بررسی ارتباط بیماری های پریودنتال با گروه های خونی ABO و سیستم Rh در زنان باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دندانپزشک عمومی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماری های پریـودنتال و به خصوص ژنـژیویت یا التهاب لثه، از جمله شایع ترین بیماری های دهان و دندان دوران بارداری است. با تـوجه به شیوع بالای این بیماری ها به خصوص در مادران باردار، به عنوان گروه در معرض خطر و ناشناخته بودن نقش گروه های خونی به عنوان عامل زمینه ساز احتمالی، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین بیماری های پریـودنتال در زنان بـاردار و گروه های خونـی ABO، سیستم Rh و یـافتن ملاکی جهت غربـالگری اولیه در مراکز بهداشتی - درمانی کرج انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه تحلیلی در سال 1389 بر روی 800 نفر، شامل 200 زن باردار از هر یک از چهار گروه خونی AB، B، A و O در سه ماهه سوم بارداری که بـه مراکز بهداشت شهرستان کرج مراجعه کرده بودند، انجام شد. ضمن معاینه، لثه در دندان های 3، 9، 12، 19، 25 و 28 پروب شد و شاخص بیماری پریودنتال، شاخص تغییر یافته لثه و شاخص ساده شده بهداشت دهان بررسی شد. جهت بررسی ارتباط بیماری پریودنتال با گروه های خونی از آزمون کای اسکوئر استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در زنان باردار، وجود یا عدم وجود آنتی ژن A و B و عامل Rh با بیماری های پریودنتال و التهاب لثه ارتباطی نداشت. زنان باردار با Rh منفی، دارای کمترین میزان از دست رفتن چسبندگی (2/16%) بودند.
نتیجه‌گیری: زنان باردار با Rh مثبت به عنوان افراد در معرض خطر در نظر گرفته می شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Periodontal Diseases and ABO Blood Groups and Rh System in Pregnant Women

نویسندگان [English]

  • Surena Vahabi 1
  • Mahdi Aslani 2
1 Assistant Professor, Department of Periodontics, Faculty of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Dentist, Faculty of Dentistry, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Periodontal diseases, especially gingivitis, are the most common oral diseases during pregnancy. Regarding to high prevalence of periodontal diseases in pregnant women as a high risk group and unknown role of blood groups as a possible predisposing factor, this study was done to investigate the relationship between periodontal diseases and ABO blood groups and Rh system in pregnant women.
Methods: This analytical study was carried out on 800 pregnant women (200 pregnant women in each ABO blood groups) in third trimester of pregnancy who were referred to Karaj health centers, Iran, 2010. During the examination, ultrasonographic probe was held in teeth 3, 9, 12, 19, 25 and 28. Periodontal disease index such as modified gingival index and simplified oral hygiene index were measured. Chi-square test was used to determine the relationship between periodontal diseases and ABO blood groups. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There were no significant relationships between periodontal diseases and ABO blood groups and Rh system in pregnant women. Rh negative pregnant women had less periodontal attachment loss (16.2%).
Conclusion: Rh positive pregnant women are considered as the high risk group.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ABO Blood Group System
  • Periodontitis
  • pregnancy