بررسی اولتراسونیک سطح پایداری کف لگن و مقایسه آن در دو گروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: حرکت قاعده مثانه منعکس کننده سطح پایداری کف لگن بوده و با اعمال بار مکانیکی ناشی از تغییر وضعیت بدن تغییر می کند. لذا اتخاذ وضعیت مناسب بدنی جهت انجام تمرینات آماده سازی عضلات کف لگن در درمان بی اختیاری استرسی ادراری اهمیت دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی حرکت قاعده مثانه حین اعمال بار و مقایسه آن در دو گروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری با استفاده از اولتراسونوگرافی به روش ترانس ابدومینال انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی از اواخر تابستان 1387 تا اواسط بهار 1388 بر روی 41 زن مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان ولی عصر- مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران انجام شد. پس از تکمیل فرم اطلاعاتی، تصویربرداری در شرایط استراحت خوابیده طاق باز با پاهای صاف و با فلکسیون ران و زانو، سرفه و والسالوا، انقباض عضلات کف لگن و عضله عرضی شکم انجام و مقدار حرکت قاعده مثانه بر حسب میلی متر اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی مقایسه زوج های بونفرونی و پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در بررسی اثر متقابل مداخله و گروه بر حرکت قاعده مثانه، اثر اصلی مداخله معنی دار بود (0001/0=p). در گروه کنترل، فلکسیون زانوها باعث حرکت رو به بالای بیشتر قاعده مثانه در مقایسه با گروه بیماران شد (میانگین 3/6 در مقابل 5/2 میلی متر) (05/0>p). تفاوتی بین سرفه و والسالوا و نیز انقباض عضلات کف لگن و عرضی شکم در اثر بر حرکت قاعده مثانه مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه گیری: تغییر وضعیت آزمودنی از وضعیت طاقباز با پاهای صاف به وضعیت طاقباز با فلکسیون مفاصل زانو، باعث حرکت رو به بالای قاعده مثانه شد و مقایسه دو گروه نشان داد که تأثیر فلکسیون زانوها در بالا بردن قاعده مثانه در گروه کنترل بیشتر از گروه بیماران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Ultrasonic Investigation of Stability of Pelvic Floor in Women with and without Urinary Stress Incontinence

نویسندگان [English]

  • Farideh Dehghan Manshadi 1
  • Mohamad Parnianpour 2
  • Zinat Ghanbari 3
  • Javad Sarrafzadeh 4
  • Anooshirvan Kazemnejad 5
1 Assistant Professor of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Biomechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Professor of Biostatistics, Faculty of Medicine, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Bladder base movement (BBM) reflects the level of pelvic floor (PF) stability and responds with mechanical load induced changes of PF or body position. Adoption of proper body position during pelvic floor muscle (PFM) training for management of Stress Urinary Incontinence (SUI) is very important. This study was performed aimed on investigating BBM while performing different postural interventions in women with and without SUI using Trans Abdominal Ultrasonography (TAUS).
Methods: This clinical trial was conducted on 41 women referred to Vali Asr hospital of Imam Khomeini Hospital in Tehran during 2008-2009. After collecting demographic information, Trans Abdominal Ultrasonography was done at rest, during Crook lying and Straight Leg Raising (SLR), cough and Valsalva maneuvers, during PFM and Transversus Abdominis (TrA) contractions and BBM was assessed. Data were analyzed using SPSS software (version 16), Kolmogorov-Smirnov test, independent T-test, repeated measures ANOVA test, Bonferroni post hoc test and Pearson’s correlation test. P less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Regarding ultrasonic assessment, only the main effect of intervention was significant (p=0.0001). Adopting crook lying position affected BBM more positively in continent women compared with incontinent women (mean 6.3 vs. 2.5 mm; P<0.05). There were no differences in effects of cough, Valsalva maneuvers, TrA and PFM contractions on BBM between two groups (P>0.05).
Conclusion: Changing patient position from straight leg raising to crook lying causes upward movement of bladder base. Comparing the two groups was shown that the effect of crook lying on elevation of bladder base in control group was significantly more than patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pelvic floor stability
  • Stress Urinary Incontinence
  • Ultrasonic
  • Women
1. Lee DG, Lee LJ .Stress incontinence – A consequence of failed load transfer through the pelvis? Fifth
Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain. November 10-13, 2004, Melbourne-Australia.
2. Petros PE, Woodman PJ. The Integral Theory of continence.Int Urogynecol J 2008 Jan;19(1):35-40.
3. Berek JS. Berek & Novak's gynecology. 15th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2011.
4. Irwin DE, Milsom I, Hunskaar S, Reilly K, Kopp Z, Herschorn S, et al. Population-based survey of urinary
incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms in five countries: results of the EPIC
study. Eur Urol 2006 Dec;50(6):1306–314.
5. Diez-Itza I, Arrue M, Ibañez L, Murgiondo A, Paredes J and Sarasqueta C. Factors involved in stress urinary
incontinence 1 year after first delivery. Int Urogynecol J 2010 Apr;21(4):439-45.
6. Cobb WS, Burns JM, Kercher KW, Matthews BD, James Norton H, Todd Heniford B. Normal Intraabdominal
pressure in healthy adults. J Surg Res 2005 Dec;129(2):231-5.
7. Howard D, Miller JM, DeLancey JO, Ashton-Miller JA. Differntial effects of cough, valsalva, and continence
status on vesical neck movement. Obstet Gynecol 2000 Apr;95(4):535-40.
8. Miller JM, Perucchini D, Carchidi LT, DeLancey JO, Ashton-Miller JA. Pelvic floor muscle contraction during
cough and decreased vesical neck mobility. Thomp Obstet Gynecol 2001 Feb;97(2):255-60.
9. Thompson JA., O'Sullivan PB, Briffa NK, Neumann P. Altered muscle activation patterns in symptomatic
women during pelvic floor muscle contraction and Valsalva maneuver. Neurourol Urodyn 2006;25(3):268–76.
10. Whittaker JL, Thompson JA, Teyhen DS, Hodges P. Rehabilitative ultrasound imaging of pelvic floor muscle
function. J Orthop Sports Phys Ther 2007 Aug;37(8):487-98.
11. Dietz HP. Ultrasound imaging of the pelvic floor. Part I: two-dimensional aspects. Ultrasound Obstet Gynecol
2004 Jan;23(1):80-92.
12. Tubaro A, Koelbl H, Laterza R, Khullar V, de Nunzio C. Ultrasound imaging of the pelvic floor: where are we
going? Neurourol Urodyn 2011 Jun;30(5):729-34.
13. Thompson J-A, O’sullivan P-B, Briffa N-K, Neumann P. Assessment of voluntary pelvic floor muscle
contraction in continent and incontinent women using transperineal ultrasound, manual muscle testing and
vaginal squeeze pressure measurements. Int Urogynecol 2006; 17:624-630.
14. Sherburn M, Murphy CA, Carroll S, Allen TJ, Galea MP. Investigation of transabdominal real-time ultrasound
to visualize the muscles of the pelvic floor. Aust J Physiother 2005;51(3):167-70.
15. Okamoto M, Murayama R, Haruna M, Matsuzaki M, Kozuma S, Nakata M, et al. Evaluation of pelvic floor
function by transabdominal ultrasound in postpartum women. J Med Ultrason 2010 Oct;37(4):187-93.
16. Kelly M, Tan BK, Thompson J, Carroll S, Follington M, Arndt A, et al. Healthy adults can more easily elevate
the pelvic floor in standing than in crook-lying: an experimental study. Aust J Physiothe 2007;53(3):187-91.
17. Bo K, Sherburn M. Evaluation of female pelvic-floor muscle function and strength. Phys Ther 2005
Mar;85(3):269-82.
18. Reddy AP, DeLancey JO, Zwica LM, Ashton-Miller JA. On-screen vector-based ultrasound assessment of
vesical neck movement. Am J Obstet Gynecol 2001 Jul;185(1):65-70.
19. Fletcher E.Differntial diagnosis of high-tone and low-tone pelvic floor dysfunction. WOCN 2005;32:S10-11.
20. Richardson C, Hodges PW, Hides J. Therapeutic exercises for lumbopelvic stabilization: a motor control
approach for the treatment and prevention of low back pain. 2nd ed. Edinburgh:Churchil Livingstone;2004.
21. Devreese A, Staes F, Janssens L, Penninckx F, Vereecken R, De Weerdt W. Incontinent women have altered
pelvic floor muscle contraction patterns. J Urol. 2007; 178(2):558-62
22. Nguyen JK, Gunn GC, Bhatia NN. The effect of patient position on leak-point pressure measurements in women
with genuine stress incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct2002;13(1):9-14.
23. 23. Sjödahl J, Kvist J, Gutke A, Oberg B. The postural response of the pelvic floor muscles during limb
movements: a methodological electromyography study in parous women without lumbopelvic pain. Clin
Biomech (Bristol, Avon)2009 Feb;24(2):183-9.
24. Junginger B, Baessler K, Sapsford R, Hodges PW. Effect of abdominal and pelvic floor tasks on muscle activity,
abdominal pressure and bladder neck. Int Urogynecol J 2010 Jan;21(1):69-77.
25. Sapsford RR, Hodges PW, Richardson CA, Cooper DH, Markwell SJ, Jull GA. Co-activation of the abdominal
and pelvic floor muscles during voluntary exercises. Neurourol Urodyn 2001;20(1):31-42.
26. Madill SJ, McLean L.Quantification of abdominal and pelvic floor muscle synergies in response to voluntary
pelvic floor muscle contractions. J Electromyogr Kinesio 2008 Dec;18(6):955-64.
27. Madill SJ, McLean L. Relationship between abdominal and pelvic floor muscle activation and intravaginal
pressure during pelvic floor muscle contractions in healthy. Neurourol Urodyn2006;24(7):722-30.
28. Lee DG, Lee LJ, McLaughlin L. Stability, continence and breathing: the role of fascia following pregnancy and
delivery. J Body Work Mov Ther2008 Oct;12(4):333-48.
29. Thompson JA, O'Sullivan PB. Levator plate movement during voluntary pelvic floor muscle contraction in
subjects with incontinence and prolapse: a cross-sectional study and review. Int Urogynecol J Pelvic Floor
Dysfunct 2003 Jun;14(2):84-8.
30. Jones RC, Peng Q, Shishido K, Perkash I, Constantinou CE. 2D ultrasound imaging and motion tracking of
pelvic floor muscle (PFM) activity during abdominal maneuvers in stress urinary (SUI) women. Neurourol
Urodyn 2006;25(6):596–7.
31. Morin M, Bourbonnais D, Gravel D, Dumoulin C, Lemieux MC. Pelvic floor muscle function in continent and
stress urinary incontinent women using dynamometric measurement. Neuourol Urodyn 2004;23(7):668-74.