. Etehad Gh, Hosiankhani A, Hashemi E. [Prevalence of asymptomatic nantbacteriuria in Azad University of
Babol] [Article in Persian]. J Ardabil Univ Med Sci 2006;6(2):122-5.
23. Navidian A, Ebrahimi Tabas E, Sarani H, Ghalge M, Yaghobinia F. [The prevalencia of iron-deficiency anemia
in pregnant women referring to health center in Zahedan. J Reprod Infertil 2006 Jul-Sep;7(2):132-8.
24. Becerra C, Conzales GF, Villena A, de la Cruz D, Florian A. [Prevalence of anemia in pregnancy, Pucallpa
Regional Hospital, Peru] [Article in Spanish]. Rev Panam Salud Publica 1998 May;3(5):285-92.
 
25. Gutierrez RM, Ortiz BB, Amancio C. Prevalencia of anemia in an urban population. Rev Med Hosp Gen Mex
1997;60(1):20-5.
26. Marti-Carvajal A, Pena Marti G, Comunian-carrasco G, Munoz S. Prevalence of anemia during pregnancy:
results of Valencia (Venezuela) anemia during pregnancy study. Arch Latinoam Nutr 2002 Mar;52(1):5-11.
27. Borna S, Borna H, Ghanbary Z, Khezerdost S. [Anemia and affected factors in pregnancy] [Article in Persian].
J Tehran Uni Med Sci 2005;63(6):448-52.
28. Amilaie KH, Ehsani M, YarahmadibD, [Prevalence of anemia in term pregnant women in Kermanshahin]
[Artricle in Persian]. Behbod 2001;5(2):36-42.
29. Martí-Carvajal A, Peñ a-Martí G, Comunian G, Muñ oz S. Prevalence of anemia during pregnancy: results of
Valencia (Venezuela) anemia during pregnancy study. Arch Latinoam Nutr 2002 Mar;52(1):5-11.
30. Oboro VO, Tabowei TO, Jemikalajah J. Prevalence and risk factors for anaemia in pregnancy in South Southern
Nigeria. J Obstet Gynaecol 2002 Nov;22(6):610-3.
31. Gutteridge J M. Iron and free radicals. In: Hallberg L, Asp NG. Iron nutrition in health and disease. London:
Libbey Co;1996:239–46.
32. Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Iron deficiency anemia: recommended guidelines for the
prevention, detection, and management among US children and women of child bearing age. Washington DC:
National Academy Press;1993:Appendix C.