ارتباط هموگلوبین گلیکوزیله با سرنوشت بارداری در زنان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 . استاد گروه غدد، مرکز تحقیقات غدد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 . دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت یکی از مهمترین بیماری های طبی در بارداری می باشد و هموگلوبین گلیکوزیله میزان متوسط گلوکز خون در
طی 4 -8 هفته قبل از اندازه گیری در این بیماران را نشان می دهد. در مطالعات مختلف ارتباط قابل ملاحظه ای بین میزان
هموگلوبین گلیکوزیله و میزان عوارض مختلف بارداری مشاهده شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی سرنوشت مادر، جنین و
نوزاد در ارتباط با میزان متوسط هموگلوبین گلیکوزیله در زنان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین انجام شد.
روشکار: این مطالعه آینده نگر در سال 1383 بر روی 31 زن مبتلا به دیابت وابسته به انسولین در مرکز تحقیقات دیابت
خراسان انجام شد. ابتدا مشخصات فردی و سوابق مامایی شرکت کنندگان ثبت شد. میزان هموگلوبین گلیکوزیله مادران در سه
نوبت (سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری) اندازه گیری و افراد بر اساس میزان متوسط هموگلوبین گلیکوزیله به چهار گروه تقسیم
شدند. عوارض جنینی و نوزادی شامل سقط جنین، ناهنجاری های مادرزادی، ماکروزومی، مرده زایی، هیپوکلسمی، هیپوگلیسمی،
دیسترس تنفسی جنین و همچنین عوارض مادری شامل پره اکلامپسی، پلی هیدروآمنیوس، زایمان پیش از موعد، بروز رتینوپاتی
دیابتی در طی بارداری و روش زایمان تعیین و ثبت شد. ارتباط بین عوارض جنینی، نوزادی و مادری با میزان متوسط هموگلوبین
گلیکوزیله با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 11/ 5) و آزمون تی دانشجویی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
مقادیر p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: میانگین سنی مادران 24/5 سال بود که 41/9% از آنان نخست باردار بودند. متوسط هموگلوبین گلیکوزیله در 41/9
درصد از افراد مساوی و یا بیشتر از 10% بود و تنها در 12/9 درصد از آنان در محدوده طبیعی و بین 4/6 - %7/6% قرار داشت. بین
میزان متوسط هموگلوبین گلیکوزیله و بروز عوارض مادری و جنینی شامل سقط، مرده زایی، ماکروزومی، ناهنجاری مادرزادی،
دیسترس تنفسی جنین و همچنین پره اکلامپسی، پلی هیدروآمنیوس، زایمان پیش از موعد و بروز رتینوپاتی دیابتی ارتباط معنی
داری وجود نداشت، اما بیشتر این عوارض با هموگلوبین گلیکوزیله بالاتر از 10% همراه بود. تنها بروز دیسترس تنفسی جنین با
میزان هموگلوبین گلیکوزیله در محدوده نرمال وجود داشت. اما بین بروز زایمان پیش از موعد و هموگلوبین گلیکوزیله ارتباط
معنی داری وجود داشت (p=0/034). عارضه هیپوکلسمی هم در هیچ یک از نوزادان متولد شده مشاهده نشد.
نتیجهگیری: بروز عوارض مادری، جنینی و نوزادی به جز هیپوکلسمی و دیسترس تنفسی جنینبا هموگلوبین گلیکوزیله بالاتر از
 نرمال همراه بود. اما بین بروز زایمان پیش از موعد و میزان هموگلوبین گلیکوزیله ارتباط معنی داری وجود داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation of HbA1c and Outcome of Pregnancy in Insulin Dependent Diabetic Women

نویسندگان [English]

  • Farideh Akhlaghi 1
  • Reza Rajabian 2
  • Fatemeh Talebi 3
1 .Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor of Endocrinology, Endocrine research center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Medical Student, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Diabetes is one of most important medical diseases in pregnancy and value of Glycosylated hemoglobin A1C (HbA1c) showed mean of blood glucose in 4-8 weeks ago in these patients. In different studies significant relation were seen between HbA1c and incidence of complications in pregnancy. Aim of this study is to investigate correlation of maternal, perinatal, and neonatal outcomes with mean of HbA1c in insulin dependent diabetic women.
Methods: This prospective study was performed on 31 insulin dependent diabetic women who cared in Khorasan diabetic research center in year 2004. First demographic characteristic and obstetrical history of participations recorded. Value of HbA1C was measured in three trimesters of pregnancy and subjects divided into four groups based on mean of HbA1C. Fetal and neonatal complications include abortion, congenital malformations, macrosomia, fetal death, hypocalcaemia, hypoglycemia, respiratory distress and so maternal complication include pre eclamsia, polyhydroamnios , preterm labor, retinopathy and type of delivery were studied. Relation between mean of HbA1c and maternal, perinatal and neonatal outcomes statistical analyzed by using SPSS software version 11.5 and t-test. P value less than 0.05 considered significant.
Results: Mean of maternal age was 24.5 years that 41.9% women were primigravid. About half of participations (41.9%) had HbA1C equal or higher than 10% and only in 12.9%, HbA1C was in normal range (4.6%-7.6%). There were not significant relation between mean value of HbA1C and maternal and fetal complications including abortion, fetal death, macrosomia, congenital malformation, respiratory distress and so preeclampsia, polyhydroamnios and retinopathy but most of these complications were accompanied with HbA1C higher than 10%. Only respiratory distress syndrome was accompanied with normal value of HbA1C. Relation between preterm labor and HbA1C was significant. (p=0.034). No hypocalcemia was seen in any of neonates who were born of these women.
Conclusion: Incidence of fetal, neonatal and maternal complications except hypocalcemia and respiratory distress was related to level of HbA1C more than normal. But relation between preterm labor and level of HbA1C was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fetal complications
  • Glycosylated hemoglobin A1C
  • Insulin dependent diabetes
  • Neonatal complications
  • Maternal Complications
1. Gabbe SG, Graves CR. Management of diabetes mellitus complicating pregnancy. Obstet Gynecol 2003
Oct;102(4):857-68. Review.
2. Ray JG, O'Brien TE, Chan WS. Preconception care an
women with diabetes mellitus: a meta
3. Katon J, Williams MA, Reiber G, Miller E. Antepartum
offspring outcomes: an epidemiological review. Paediatr Perinat Epidemiol 2011 May;25(3):265
4. Mathiesen ER, Ringholm L, Damm P. Pregnancy management of women with pregestational diabetes.
Endocrinol Metab Clin North Am 2011 Dec;40(4):727
5. Balaji V, Seshiah V .Management of diabetes in pregnancy. J Assoc Physicians India 2011 Apr;59
Suppl:33-6.
6. de Valk HW, Visser GH. Insulin during pregnancy, labour and delivery. Best Pract Res Clin Obste
Gynaecol 2011 Feb;25(1):65-76.
7. Radder JK, van Roosmalen J.
8. Jensen DM, Damm P, Moelsted
diabetic pregnancies: a nationwide, population
9. Nielsen GL, Mø ller
outcomes: a Danish population
Diabetes Care 2006 Dec;29(12):2612
10. Dunne F, Brydon P, Smith K, Gee H. Pregnancy in women with Type 2 diabetes: 12 years outcome data
1990-2002. Diabet Med 2003 Sep;20(9):734
11. Stubbs SM, Doddridge MC, John PN, Steel JM, Wright AD. Haemoglobin A1 and congenital
malformation. Diabet Med 1987 Mar
12. Suhonen L, Hiilesmaa V, Teramo K. Glycaemic control during early pregnancy and fetal malformations in
women with type I diabetes mellitus. Di
13. Miller CD, Barnes CS, Phillips LS, Ziemer DC, Gallina DL, Cook CB, et al. Rapid A1c availability
improves clinical decision-making in an urban primary care clinic. Diabetes Care 2003 Apr;26(4):1158
14. Akhlaghi F, Hamedi A. Comparison of maternal and featl/neonatal complication in gestational and
pregestational diabetes mellitus. Acta Medica Iranica
15. Evers IM, de Valk HW, Mol BW, ter Braak EW, Visser GH
in Type I diabetic pregnancy; results of a nationwide study in The Netherlands. Diabetologia 2002
Nov;45(11):1484-9.
16. Gunton JE, McElduff A, Sulway M, Stiel J, Kelso I, Boyce S, et al. Outcome of pregnancies complicated
by pre-gestational diabetes mellitus. A
17. Ekbom P, Damm P, Feldt-Rasmu
trimester haemoglobin A1c predicts preterm
Sep-Oct;22(5):297-302.
18. Christiansen MS, Hesse D, Ekbom P, Hesse U, Damm P, Hommel E, et al. Increased urinary orosomucoid
excretion predicts preeclampsia in pregnant women with pregestational type 1 diabetes. Diabetes Res Clin
Pract 2010 Jul;89(1):16-21.
19. Taylor R, Lee C, Kyne-Grzebalski D, Marshall SM, Davison JM. Clinical outcomes of pregnancy in
women with type 1 diabetes(1). Obstet Gynecol 2002 Apr;99(4):537
20. Starcevic V, Djelmis J. [Glycemic
mellitus] [Article in Croatain]. Acta Med Croatica 2004;58(5):367
21. Vambergue A, Valat AS, Dufour P, Cazaubiel M, Fontaine P, Puech F. [Maternal and fetal outcome]
[Article in French]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2002 Oct;31(6 Suppl):4S30
22. Evers IM, de Valk HW, Visser GH. Risk of complications of pregnancy in women with type 1 diabetes:
nationwide prospective study in the Netherlands. BMJ. 2004 Apr 17;328(7
 
Gabbe SG, Graves CR. Management of diabetes mellitus complicating pregnancy. Obstet Gynecol 2003
Ray JG, O'Brien TE, Chan WS. Preconception care and the risk of congenital anomalies in the offspring of
women with diabetes mellitus: a meta-analysis. QJM 2001 Aug;94(8):435-44.
Katon J, Williams MA, Reiber G, Miller E. Antepartum A1C, maternal diabetes outcomes, and selected
offspring outcomes: an epidemiological review. Paediatr Perinat Epidemiol 2011 May;25(3):265
Mathiesen ER, Ringholm L, Damm P. Pregnancy management of women with pregestational diabetes.
Clin North Am 2011 Dec;40(4):727-38.
Management of diabetes in pregnancy. J Assoc Physicians India 2011 Apr;59
de Valk HW, Visser GH. Insulin during pregnancy, labour and delivery. Best Pract Res Clin Obste
76.
Radder JK, van Roosmalen J. HbA1c in healthy, pregnant women. Neth J Med 2005 Jul- Aug;63(7):256
Jensen DM, Damm P, Moelsted-Pedersen L, Ovesen P, Westergaard JG, Moeller M, et al. Outcomes in type 1
onwide, population-based study. Diabetes Care 2004 Dec;27(12):2819
M, Sø rensen HT. HbA1c in early diabetic pregnancy and pregnancy
outcomes: a Danish population-based cohort study of 573 pregnancies in women with type 1 diabetes.
Diabetes Care 2006 Dec;29(12):2612-6.
Dunne F, Brydon P, Smith K, Gee H. Pregnancy in women with Type 2 diabetes: 12 years outcome data
2002. Diabet Med 2003 Sep;20(9):734-8.
MC, John PN, Steel JM, Wright AD. Haemoglobin A1 and congenital
malformation. Diabet Med 1987 Mar-Apr;4(2):156-9.
Suhonen L, Hiilesmaa V, Teramo K. Glycaemic control during early pregnancy and fetal malformations in
women with type I diabetes mellitus. Diabetologia 2000 Jan;43(1):79-82.
Miller CD, Barnes CS, Phillips LS, Ziemer DC, Gallina DL, Cook CB, et al. Rapid A1c availability
making in an urban primary care clinic. Diabetes Care 2003 Apr;26(4):1158
A. Comparison of maternal and featl/neonatal complication in gestational and
pregestational diabetes mellitus. Acta Medica Iranica 2005;43(4) : 263-267.
Evers IM, de Valk HW, Mol BW, ter Braak EW, Visser GH .Macrosomia despite good glycaemic control
ype I diabetic pregnancy; results of a nationwide study in The Netherlands. Diabetologia 2002
Gunton JE, McElduff A, Sulway M, Stiel J, Kelso I, Boyce S, et al. Outcome of pregnancies complicated
gestational diabetes mellitus. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2000 Feb;40(1):38-43.
Rasmussen B, Feldt-Rasmussen U, Jensen DM, Mathiesen ER. Elevated third
trimester haemoglobin A1c predicts preterm delivery in type 1 diabetes. J Diabetes Complications 2008
Christiansen MS, Hesse D, Ekbom P, Hesse U, Damm P, Hommel E, et al. Increased urinary orosomucoid
excretion predicts preeclampsia in pregnant women with pregestational type 1 diabetes. Diabetes Res Clin
Grzebalski D, Marshall SM, Davison JM. Clinical outcomes of pregnancy in
women with type 1 diabetes(1). Obstet Gynecol 2002 Apr;99(4):537-41.
Starcevic V, Djelmis J. [Glycemic control and the risk of preeclampsia in women with gestational diabetes
mellitus] [Article in Croatain]. Acta Med Croatica 2004;58(5):367-71.
Vambergue A, Valat AS, Dufour P, Cazaubiel M, Fontaine P, Puech F. [Maternal and fetal outcome]
ch]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2002 Oct;31(6 Suppl):4S30-4S8. Review.
Evers IM, de Valk HW, Visser GH. Risk of complications of pregnancy in women with type 1 diabetes:
nationwide prospective study in the Netherlands. BMJ. 2004 Apr 17;328(7445):915.