فراتحلیل روانشناختی نتایج مطالعه های مرتبط با ناباروری در ایران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی، بیرجند، ایران

2 پزشک عمومی، اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه: یـکی از بحـران هـای مهـم در زنـدگی، پدیده ناباروری است که در اکـثر جوامع اسـترس بسیاری به زوجـین وارد می کند. زوج های نابارور، مسائل، مشکلات و آسیب های بسیاری را در ابعاد روانی، زناشویی، خانوادگی و اجتماعی تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف فراتحلیل روانشناختی نتایج مطالعه های مرتبط با ناباروری به منظور شناسایی و ارائه یک طبقه بندی جامع از مشکلات روانشناختی زوجین نابارور ایرانی انجام شد.
روش کار: در این مطالعه از مقالات فارسی مندرج در مجلات و فصلنامه های داخلی نظیر: باروری و ناباروری، پرستاری ایران، پژوهش زنان، پژوهنده، اصول بهداشت روانی، حکیم، ره آورد دانش، زنان، مامایی و نازایی ایران، خانواده پژوهی، اندیشه و رفتار، طب و تزکیه و مطالعات روان شناختی و پایان نامه های کارشناسی ارشد مرتبط با ناباروری در فاصله زمانی 1376 تا 1389 استفاده شده است. تعداد 39 مطالعه انجام شده در داخل کشور با موضوعات مرتبط با ناباروری انتخاب شد و بر اساس رویکرد فراتحلیل کیفی (تحلیل اسناد) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: 23 نوع آسیب بالقوه روانشناختی در زندگی زوج های نابارور ایرانی وجود دارد که این آسیب ها در سه حیطه شناختی (12 آسیب)، هیجانی (9 آسیب) و رفتاری (2 آسیب) طبقه ‌بندی شده و در متن مقاله به تفصیل مورد کنکاش قرار گرفته است.
نتیجه گیری: در بین آسیب های روانشناختی زوجین نابارور ایرانی، آسیب های شناختی و هیجانی (عاطفی) از بیشترین فراوانی برخوردار می باشد که این امر، ضرورت ارائه مداخلات روانشناختی و مشاوره ای را برای این گروه از زوجین بیشتر آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological Meta-Analysis of the Infertility Researches in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein abbasi Molid 1
  • Jamileh Reza Zadeh varaghchi 2
1 M.Sc. of Family Counseling, Applied Research Center of South Khorasan police Command, Birjand, Iran.
2 General Practitioner, Welfare Organization of South Khorasan Province, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility is one of the life crises that make lots of stress for couples in the majority of societies. Infertile couples, strongly experience many problems and disorders in their psychological, personal, marital and social life. The purpose of this study was investigating and categorizing the psychological disorders of Iranian infertile couples by the means of Meta-Analysis method.
Methods: In this study, published Persian papers such as Fertility and Infertility, Iran Journal of Nursing, Woman in Culture Arts, Pajoohandeh , Fundamentals of Mental Health, Hakim, Rahavard-e-Danesh, Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, Family Research, Thought and Behavior in Clinical Psychology, Teb va Tazkiyeh and psychological studies and M.Sc. thesis in subject of infertility were studied from 1997 to 2010. 39 researches in subject of Iranian infertile couples were selected and analyzed by meta-analysis method.
Results: There are 23 potential psychological disorders in life of Iranian infertile couples. These disorders are classified into three levels: cognitive (12 disorders), emotional (9 disorders) and behavioral (2 disorders).
Conclusion: Cognitive and emotional disorders were more frequent among Iranian infertile couples which indicate the necessity of psychological consulting interventions for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertility researches
  • Iranian couples
  • Meta-analysis
  • Psychological disorders classification
1. Lunefeld B, Van Steirteghem A. Infertility in the third millennium: implications for the individual,
family and society: condensed meeting report from the Bertarelli Foundation’s second global conference.
Hum Reprod Update 2004 Jul-Aug;10(4):317-26..
2. Khosravi Z. [Mental health predictive factors in infertile couples] [Article in Persian]. J Reproduc Infertil
2002 Winter;3(1):56-64.
3. Poorafkari NA. Comprehensive culture of psychiatry-psychology. Tehran:Nobahar Publishers;1996. [in
Persian].
4. Rahmatallahi F, Fatehizade M, Ahmadi SA. [Pathology of marital life] [Article in Persian].
Pschotherapy 2007;11(41-2):8-25.
5. Rojoyi M. [Psychological aspects of infertility] [Article in Persian]. Psychol Res 1999;4(3-4):72-88.
6. Molayinejad M. [A survey of relationship between marital adjustment and stress of infertility in women
of Isfahan] [Thesis in Persian]. Tehran:Iran University of Medical Sciences;2001.
7. Abbasi-Shavazi MJ, Askari-Khanghah A, Razeghi-Nasrabad HB. [The effects of infertility in infertile
women: a case study in Tehran] [Article in Persian]. J Women 2006;3(13):91-113.
8. Yonesi SJ. [Stigma and infertility in iran- coping strategies] [Article in Persian]. Fertil Infertil
2001;3(4):73-87.
9. Nilforooshan P, Ahmadi A, Abedi MR, Ahmadi M. Studying the effect of cognitive-behavioral
counseling based on interacting cognitive subsystems on depression and anxiety of infertile couples.
Middle East Fertil Soc J 2006;11(1):43-7.
10. Boivin I. A review of psychological interactions in infertility. Soc Sci Med 2003;57(12):2325-41.
11. Dhillon R, Cumming CE, Cumming DC. Psychological well-being and coping patterns in infertile men.
Fertili Steril 2000 Oct;74(4):702-6.
12. Stammer. H, Wischman.T, Verres. R, Counseling and couple therapy for infertile couples. Fam
Process 2002 Spring;41(1):111-22.
 
13. Salmela-Aro K, Suikkari AM. Letting go of your dreams--Adjustment of child-related goal
appraisals and deppresive symptoms during infertility treatment. J Res Personal 2008 Mar 22;42:988-
1003.
14. Gharayi V, Mazaheri MA, Sahebi A, Payvandi S, Aghahoseini M. [Studying the effect of cognitivebehavioral
trainings on anxiety of infertile women] [Article in Persian]. Fertil Infertil 2005;5(18):170-80.
15. Sargolzayi MR, Mahrary F, Arshadi HR, Javidi k, Karimi Sh, fayazi MR. [Psyco-sexual disorders and
depression in infertile women that entered to Infertility Treatment Center of Mashhad] [Article in
Persian]. Fertil Infertil 2002;2(8):47-52.
16. Karami noori R, Akhondi MM, Behjati Z. [Psycho-social aspects of infertility by Iranian physicians]
[Article in Persian]. Fertil Infertil 2002;2(7):13-26.
17. Solati SK, Danesh A, Ghanji F, Abedi A. [The comparison of self esteem and confrontational responds
in infertile couples and fertile couples in Shahr Kord] [Article in Persian]. J Shahr Kord Uni Med Sci
2006;7(4):16-22.
18. Najmi SB, Ahmadi SS, Ghasemi Gh. [Psychological traits of infertile couples that entered to Isfahan
Infertility Center] [Article in Persian]. Fertil Infertil 2002;2(8):40-5.
19. Pazande F, Sharghi N, Karaminoori R, Alavimajd H. [A survey of relationship between infertility and
marital satisfaction] [Article in Persian]. Pajoohande 2005;9(42):355-60.
20. Inhorn MC. Sexuality, masculinity and infertility in the Egypt:potent troubles in the marital and
medical encounter. J Mens Stud 2002;10(3):343- 59.
21. Ary D, Jakobz L, Razaviyeh, A. [The method of research in education]. Tehran:IRIB
Publishers;2002:499-500. [ in Persian].
22. Farahani MN. [Psychological aspects for confrontation and adjustment to infertility and psychological
roles] [Article in Persian]. Fertil Infertil 2002;2(8):52-9.
23. Mohamadi MR, Khalajabadi F. [Affectional and psychological problems regarding infertility and
confrontational strategies] [Article in Persian]. Fertil Infertil 2002;2(8):33-9.
24. Alizade T, Farahani MN, Shahraray M, Alizadegan Sh. [A survey of relationship between self esteem
and control resource to stress of infertility in infertile men and women] [Article in Persian]. Fertil Infertil
2006;6(22):194-204.
25. Besharat MA, Hosseinzade R. [The comparison of mental health and sexual problems in infertile
couples] [Article in Persian]. Though Behav 2007;12(45):146-53.
26. Bahrami N, Satarzade N, Ranjbar F, GHojazade M. [A survey of relationship between sexual satisfaction
and depression in infertile and fertile couples] [Article in Persian]. Fertil Infertil 2008;8(30);52-9.
27. Noorbala AA, Ramazanzade F, Malekafzali H, Abedinia N, Rahimi A, Shariat M. [Studying the effect
of psychiatry interventions on marital satisfaction of infertile couples in fertility researches center]
[Article in Persian]. Though Behav 2008;13(2):104-11.
28. Yonesi SJ, Akbari S, Behjati Z. [The assessment of stigma in Iranian infertile men and women] [Article
in Persian]. Fertil Infertil 2006;7(25):531-45.
29. Molayinejad M, Jafarpoor M, Jahanfar SH, Jamshidi R. [The relationship between marital adjustment
and stress of infertility in couples that entered to Infertility Ttreatment Center in Isfahan] [Article in
Persian]. J Isfahan Univ Med Sci 2001;2(5):26-39.
30. Pahlavani H, Malakoti K, Shahrokh Thehraninejad E, Mirsepasi, AH. [Studying the stressors,
confrontation strategies and them relationship to mental health in infetile couples] [Article in Persian].
Though Behav 2003;7(4):79-88.
31. Heydari P, Latifnejad R, Sahebi A, Jahanian M, Mazlom SR. [Studying the effect of cognitivebehavioral
treatment on anxiety of infertile women[used IUI] [Article in Persian]. Fertil Infertil
2003;3(11):41-53.
32. Sadighi R, Daneshkajori M, Jafarpoor M, Hosseini F, Farimani M. [Studying the effect of preparedness
on anxiety and success of treatment in infertile women] [Article in Persian]. Iran Nurs 2005;17(39):49-
56.
33. Mohamadihosseini F, farzadi L, Seyedfatemi N. [Studying the stressors and confrontational strategies of
infertile women that entered to Alzahra Therapeutic-Educational Center in Tabriz] [Article in Persian].
Fertil Infertil 2002;2(7):27-34.
34. Sadeghian E, Heydarianpoor A, Abedfarhang F. [The comparison of mental problems in infertile men and
women that entered to Fatemiyeh Hospital of Hamadan] [Article in Persian]. Though Behav 2005;4(2):31-
9.
35. Rabizade Z, Karaminoori R. [Cognitive bias in infertility] [Article in Persian]. Fertil Infertil
2003;4(13):55-69.
36. Behdani F, Erfanian M, Habrani P, Hojat SK. [Studying the depression and regarding factors in women
that entered to Montaseriyeh Infertility Clinic of Mashhad. [Article in Persian]. Fertil Infertil 2005;6(23-
24):141-6.
37. Mazaeri MA, Kayghobadi F, Ghashang N, Pato M, Faghihimani Z. [The methods of solving problem
and marital adjustment in infertile and fertile couples] [Article in Persian]. Fertil Infertil 2002;2(8):22-
32.
 
38. Yonesi SJ, Salajeghe A. [The studying body image in infertile and fertile women] [Article in Persian].
Fertil Infertil 2002;2(8):14-21.
39. Sayf D, Alborzi SH, Alborzi S. [Studying the effect of emotional and demographic factors on life
satisfaction in infertile women] [Article in Persian]. Fertil Infertil 2002;2(8):66-74.
40. Shakeri J, Hosseini M, Golshani S, Sadeghi Kh A, Fayzallahi V. [Studying the general health,
confrontational strategies and marital satisfaction in infertile women (used IVF)] [Article in Persian].
Fertil Infertil 2007;7(28):269-75.
41. Noorbala AA, Ramazanzade F, Malekafzali H, Abedinia N, Rahimi A, Shariat M. [Studying the effect
of psychiatry interventions on depression of infertile couples in Fertility Researches Center of Vali Asr]
[Article in Persian]. Hakim 2008;10(4):17-26.
42. Besharat MA, Firozi M. [The comparison of attachment stile and psychological adjustment to infertility
in infertile men and women] [Article in Persian]. Psychol Edu 2004;33(2):27-45.
43. Karami Noori R. [Infertility and psycho-social aspects] [Article in Persian]. Fertil Infertil 2001;1(2):57-
68.
44. Nilforooshan P, Ahmadi SA, Abedi MR, Ahmadi SM. [Studying the opinion toward infertility and them
relationship to depression and anxiety in infertile couples] [Article in Persian]. Fertil Infertil 2006;7(5):46-
52.
45. Rostamzade M. [The studying and comparison of psychological disorders and confrontation strategies to
stress in infertile and fertile women at Isfahan] [Thesis in Persian]. Khorasgan:Azad University of
Khorasgan;2002.
46. Besharat MA. [The studying role of attachment stile on psychological adjustment in infertile couples]
[Article in Persian]. Fertil Infertil 2001;2(5):17-25.
47. Fooladi E, Danesh MM, Kashfi F, Khani S, Mohamadpoor AR. [The studying of opinion toward
infertility and marital adjustment in infertile couples that entered to rooyan infertility center of Tehran]
Article in Persian]. J Mazandaran Univ Med Sci 2006;16(55):131-7.