تأثیر روان درمانی گروهی شناختی - رفتاری/ روایتی بر سندرم پیش از قاعدگی دانشجویان دختر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی کی ی از شا نیتر عی مشکلات زنان است که م ی تواند منجر به کاهش کارایی تحص ،یلی
شغل ی و اختلال در روابط ب نی فرد ی شود. بنابرا نی استفاده از برخ ی مداخلات جهت رفع ا نی مشکل ضرور ی به نظر م ی
رسد. مطالعه حاضر با هدف بررس ی اثربخش ی روان درمان ی گروه ی شناخت - ی رفتاری/ یتیروا در سندرم پیش از قاعدگی
دانشجو انی دختر دانشگاه شه دی چمران اهواز انجام شد .
روشکار: مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی میدانی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد که از آبان
ماه 88 تا دی ماه 89 بر رو ی 40 دانشجو ی دختر ساکن خوابگاه با میانگ نی سن ی 23 ± /3 25 سال انجام شد. افراد مورد
مطالعه به روش تصادفی از ب نی 73 دانشجو ی داوطلب دارا ی سندرم پیش از قاعدگی که واجد شرا طی ورود به مطالعه
بودند، انتخاب شدند و به طور تصادف ی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. افراد دو گروه پرسشنامه مشخصات
فرد ی و مقیاس "فرم ثبت روزانه شدت مشکلات" را در مرحله پیش آزمون تکم لی کردند. گروه آزمایش به مدت 10
جلسه و هر هفته 90 یدق قه، گروه درمان ی را دریافت کردند سپس از هر دو گروه پس آزمون و پ ریگ ی ی گرفته شد .
اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میزان p کمتر
از 0 05/ معنی دار در نظر گرفته شد .
یافته :ها بر اساس نتایج تحلیل کواریانس، روان درمانی شناختی - رفتاری/ روایتی باعث کاهش معنی داری در نمره کل
سندرم پیش از قاعدگی و هر یک از خرده مقیاس های آن در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس
آزمون (p< /0 001) و پیگیری دو ماهه (p< /0 001) شد .
نتیجهگیری: روان درمان ی گروه ی شناخت - ی رفتاری/ در یتیروا کاهش سندرم پیش از قاعدگی مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Group Cognitive-Behavioral/Narrative Therapy of Premenstrual Syndrome of Female University-Students

نویسندگان [English]

  • Iran Davoudi 1
  • Sakineh Izadi Mazidi 2
  • Mahnaz Mehrabizade Honarmand 3
1 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Clinical Psychologist, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Professor of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome is one of the most common problems of women that may lead to decrease of academic and job performances and impairment of interpersonal relationships. Therefore, it is essential to use some interventions to resolve this problem. The purpose of this study was to investigate the effects of Group Cognitive-behavioral/narrative therapy of premenstrual syndrome of female students of Shahid Chamran University in Ahvaz.
Methods: This experimental field research with pretest and post test was done on 40 female students living in dormitories with the mean age of 23 years (±3.25). They were selected randomly among 73 volunteer female university-students with premenstrual syndrome who were eligible for inclusion. The participants were placed randomly in control and case groups. Two groups completed demographic questionnaire and Daily Rating Severity of problems in pre-test. Case group participated in ten sessions of 90-minute of group therapy per week. Then, Post test and follow up were taken from both groups. Obtained data were statistically analyzed by multivariate analysis of covariance. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The result of covariance analysis showed that Group Cognitive-behavioral/narrative therapy has decreased total scores of premenstrual symptoms (p<0/001) and its subscales (p<0/001) in the case group compared to the control group in post-test and follow up stage.
Conclusion: Group Cognitive-behavioral/narrative therapy has an effective role in decrease of premenstrual syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive- behavior/narrative therapy
  • Menstruation
  • Premenstrual Syndrome
  • Psychotherapy
  • Symptom
1. Balaha MH, Amr MA, Moghannum M, Saab Al Muhaidab N. The phenomenology of premenstrual
syndrome in female medical students: a cross sectional study. Pan Afr Med J 2010 Apr 23;5:4.
2. Wallenstein GV, Blaisdell-Gross B, Gajria K, Guo A, Hagan M, Kornstein SG, et al. Development and
validation of the Premenstrual Symptoms Impact Survey (PMSIS): a disease-specific quality of life
assessment tool. J Womens Health (Larchmt) 2008 Apr;17(3):439-50.
3. Eissa M. Personality and psychosocial factors affecting premenstrual syndrome. Curr Psychiatry
2010;17(1):55-62.
4. Dean BB, Borenstein JE, Knight K, Yonkers K. Evaluating the criteria used for identification of PMS. J
Womens Health (Larchmt) 2006 Jun;15(5):546-55.
5. Borenstein J, Chiou CF, Dean B, Wong J, Wade S. Estimating direct and indirect costs of premenstrual
syndrome. J Occup Enviorn Med 2005 Jan;47(1):26-33.
6. Ussher JM, Hunter MS, Cariss M, Brown M, Jelly S. A woman-centered psychological intervention for
premenstrual symptoms, drawing on cognitive-behavior and narrative therapy. J Psychol Psychother
2002;9:319-31.
7. Krikby RJ. Changes in premenstrual symptoms and irrational thinking following cognitive-behavioral
coping skills training. J Consult Clin Psychol 1994 Oct;62(5):1026-32.
8. Christensen AP, Oei TP. The efficacy of cognitive behavior therapy in treating premenstrual dysphoric
change. J Affect Disord 1995 Jan 11;33(1):57-63.
9. Blake F, Salkovskis P, Gath D, Day A, Garrod A. Cognitive therapy for premenstrual syndrome: a
controlled trail. J Psychosom Res 1998 Oct;45(4)):307-18.
10. Hunter MS, Ussher JM, Browne SJ, Cariss M, Jelley R, Katz M. A randomized comparison of
psychological (cognitive behavior therapy), medical (flouxetine) and combined treatment for women with
premenstrual dysphoric disorder. J Psychosom Obstet Gynecol 2002 Sep;23(3):193-9.
11. Mobini S. [Review the application of cognitive therapy in reducing symptoms of premenstrual] [Thesis in
Persian]. Tehran:Al Zahra University;2005.
12. Taghizadeh Z, Shirmohammadi M, Mirmohammadali M, Arbabi M, Haqqani H. [Impact of counseling on
symptoms related premenstrual syndrome] [Article in Persian]. Hayat 2009;15(4):23-34.
13. Endicott J, Nee J, Harrison W. Daily Record of Severity of Problems (DRSP): reliability and validity. Arch
Womens Ment Health 2005 Jan;9(1):41-9.
14. Izadi S. [Review the effectiveness of women-centered group psychotherapy on premenstrual syndrome and
quality of life of female students in Shahid Chamran University] [Thesis in Persian]. Ahvaz:Shahid
Chamran University;2010.
15. Lustyk MB, Olson KC, Gerrish WG, Holder A, Widman L. Psychophysiological and neuroendocrine
responses to laboratory stressors in women: implications of menstrual cycle phase and stressor type. Biol
Psychol 2010 Feb;83(2):84–92.
16. Nasri S, Najarian B, Mehrabizadeh Honarmand M, Shokrkon H. [Comparative efficacy of two
psychological treatment in reducing symptoms of chronic fatigue syndrome in female nurse in Tehran]
[Article in Persian]. J Educat Sci Pschol Ahvaz Uni Med Sci 2002;1,2:53-88.
17. Fontana AM, Palfai TG. Psychological factors in premenstrual disphoria: stressors, appraisal and coping
processes. J Psychosom Res 1994 Apr;38(6))557-67.
18. Shakibai F, Tehranidost M, Sharivar Z, Asari Sh. [Anger management group therapy with a congnitive
approach-behavior in a juvenile institution] [Article in Persian]. Tazehaye Olome Shenakhti 2004;1,2:59-65.
19. Rahimi J, Haghighi J, Mehrabizadeh Honarmand M, Bashlideh K. [Effect of assertiveness training on
making social skills, social anxiety and assertiveness in first year of high school students] [Article in
Persian]. J Educat Sci Pschol Ahvaz Uni Med Sci 2006;1:111-24.