ارزیابی نظرات کادر درمانی جهت روش تشخیص هویت نوزادان در بدو تولد به شیوه اثر کف پا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 . استادیار گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات جراحی عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: شناسایی هویت نوزادان برای والدین و سیستم درمانی بسیار مهم است. در ایران از روش اثر کف پا برای این امر
استفاده می کنند که ممکن است باعث انتقال عفونت بیمارستانی و یا عدم شناسایی هویت دقیق نوزاد شود. مطالعه
حاضر با هدف ارزیابی نظرات کادر درمانی (شامل متخصصین زنان و مامایی، متخصصین اطفال، پرستاران نوزادان و
ماماها) در مورد روش شناسایی اثر کف پا انجام شد.
روشکار: این مطالعه توصیفی- مقطعی طی سال های1389 -90 بر روی 203 نفر از پرسنل کادر درمانی انجام شد.
افراد یک پرسشنامه کوتاه را تکمیل کردند. پرسشنامه طراحی شده دارای 14 سؤال در دو بخش آگاهی و تجربه و
همچنین دارای 1 سؤال غیر ساختاری بود. پرسشنامه ها بین شرکت کنندگان توزیع شد و پس از تکمیل شدن آنها،
داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) شد و فراوانی و درصد هر یک از پاسخ ها در مطالعه مشخص شد.
یافتهها: در این مطالعه 203 پرسشنامه آنالیز شد که تعداد و درصد شرکت کنندگان در مطالعه شامل 28 نفر (13/7%)
متخصص زنان و مامایی، 84 نفر (41/3%) متخصص اطفال، 45 نفر (22/1%) پرستار نوزادان و 46 نفر (22/5%) ماما
بودند. 157 نفر (77%) شرکت کنندگان آگاهی کامل از دلایل گرفتن اثر کف پا داشتند، 93 نفر (45/6%) نمی دانستند
که در کشورهای پیشرفته از چه روشی استفاده می شود، 83 نفر (40/7%) نظری در مورد اینکه این روش باعث انتقال
عفونت می شود، نداشتند، 68 نفر (33/3%) کاملاً مخالف استفاده از این روش برای شناسائی نوزاد بودند و 132 نفر
(64/7%) ترجیح می دادند که روش دیگری جایگزین این روش شود.
نتیجهگیری: به نظر کادر درمانی، تشخیص هویت نوزادان به روش گرفتن اثر کف پا کـاربرد ز یـ ادی نـدارد و بهتـر اسـت
روش های دیگری جایگزین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Health Care Workers' Views on the Footprint Identification Method in Newborns in Mashhad University of Medical Sciences in 2011

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khademi 1
  • Farideh Akhlaghi 2
  • Abdolkarim Hamedi 3
  • Ahmad Shahfarhat 4
  • Masoud Shahabian 5
1 Assistant Professor of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate professor of pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant professor of Neonatalogy, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 General practitioner, Vascular and Endovascular Surgery Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Newborn identification is a significant issue for parents and treatment systems. In Iran, used of footprint method for this that it may result hospital infection and misidentification. Our subject of this study was evaluation of health care workers' views (include gynecologists, pediatricians, newborn nurses and midwives) about footprint identification method.
Methods: In this cross sectional study 203 health care workers participated and filled short questionnaire which had two parts (Attitude and Perceptions) with 14 questions and one open unstructured response. The questionnaire was distributed among health care workers. Data were analyzed by using of SPSS software version 18 and frequency and percentage of responses were identified.
Results: A total of 203 questionnaires of participants include 28 (13.7%) gynecologists, 84 (41.3%) pediatricians, 45 (22.1%) newborn nurses and 46 (22.5%) midwives were analyzed. 157 person of them (77%) know that footprint take from all newborn, 93 person (45.6%) did not know what way use for newborn identification in developed countries and 83 person (40.7%) did not know about risk of infection transmission, 68 person (33.3%) opposed with this way and 132 person (64.7%) prefer to use alternative method.
Conclusions: Footprint identification method is not a health care workers priority and must be replaced with alternative method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Footprint
  • identification
  • Newborns
  • Views
1. Dackiewicz N, Viteritti L, Fedrizzi V, Galvagno I, Ferrería JC, Boada N, et al. [Health care team and parents'
opinion about pediatric patients identification] [Article in Spanish]. Arch Argent Pediatr 2011 Apr;109(2):105-10.
2. Smith AF, Casey K, Wilson J, Fischbacher-Smith D.Wristbands as aids to reduce misidentification: an
ethnographically guided task analysis. Int J Qual Health Care. 2011 Oct;23(5):590-9.
3. Hain PD, Joers B, Rush M, Slayton J, Throop P, Hoagg S, et al. An intervention to decrease patient
identification band errors in a children's hospital. Qual Saf Health Care 2010 Jun;19(3):244-7.
4. Nichols JH, Bartholomew C, Brunton M, Cintron C, Elliott S, McGirr J, et al. Reducing medical errors through
barcoding at the point of care. Clin Leadersh Manag Rev 2004 Nov-Dec;18(6):328-34.
5. Burns AL. Protecting infants in healthcare facilities from abduction: a facility's search for a sound infant security
system. J Perinat Neonatal Nurs 2003 Apr-Jun;17(2):139-47.
6. Gill F, Corkish V, Robertson J, Samson J, Simmons B, Stewart D. An exploration of pediatric nurses' compliance
with a medication checking and administration protocol. J Spec Pediatr Nurs 2012 Apr;17(2):136-46.
7. Gill F, Corkish V, Robertson J, Samson J, Simmons B, Stewart D. An exploration of pediatric nurses' compliance
with a medication checking and administration protocol. J Spec Pediatr Nurs. 2012 Apr;17(2):136-46.
8. Howanitz PJ, Renner SW, Walsh MK.Continuous wristband monitoring over 2 years decreases identification
errors: a College of American Pathologists Q-Tracks Study. Arch Pathol Lab Med 2002 Jul;126(7):809-15.
9. The best way for identification of babies in maternity.14 May 2012 .Avaialble at:
http://www.seemorgh.com/Entertainment/default.aspx?conid=50307&tabid=2429.
10. Khaiati , Vafa Dost M, Mahabadi AA, Haj Ebrahim Tehrani F. [Neonatal identification with foot print] [Aticle
in Persian]. Daneshvar 2002;10(43):25-32.
11. Eslamo Mohammad. Biometric methods for identification.14 May 2012. Available at:
http://allthinks.blogfa.com/post-48.aspx
12. Identification diagnosis with footprint. 14 May 2012. Available at:
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=111496.
13. Mostevafian F. [A guideline of neonatal identification to decrease unwanted accidents]. Tehran:Ministry of
Health, treatment and medical education;2008. [in Persian].
14. Shepard KS, Erickson T, Fromm H. Limitations Of footprinting as a means of infant identification. Pediatrics
1966 Jan;37(1):107-8.
15. Rabun JB, National Center for M, Exploited C. For Healthcare Professionals: Guidelines on Preventing Infant
Abductions. National Center for Missing and Exploited Children; 1993.
16. Butz AM, Oski FA, Repke J, Rosenstein BJ. Newborn identification. Compliance with AAP guidelines for
perinatal care. Clin Pediatr 1993 Feb;32(2):111-3.
17. Pela NT, Mamede MV, Tavares MS. [Critical analysis of plantar impressions of the newborn infant] [Article in
Portuguese]. Rev Bras Enferm 1975 Oct-Dec;29(4):100-5.
18. Lomuto C, Duverges C. Identificacion del recien nacido y medidas de prevencion para evitar su robo de las
maternidades. 1995 Rev Hospital 1995;14(3):115-24.
19. Wierschem D, Pereira OR, Silva L. Newborn's biometric identification: can it be done?. Med Record News
1965;168:158-60.