مقایسه میزوپروستول رکتال و واژینال در ختم بارداری های سه ماهه اول در بیماران با سابقه قبلی عمل جراحی رحمی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 رزیدنت زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سقط القاء شده، به معنای ختم بارداری به روش طبی یا جراحی قبل از قابلیت حیات در جنین به دلایل جنینی و مادری می باشد. اخیراً درمان های دارویی به دلیل عوارض جراحی متداول تر شده است. در این میان، میزوپروستول کاربرد وسیعی پیدا کرده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر میزوپروستول رکتال و واژینال در ختم بارداری های سه ماهه اول در بیماران با سابقه قبلی عمل جراحی رحمی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1389 بر روی 80 زن باردار در سه ماهه اول بارداری با سابقه سزارین قبلی که جهت ختم بارداری به بیمارستان قائم مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران به طور تصادفی در دو گروه میزوپروستول واژینال 800 میکروگرم و میزوپروستول رکتال 800 میکروگرم قرار گرفتند. نتایج از نظر پیامد سقط و پاسخ به درمان در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 5/11) و آزمون های کای اسکوئر، تی دانشجویی، من ویتنی و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد گروه رکتال 9/5±41/29 سال و گروه واژینال 8/5±46/30 سال بود. سن بارداری در گروه رکتال 9/1±6/9 هفته و در گروه واژینال 3/2±7/9 هفته بود. در گروه میزوپروستول رکتال 6/84% و در گروه میزوپروستول واژینال 6/75% از محصولات بارداری به طور کامل دفع شد. 6 نفر (4/15%) در گروه رکتال و 10 نفر (4/24%) در گروه واژینال نیاز به کورتاژ داشتند. دو گروه از نظر عوارضی نظیر تب (361/0=p)، تهوع (814/0=p)، اسهال (676/0=p)، لرز (890/0=p)، نیاز به مسکن (258/0=p) و نیاز به ترانسفوزیون (971/0=p) تفاوت معنی داری نداشتند  و هیچ موردی از پارگی رحم مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: میزوپروستول به هر دو روش رکتال و واژینال برای سقط طبی در سه ماهه اول بارداری در افرادی که سابقه زایمان به روش سزارین دارند، مؤثر می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between Rectal Misoprostol and Vaginal Misoprostol for First Trimester Termination of Pregnancy in Patients with Previous Uterus Surgery

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Ayati 1
  • Fatemeh Vahid Roudsari 1
  • Maliheh Banavi 2
  • Mohammad Taghi Shakeri 3
  • Azhar Berahmat 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 B.Sc. of Midwifery, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Induced abortion is a medical or surgical termination of pregnancy before fetal viability for maternal or fetal indication. Recently, medical treatment has been more commonly used due to surgical complications. In this context, misoprostol has been widely prescribed. The aim of this study is to compare rectal misoprostol and vaginal misoprostol for first trimester termination of pregnancy in patients with previous uterus surgery.
Methods: This clinical trial study was conducted on 80 pregnant women at first trimester of pregnancy with history of previous cesarean section who referred for pregnancy termination to Ghaem hospital of Mashhad, Iran in 2010. They were randomly divided into two groups of misoprostol 800 microgram vaginal and 800 microgram rectal. The complication and outcomes of abortion were evaluated in two groups. Data were analyzed by SPSS software version 11.5, chi-square, t-student, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mean age of patient in rectal group was 29.41±5.9 years and 30.46±5.8 years in vaginal group. Mean gestational age was 9.6±1.9 weeks in rectal group and 9.7±2.3 weeks in vaginal group. Complete evacuation occurred in 84.6% of cases in rectal group and 75.6% of patients in vaginal group. 6 patients (15.4%) in rectal group and 10 cases (24.4%) in vaginal group needed to undergo curettage. No significant differences were observed between two groups in terms of fever (p=0.361), nausea (p=0.814), diarrhea (p=0.676), chills (p=0.890), sedation (p=0.258) and need to transfusion (p=0.971) and no cases of uterus rupture was found.
Conclusion: Both rectal and vaginal misoprostol is effective for medical termination of pregnancy in first trimester of pregnancy in patients with previous cesarean section.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortion/Induced
  • Cesarean section
  • Misoprostol
  • Pregnancy Trimester/First