باورها و رفتارهای جنسی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان کرج سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیار گروه بهداشت خانواده، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 . استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: روابط جنسی سالم در دوران بارداری در سازگاری زندگی زناشویی و استحکام خانواده نقش تعیین کننده ای دارد.
با توجه به وجود مطالعات محدود در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف تعیین باورها و رفتارهای جنسی زنان باردار در طول
سه ماهه اول بارداری انجام شد.
روشکار: این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی 88 زن باردار 8 -14 هفته دارای پرونده بهداشتی در 4 مرکز
بهداشتی- درمانی شهرستان کرج انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه فردی و تاریخچه باروری، پرسشنامه
خود ساخته باور و نگرانی های جنسی زنان و روابط زناشویی در بارداری بود که توسط زنان باردار تکمیل شد. داده ها با
استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون های تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
یافتهها: 8 نفر (9%) از زنان در زمینه روابط جنسی در بارداری اطلاعاتی از کارکنان بهداشتی دریافت کرده بودند و 41 نفر
(47%) از هیچ منبعی اطلاعاتی در این زمینه دریافت نکرده بودند. 15 نفر (17%) از زنان در طی چهار هفته اخیر هیچگونه
فعالیت جنسی نداشته و 62 نفر (70%) کاهش دفعات فعالیت جنسی نسبت به قبل از بارداری را گزارش کردند. دلیل عمده
کاهش روابط جنسی، هم در زنان و هم در مردان ترس از صدمه به جنین ذکر شد. 47 نفر (53%) اظهار داشتند که
جذابیت جنسی آنان نسبت به قبل از بارداری کاهش یافته است و از نظر نوع رابطه جنسی، 33 نفر (37%) از آنان در حین
فعالیت جنسی، وضعیت مرد در بالا را داشتند. 38 نفر (43/2%) داشتن رابطه جنسی دهانی مرد با زن، 40 نفر (45/4%)
رابطه جنسی دهانی زن با مرد و 9 نفر (10%) رابطه مقعدی در طی چهار هفته اخیر را بیان کردند.
نتیجهگیری: برخی مشـکلات و باورهـ ای غلـط در رفتـار جنسـی در دوران بـارداری وجـود دارد . بنـابراین انجـام مطالعـات
مداخلاتی برای ارتقاء سلامت جنسی در دوران بارداری ضروری به نظر می رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual Belief and Behavior of Pregnant Women Referring to Public Health Centers in Karaj-2011

نویسندگان [English]

  • Effat Merghati Khoie 1
  • Maliheh Afshar 2
  • Parisa Yavari Kia 3
  • Sakineh Mohamadalizadeh Charandabi 4
1 Assistant Professor of Family Health, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Lecturer of Midwifery, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 Assistant Professor of Midwifery, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Healthy sexuality during pregnancy has an important role in marital adjustment and family stability. There are inadequate studies in this field. Therefore, we aimed to evaluate sexual belief and behavior in pregnant women during first trimester.
Methods: This cross-sectional study was carried out on 88 women of 8-14 weeks of pregnancy, who had family health records in four public health center in Karaj, Iran. Data were collected using demographic questionnaires and reproductive history, self-administered questionnaires about sexual belief, concerns and sexual relationship in pregnancy that completed by pregnant women. Data analyzed by using SPSS software (version 13), independent t-test and ANOVA test.
Results: Eight subjects (9%) had received information about sexual intercourse during pregnancy from health providers and 41 subjects (47%) had received no information from any resource. 15 cases (17%) had no sexual intercourse during last 4 weeks and 62 cases (70%) reported a decrease in sexual activity compared with pre-pregnancy. The main reason of decrease in sexual activity was fear of hurting fetus. 47 subjects (53%) believed that sexual attractiveness of pregnant women reduce compared with before pregnancy. 33 subjects (37%) expressed that they had male on top position during sexual activity. 38 subjects (43%) reported man having oral sex with woman, 40 cases (45%) woman having oral sex with man and 9 cases (10%) had anal sex during last 4 weeks.
Conclusion: There are problems and misconceptions in sexual behavior during pregnancy. Therefore, sexual counseling is necessary for pregnant women and their husbands. Therefore, interventional studies to promote sexual health in pregnancy seem necessary.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pregnancy
  • Sexual behavior
  • Sexual belief
1. Wannakosit S, Phupong V. Sexual behavior in pregnancy: comparing between sexual
2. Tolor A, DiGrazia PV. Sexual attitudes and behavior patterns during and following pregnancy. Arch Sex Behav
1976 Nov;5(6):539-51.
3. Serati M, Salvatore S, Siesto G, Cattoni E, Zanirato M, Khullar V, et al. Female sexual function during
pregnancy and after childbirth. J Sex Med 2010 Aug;7(8):2782-90.
4. Read J. Sexual problems associated with infertility, pregnancy and ageing. BMJ 2004 Sep 4;329(7465):559-61.
Review.
5. Pauleta JR, Pereira NM, Graca LM. Sexuality during pregnancy. J Sex Med 2009 Jan;7(1 Pt 1):136-42.
 
6. Berek JS. Berek & Novak’s gynecology, 14th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2007:314.
7. Heidari M, Kiani Asiabar A, Faghihzadeh S. [Couples knowledge and attitude about sexuality in pregnancy]
[Article in Persian]. J Tehran Univ Med Sci 2006;64(9):83-9.
8. Ricci SS, Kyle T. Maternity and pediatric nursing. Philadelphia:Wolterskluwer;2009:308-9,344.
9. Bayrami R. [Sexual experience in pregnant women referring to the public health centers in Tabriz] [Thesis in
Persian]. Tabriz:Tabriz University of Medical Sciences;2005.
10. Ozgoli G, Dolatian M, Ozgoli M, Khoushabi K. [Changing sexual interest during pregnancy in woman referring
to primary health care centers in shahid Beheshti University of Medical Sciences] [Article in Persian]. J Nurse
Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci 2008;18(61):137-47.
11. Pasha H, Haj Ahmadi M. [Evaluation of sexual behaviors in pregnant women and some related factors] [Article
in Persian]. J Hormozgan Univ Med Sci 2007;10(4):343-8.
12. Eryilmaz G, Ege E, Zincir H. Factors affecting sexual life during pregnancy in eastern Turkey. Gynecol obstet
Invest 2004;57(2):103-8.
13. Nematollahzade M, Maasoumi R, Lamyian M, Asgharijafarabadi M. [Study of womenُs attitude and sexual
function during pregnancy] [Article in Persian]. J Ardbil Uni Med Sci 2010;10(2):241-49.
14. Bayrami R, Satarzadeh N, Ranjbar Kouchaksarei F, Pezeshki M. [Sexual dysfunction in couples and its related
factors during pregnancy] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(3):271-82.
15. Sekumwong N, Chaovisitsaree S, Rugpao S, Chandrawongse W, YanuntoS.The changes of sexuality in Thai
women during pregnancy. J Med Assoc Thai 2006 Oct;89 Suppl 4:S124-9.
16. Bartellas E, Crane J.M, Daley M, Bennett KA, Hutchens D. Sexuality and sexual activity in pregnancy. Br J
Obstet Gynaecol 2000 Aug;107(8):964-8.
17. Fok WY, Chan LY, Yuen PM. Sexual behavior and activity in Chinese pregnant women. Acta Obstet Gynecol
Scand 2005 Oct;84(10):934-8.
18. Uwapusitanon W, Choobun T. Sexuality and sexual activity in pregnancy. J Med Assoc Thai 2004 Oct;87 Suppl
3:S45-9.
19. Lowdermilk DL, Perry S. Maternity & women’s health care. 9th ed. Philadelphia:Mosby;2007.
20. Lee JT, Lin CL, Wan GH, Liang CC.Sexual positions and sexual satisfaction of pregnant woman. J Sex Marital
Ther 2010;36(5):408-20.
21. Bayrami R, Satarzadeh N, Kouchaksarei FR, Pezeshki M. [Male sexual function and related factor in wife
pregnancy] [Article in Persian]. J Ardbil Uni Med Sci 2008;8(4):356-63.
22. Torkestani F, Hadavand S, Davati A, Zafarghandi N, Savarsofli M. Effect of Coitus during the Second Half of
Pregnancy on Pregnancy Outcome. J Med Daneshvar. 2009;16(80).
23. Von Sydow K. Sexually during pregnancy and after childbirth: a metacontent analysis of 59 studies. J
Psychosom Res 1999 Jul;47(1):27-49.