ارزیابی عملکرد جنسی زنان طی نخستین بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

2 دکتری تخصصی زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری با تغییرات فیزیکی و روانی در زندگی زنان همراه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین روند تغییرات
عملکرد جنسی زنان نخست باردار در دوران بارداری انجام شد.
روشکار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و به صورت طولی است که در سال 1388-90 بر روی 143
زن نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت جهت دریافت مراقبت های معمول بارداری
انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل فرم مصاحبه و فرم
معاینه و مشاهده در مورد معیارهای ورود و خروج، فرم مشخصات فردی و بارداری و پرسشنامه تجربه جنسی آریزونا
(ASEX) بود. پرسشنامه (ASEX) در هر سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری و مجموعاً سه بار در اختیار هر فرد
قرار گرفت. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری آنووای
یک طرفه، post Hoc، کای اسکوئر و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از
0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: 48/25 درصد از افراد در سه ماهه اول، 26/57 درصد در سه ماهه دوم و 72/02 درصد در سه ماهه سوم
بارداری دارای اختلال عملکرد جنسی بودند. بیشترین اختلال عملکرد جنسی در سه ماهه سوم بارداری مشاهده شد
(p<0/05). شایع ترین اختلال در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری کاهش میل جنسی بود (p<0/05).
 نتیجهگیری: اختلال در عملکرد جنسی در زنان باردار با شیوع بیشتر در سه ماهه سوم بارداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Women's Sexual Performance during First Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Zahra Bostani Khalesi 1
  • Seyede Marzyeh Rahebi 1
  • Mandana Mansour Ghanaee 2
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
2 Gynecologist, Faculty of Medicine, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy accompanies with physical and psychological alternation during woman's life. The aim of this study was to determine the changes in women’s sexual performance during first pregnancy.
Methods: This descriptive-analytical and longitudinal study was conducted on 143 women referred to Medical & Educational Institute of Rasht for usual pregnancy cares in 2011. Sampling method was available. Tools used in this study include the examination and interview forms, personal information and pregnancy forms, Arizona Sexual Experience Questionnaire (ASEX). The questionnaire was filled three times during three trimesters (first, second and third). Data was collected and analyzed by statistical software SPSS (version 16), one way ANOVA, Post hoc, chi square and Spearman correlation. P less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: 48.25 percent of the samples in the first trimester, 26.57 percent in the second trimester and 72.02 percent in the third trimester showed sexual dysfunction. In comparison to other trimester the most sexual dysfunction was seen in the third trimester (P<0.05). The most common disorder in all trimester was decreased libido (p<0.05).
Conclusion: Impaired sexual performance in pregnant women was seen more common during pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pregnancy
  • Sexual dysfunction
  • Sexual function
1. Jahanfar SH, Molaeenezhad. [Text book of sexual disorders]. Tehran:Salemi & Bizhe Publication;2002:11-61.
[in Persian ].
2. Chang SR, Chen KH, Lin HH, Yu HJ. Comparison of overall sexual function, sexual intercourse/activity, sexual
satisfaction, and sexual desire during the three trimesters of pregnancy and assessment of their determinants. J
Sex Med. 2011 Oct;8(10):2859-67.
3. Senkumwong N, Chaovisitsaree S, Ruggpao S, Chandrawongse W, Yanunto S. The changes of sexuality in
Thai women during pregnancy. J Med Assoc Thai 2006 Oct;89(Suppl 4):S124-9.
4. Zemishlany Z, Weizman A. The impact of mental illness on sexual dysfunction. Adv Psychosom Med
2008;29:89-106. Review.
5. Serati M, Salvatore S, Siesto G, Cattoni E, Zanirato M, Khullar V, et al. Female sexual function during
pregnancy and after childbirth. J Sex Med 2010 Aug;7(8):2782-90.
6. Andrews G. Womens sexual health. 2nd ed. Edinburgh:Bailliere ;2001:161-72.
7. Lee JT. The meaning of sexual satisfaction in pregnant Taiwanese women. J Midwifery Womens Health 2002
Jul-Aug;47(4):278-86.
8. Ribeiro MC, Nakamura MU, Scanavino Mde T, Torloni MR, Mattar R.Female sexual function and gestational
diabetes. J Sex Med 2012 Mar;9(3):786-92.
9. Pauleta JR, Pereira NM, Graça LM. Sexuality during pregnancy. J Sex Med 2010 Jan;7(1 Pt 1):136-42.
10. Pezeshki MZ, Bayrami R. [Reliability and construct validity of Arizona Sexual Experiences Scale (ASEX)
among pregnant women referred to Tabriz urban health centers, 2004]. 2nd National congress on family and
sexual problems. Tehran, October 25-26. 2005:131.
11. Montejo AL, Rico-Villademoros F. Psychometric properties of the Psychotropic-Related Sexual Dysfunction
Questionnaire (PRSexDQSALSEX) in patients with schizophrenia and other psychotic disorders. J Sex Marital
Ther 2008;34(3):227-39.
12. Brtnicka H, Weiss P, Zverina J. Human sexuality during pregnancy and postpartum period. Bratisl Lek Listy
2009;110(7):427-31.
13. McGahuey CA, Gelenberg AJ, Laukes CA, Moreno FA, Delgado PL, McKnight KM, Manber R. The Arizona
Sexual Experience Scale (ASEX): reliability and validity. J Sex Marital Ther. 2000 Jan-Mar; 26(1):25-40.
14. Bayrami R, Haghighi Moghadam Y. [Sexuality during pregnancy. Mehre]. Ghom:Amiralmomenin
Publications;2006:69-80. [in Persian].
15. Pasha H, Haj Ahmadi M. [Evaluation of sexual behaviors in pregnant women and some related factors in Babol,
2004] [Article in Persian] J Hormozgan Uni Med Sci 2007 Winter;10(4):343-8.
16. Hassan Zahraee R, Shafie K, Bashardoost N, Reihani M, Jaberi P. [Study of the related factors in couple sexual
relationship during pregnancy] [Article in Persian]. J Qazvin Uni Med Sci. 2002 Winter;20:62-7.
17. Heydari M, Mohammadi Kh, Faghihzadeh S. [The Study of sexuality changes during pregnancy] [Article in
Persian]. Daneshvar 2005;13(61):32-7.
18. Rahimi S, Seyyed Rasooly E. [Sexual behavior during pregnancy: a descriptive study of pregnant women
inTabriz, Iran] [Article in Persian]. Payesh 2004;3(4):291-9.
 
19. Corbacioglu A, Bakir VL, Akbayir O, Cilesiz Goksedef BP, Akca A. The role of pregnancy awareness on
female sexual function in early gestation. J Sex Med 2012 Jul;9(7):1897-903.
20. Azar M, Nohi S. [Main points of psychological textbooks]. Tehran:Arjmand Publications;2000:125. [in Persian]
21. Erol B, Sanli O, Korkmaz D, Seyhan A, Akman T,Kadioglu A. A cross-sectional study of female sexual
function and dysfunction during pregnancy. J Sex Med 2007 Sep;4(5):1381-7.
22. Ozgoli G, Khoushabi K, Valaie N, Dolatian M, Tar-verdi M. [Surveying the knowledge and attitude toward
sexual relation and its relivant factors in pregnant women referring to primary health care centers in Shaheed
Beheshti University of Medical Sciences, 2004] [Article in Persian]. Pejouhandeh 2006;2(6):137-47.