بررسی فراوانی عفونت مایکوپلاسما و اوره آپلاسما در زنان باردار با بارداری زودرس مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 1387

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مایکوپلاسما و اوره آپلاسما به طور معمول در دستگاه ژنیتال زنان تشخیص داده می شوند هر چند این
عفونت مایکوپلاسما و اوره آپلاسما در زنان با زایمان زودرس انجام شد.
روشکار: این مطالعه مقطعی در سال 1387 بر روی 130 زن باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید
بهشتی اصفهان انجام شد. 65 نفر از کسانی که با شکایت زایمان زودرس مراجعه کرده بودند در گروه مورد و 65 نفر
از کسانی که زایمان ترم داشتند در گروه کنترل قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی علاوه بر مشخصات فردی و
پیامدهای بارداری شامل فراوانی مایکوپلاسما و اوره آپلاسما بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و
کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقادیر p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: 36 نفر در گروه مورد به دلیل زایمان ترم پس از انجام مراقبت های درمانی از مطالعه خارج شدند و 29 نفر
در آنالیز نهایی وارد شدند. در گروه کنترل تمامی افراد در آنالیز نهایی وارد شدند. 11 نفر (37/9 %) از زنان با زایمان
زودرس، عفونت مایکوپلاسما داشتند که به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل (16/9%) بود (p=0/0003). اوره
آپلاسما در 21 نفر (72/4%) از زنان گروه مورد وجود داشت که نسبت به گروه کنترل (43%)تفاوت معنی داری داشت
 .(p=0/01)
نتیجهگیری: بین ابتلاء به عفونت مایکوپلاسما و اوره آپلاسما و خطر زایمان زودرس ارتباط معنی داری وجـود دارد و
فراوانی عفونت مایکوپلاسما و اوره آپلاسما در زایمان زودرس نسبت به گروه کنترل بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Prevalence of Mycoplasma and Ureaplasma Infection in Pregnant Women with Preterm Labor

نویسندگان [English]

  • Zahra Shahshahan 1
  • Nushin Hoseini 2
1 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Ureaplasma and Mycoplasma are commonly identified in the vagina of healthy pregnant women. However, these microorganisms are usually isolated from the amniotic fluids of women in preterm labor. The aim of this study was to evaluate the prevalence of Ureaplasma and Mycoplasma infection in women with preterm labor.
 
Methods: This Cross- Sectional study was performed on 130 pregnant women referred to Shahid Beheshty Medical & Educational Institute of Isfahan. 65 pregnant women complaining of preterm labor in case group and 65 pregnant women with term labor were located in control group. In addition to personal characteristics and pregnancy outcomes, the studied variables included prevalence of Mycoplasma and Ureaplasma. P less than 0.05 was considered statistically significant.
 
Results: Due to term labor after treatment, 36 subjects were excluded from the case group and 29 subjects were included in final analysis. All subjects in control group were included in final analysis. Mycoplasma was identified in 11 (37.9%) women with preterm labor, and was more prevalent than in control group 4 (16.9%) (p=0.0003). Ureaplasma was present in 21 (72.4%) women in case group compare with 28 (43%) in controls that was statistically significant (p=0.01).
 
Conclusion: There is a significant relation between preterm labor and Ureaplasma and Mycoplasma infection. Prevalence of these infections in preterm labor is more than in control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pregnancy
  • Preterm Birth
  • Mycoplasma
  • Ureaplasma
1. Kataoka S, Yamada T, Chou K, Nishida R, Morikawa M, Minami M, et al. Association between preterm birth
and vaginal colonization by mycoplasmas in early pregnancy. J Clin Microbiol 2006 Jan;44(1):51-5.
2. Holst E, Goffeng AR, Andersch B. Bacterial vaginosis and vaginal microorganisms in idiopathic premature
labor and association with pregnancy outcome. J Clin Microbiol 1994 Jan;32(1):176-86.
3. Jacobsson B, Perrevi P, Chidekel LPlat Z, Christensen JJ. Bacterial vaginosis in early pregnancy may predispose
for preterm birth and post term endometritis . Acta Obstet Gynecol. 2002;81:1006-1010.
4. Challis JR, Lye SJ, Gibb W, Whittle W, Patel F, Alfaidy N. Understanding preterm labor. Ann N Y Acad Sci
2001 Sep;943:225-34.
5. Ralph SG, Rutherford AJ, Wilson JD. Influence of bacterial vaginosis on conception and miscarriage in the first
trimester: cohort study. BMJ 1999 Jul 24;319(7204):220-3.
6. Ugwumadu AH. Bacterial vaginosis in pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 2002 Apr;14(2):115-8. Review.
7. Lockwood CJ, Kuczynski E. Markers of risk for preterm delivery. J Perinat Med 1999;27(1):5-20.
8. Shapiro S, McCormick MC, Starfield BH, Krischer JP, Bross D. Relevance of correlates of infant deaths for
significant morbidity at 1 year of age. Am.J.Obstet.Gynecol 1980 Feb 1;136(3):363-73.
9. Kurki T, Sivonen A, Renkonen OV, Savia E, Ylikorkala O. Bacterial vaginosis in early pregnancy and
pregnancy outcome. Obstet Gynecol 1992 Aug;80(2):173-7.
10. Sweet RL, Landers DV, Walker C, Schachter J. Chlamydia trachomatis infection and pregnancy outcome. Am J
Obstet Gynecol 1987 Apr;156(4):824-33.
11. Hillier SL, Krohn MA, Kiviat NB, Watts DH, Eschenbach DA. Microbiologic causes and neonatal outcomes
associated with chorioamnion infection. Am J Obstet Gynecol 1991 Oct;165(4 Pt 1):955-61.
12. Schlicht MJ, Lovrich SD, Sartin JS, Karpinsky P, Callister SM, Agger WA. High prevalence of genital
mycoplasmas among sexually active young adults with urethritis or cervicitis symputoms in La Crosse,
Wisconsin. J Clin Mictobiol 2004 Oct;42(10):4636-40. 13. Yoshida T, Maeda SI, Deguchi T, Miyazawa T, Ishiko H. Rapid detection of Mycoplasma genitalium,
Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, and Ureaplasma urealyticum organisms in genitourinary samples by
PCR-microtiter plate hybridization assay. J Clin Microbiol 2003 May;41(5):1850-5.
14. Adams MM, Elam-Evans LD, Wilson HG, Gilbertz DA. Rates of and factors associated with recurrence of
preterm delivery. JAMA 2000 Mar 22-29;283(12):1591-6.
15. Koike T, Minakami H, Iuzmi A, Watanabe T, Matsubara S, Sato I. Recurrence risk of preterm birth due to
preeclampsia. Gynecol Obstet Invest 2002;53(1):22-7.
16. Usui R, Ohkuchi A, Matsubara S, Izumi A, Watanabe T, Suzuki M, et al. Vaginal lactobacilli and preterm birth.
J Perinat Med 2002;30(6):458-66.
17. Goldenberg RL, Andrews WW, Goepfert AR, Faye-Petersen O, Cliver SP, Carlo WA, et al. The Alabama
Preterm Birth Study: umbilical cord blood Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis cultures in very
preterm newborn infants. Am J Obstet Gynecol. 2008 Jan;198(1):43.e1-5.
18. Bałajewicz-Nowak M, Kazimierz P, Małgorzata M. [Antioxidative system in pregnant women infected by
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum] [Article in Polish]. Ginekol Pol 2011
Oct;82(10):732-7.
19. Choi SJ, Park SD, Jang IH, Uh Y, Lee A. The prevalence of vaginal microorganisms in pregnant women with
preterm labor and preterm birth. Ann Lab Med 2012 May;32(3):194-200.
20. Payne MS, Goss KC, Connett GJ, Kollamparambil T, Legg JP, Thwaites R, et al. Molecular microbiological
characterization of preterm neonates at risk of bronchopulmonary dysplasia. Pediatr Res 2010 Apr;67(4):412-8