بررسی ارتباط بین اندازه فضای شفاف پشت گردن جنین و عواقب نامطلوب بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

3 رزیدنت زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: اندازه فضای شفاف پشت گردن جنین (NT) که در نماهای طولی توسط سونوگرافی مشاهده می شود، جهت غربالگری ناهنجاری تعداد کروموزوم های جنین، به صورت معمول به زنان باردار توصیه می شود و NT به عنوان بخشی از این غربالگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی رغم استفاده گسترده، هنوز در مورد ارزش این روش به عنوان یک عامل مهم در پیش بینی عوارض بارداری، اتفاق نظر وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین NT با برخی عواقب نامطلوب بارداری انجام شد.
روش کار: در یک مطالعه تحلیلی از نوع کوهورت زنان باردار در سن بارداری 11 تا 13 هفته (± 6 روز)، تحت غربالگری از نظر NT قرار گرفتند و بر حسب NT به دو گروه تقسیم شدند: 748 نفر در گروه NT کمتر از 2 و 360 نفر در گروه NT بیشتر یا مساوی 2 قرار گرفتندو عوارض بارداری شامل سقط، زایمان پیش از موعد، پره اکلامپسی و وزن کم هنگام تولد، سقط و مرگ داخل رحمی جنین در هر گروه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر، و همچنین محاسبه خطر نسبی و فاصله اطمینان 95% مربوطه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ارتباط بین NT بیشتر یا مساوی 2 خطر بروز پره اکلامپسی (001/0>p)، زایمان زودرس (039/0=p)، سقط (026/0=p) و وزن کم هنگام تولد (001/0>p) معنی دار بود، اما ارتباط بین مرگ داخل رحمی و تهدید به سقط از نظر آماری معنی دار نبود (05/0<p).
نتیجه‌گیری:اندازه گیری معمول NT در سن بارداری 11 الی 13 هفته (±6 روز) بارداری جهت پیش بینی عواقب نامطلوب بارداری ارزشمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation between the NT Size in Fetus and the Adverse Outcomes of Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Nahid Rahbar 1
  • Raheb Ghorbani 2
  • Elham Yahyaei 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Community Medicine, Social Determinants of Health Research Center, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
3 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nuchal translucency (NT) refers to the clear space at the back of a fetus’s neck which is measured in a mid-sagittal plan sonography. Typically screening fetal chromosome abnormalities and NT, as a part of this plan, is recommended to all pregnant women. Despite the widespread use, there are many controversial in the value of NT as a predictor of adverse pregnancy outcomes. In this study the relation between NT and some adverse pregnancy outcomes including abortion, preterm delivery, low birth weight and preeclampsia was assessed.
Methods: In this cohort analytical study, pregnant women were screened for NT at gestational age of 11-13w±6d. They were divided in two groups: 748 cases with NT less than 2 and 360 cases with NT equal or greater than 2. Pregnancy adverse outcomes include abortion, Intra uterine fetal death, preeclampsia and low birth weight were surveyed in both groups. Gathered data were analyzed by chi-square test, calculating the relative risk (RR) and 95% Confidence Interval. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Relation betweenNT≥2 and risks of preeclampsia (p<0.001), preterm labor (p=0.039), abortion (p=0.026) and low birth weight (p<0.001) were significant but with intrauterine death and threaten abortion was not significant (p>0.05).
Conclusion: Routine NT screening in gestational age (11-13w±6d) is valuable in predicting of adverse pregnancy outcomes.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuchal translucency
  • Pregnancy outcomes
  • Screening