بررسی برخی عوامل پیشگویی کننده انجام سزارین انتخابی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اصفهان در سال 1388

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش آمار سزارین و هزینه های آن و محدودیت منابع در کشور مطالعه حاضر با هدف بررسی
عوامل و شرایط فردی و متغیرهای زمینه ای به عنوان عوامل پیشگویی کننده سزارین انتخابی انجام شد.
روشکار: این مطالعه مقطعی در اردیبهشت ماه 1388 بر روی 2124 زن در آستانه زایمان و ترم مراجعه کننده به
بیمارستان های شهر اصفهان انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری بود. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از
نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) و با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
میزان p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: داشتن یک یا دو فرزند نسبت به زنان زایمان نکرده، محدوده سنی 35-20 و بالاتر از 35 نسبت به سنین
زیر 20 سال، داشتن تحصیلات، شغل، بستری در بیمارستان خصوصی، داشتن بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی
و خویش فرما شانس سزارین انتخابی را بیشتر می کرد و در همه موارد فوق نسبت شانس معنی دار بود (p<0/05).
نتیجهگیری: زنان دارای سطح اجتماعی- اقتصادی بالاتر و نیز دارا بودن انواع بیمه در دوران بارداری می توانند به
عنوان عوامل پیشگویی کننده انجام زایمان به صورت سزارین انتخابی در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Predictors of Elective Cesarean Section in Women Referred to Isfahan Hospitals in 2009

نویسندگان [English]

  • Azar Pirdehghan 1
  • Ziba Farajzadegan 2
  • Mohamadreza Maracy 3
  • Ferdows Mehrabian 4
1 Assistant Professor of Social Medicine, Faculty of Medicine, Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
2 Associate Professor of Social Medicine, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor of Biostatistics, Faculty of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: As for increasing the rate of cesarean section, its cost and limited resources in our country, this study was done aimed on assessing demographic factors and background variables as predictors of cesarean section.
Methods: This cross sectional study was conducted on 2124 term pregnant women referred to Isfahan hospitals in May 2009. Sampling method was census. Data were collected and analyzed using SPSS software version 15 and logistic regression model. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
 
Results: Women who had one or two children compared to nulliparous, age equal or higher than 20-35 compared to age less than 20, having education and job, admitted in private hospital and women who covered by various insurances had more elective cesarean section. The odds ratios in all of them were significant (p<0.05).
 
Conclusion: Women with high eco-social level and also having insurance in pregnancy period can consider as predictive factors for elective cesarean section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean
  • Predictor
  • Risk Factor
1. Shariat M. [Evaluation of cesarean section and its effective factors in maternity hospitals in Tehran] [Article in
Persian]. Payesh 2001;3:5-10.
2. Knight M, Kurinczuk JJ, Spark P, Brocklehurst P. Cesarean delivery and peripartum hysterectomy. Obstet
Gynecol 2008 Jan 111(1):97-105.
3. Mukherjee GG, Chakravarty S, Pal B, Brothers J. Current obstetrics & gynecology. New Delhi:Jaypee Brothers
Publishers;2007.
4. Danforth DN, Scott JR, Ovid technologies I. In: Scott JR, Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF. Danforth's
obstetrics and gynecology. 9th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2003.
5. Bewley S, Cockburn J. II. The unfacts of ‘request’caesarean section. BJOG 2002 Jun;109(6):597-605.
6. Nuttall C. Caesarean section controversy. The cesarean culture of Brazil. BMJ 2000 Apr 15;320(7241):1074.
7. Murray SF. Relation between private health insurance and high rates of caesarean section in Chile: qualitative
and quantitative study. BM. 2000 Dec 16;321(7275):1501-5.
8. Hildingsson I. How much influence do women in Sweden have on caesarean section? A follow-up study of
women's preferences in early pregnancy. Midwifery 2008 Mar;24(1):46-54.
9. Jackson NV, Irvine LM. The influence of maternal request on the elective caesarean section rate. J Obstet
Gynecol 1998 Mar;18(2):115-9.
10. Garmaroudi GH. The prevalence of cesarean section and some factors for primiparous women in maternity
hospitals in Tehran. Tehran:Tehran University of Medical Sciences;2000. [in Persian].
11. Hildingsson I, Waldenströ m U, Rå destad I. Women's expectations on antenatal care as assessed in early
pregnancy: number of visits, continuity of caregiver and general content. Acta Obstet Gynecol Scand. 2002
Feb;81(2):118-25.
12. Seshadri L, Mukherjee B. A predictive model for cesarean section in low risk pregnancies. Int J Gynecol Obstet
2005 May;89(2):94-8.
13. Adashek JA, Peaceman AM, Lopez-Zeno JA, Minogue JP, Socol ML. Factors contributing to the increased
cesarean birth rate in older parturient women. Am J Obstet Gynecol 1993 Oct;169(4):936-40.
14. Peipert JF, Bracken MB. Maternal age: an independent risk factor for cesarean delivery. Obstet Gynecol 1993
Feb;81(2):200-5.
15. Martel M, Wacholder S, Lippman A, Brohan J, Hamilton E. Maternal age and primary cesarean section rates: a
multivariate analysis. Am J Obstet Gynecol 1987 Feb;156(2):305-8.
16. Cnattingius R, Cnattingius S, Notzon FC. Obstacles to reducing cesarean rates in a low-cesarean setting: the
effect of maternal age, height, and weight. Obstet Gynecol 1998 Oct;92(4 Pt 1):501-6.
17. Källén B, Finnströ m O, Nygren K, Otterblad Olausson P, Wennerholm UB. In vitro fertilisation in Sweden:
obstetric characteristics, maternal morbidity and mortality. BJOG 2005 Nov;112(11):1529-35.
18. Flamm BL. Cesarean section: a worldwide epidemic? Birth 2000 Jun;27(2):139-40 .