بررسی میزان شیوع افسردگی پس از زایمان در ایران- به روش مرور سیستماتیک و متا آنالیز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، کردستان، ایران.

2 استادیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام .ایران. گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایران

چکیده

مقدمه: افسردگی پس از زایمان به عنوان رویداد افسردگی اساسی در 4 هفته اول پس از زایمان مشخص می شود.
مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع افسردگی پس از زایمان در ایران به روش متا آنالیز انجام شد.
روشکار: مطالعه حاضر به صورت مرور سیستماتیک و فرا تحلیل )متا آنالیز( شیوع افسردگی پس از زایمان است که
با استفاده از کلید واژه های معتبر و جستجو در پایگاه های SID )پایگاه جهاد دانشگاهی(، Google ،MAG Iran،
Medlib ،Iran Medex تعداد 15 مقاله در فاصله سال های 1331-1311 در نواحی مختلف ایران انتخاب شد.
2 جهت بررسی ناهمگنی در مطالعات از شاخص I
استفاده شد. داده ها با روش متا آنالیز و با استفاده از مدل اثرات
تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت..
یافتهها: در مطالعه حاضر کل حجم نمونه مورد بررسی 11115 نفر با میانگین 333 نمونه در هر مطالعه بود. میزان
شیوع کلی افسردگی پس از زایمان در ایران 21/3% )فاصله اطمینان 24/3-32/5 :%35( برآورد شد. این میزان در
مطالعاتی که از پرسشنامه ادینبرگ و بک استفاده کرده بودند، به ترتیب 22/3-31/1 :%35 CI( %21/3( و 33/5%
CI( %33/5 شاغل زنان در ،)31/1-33/3 :%35 CI( %33/1 افسردگی سابقه با زنان در ،)21/4-33/1 :%35 :CI(
 %43/3 خواسته بارداری با زنان در و )14/5-43/5 :%35 اطمینان فاصله( %23 دار خانه زنان و )12/1-54/1 :%35
.بود )34/1-11/3 :%35 CI( %53/5 ناخواسته و )21/1-54/1 :%35 CI(
نتیجهگیری: شیوع افسردگی پس از زایمان در ایران باال و در مقایسه با مطالعات مشابه انجام شده در سایر نقاط دنیا
بیشتر است. سابقه افسردگی پس از زایمان در زنان شاغل، با سابقه افسردگی و بارداری ناخواسته بیشتر از کل جامعهه
مادران است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Postpartum Depression in Iran - A Systematic Review and Meta-Analysis

نویسندگان [English]

  • Yousef Veisani 1
  • Kourosh Sayehmiri 2
1 M.Sc. Student of Epidemiology, Student Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. Kordestan Education Organization, Kordestan, Iran.
2 . Assistant Professor of Biostatistics, Research Center for Prevention of Psychosocial Trauma, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. Social Medicine Department, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum depression (PPD) as a major depressive episode that occurs within four weeks after delivery. The purpose of this study was to determine the prevalence of PPD in Iran by using meta-analysis method.

Methods: This researchwas a systematic review and a meta-analysis study of prevalence of postpartum depression that 15 articles were selected from 1997 to 2010 of different sub regions of Iran by using a valid keyword with search in valid database (SID, MedLib, IranMedex, Google and Magiran). To explore heterogeneity between studies I2 index was used. Meta-analysis used to data analysis with random effects model.
Results: All the sample size in this study was 11665 with average of 777 samples. The pooled prevalence of PPD was 28.7% in Iran (CI 95%:24.9-32.5) and in Studies that Edinburgh and Beck questionnaires were used, the prevalence was 26.9% (CI 95%: 22.3-31.6) and 30.5% (CI 95%: 21.4-39.6) respectively. The prevalence of PPD in women with a history of depression was 39.6% (CI 95%: 36.6-73.3), Employed women and housewives 33.5% (CI 95% 12.1-54.8) and 29% (CI 95%: 14.5-43.5) respectively, in women with wanted and unwanted pregnancies, 40.3 (CI 95%: 26.6-54.1) and 50.5% (CI 95%:34.8-66.3) respectively.
Conclusion: Prevalence of PPD is higher in Iranian’s studies compare with similar studies in other parts of the world. PPD was seen more in employed women, mothers with a history of depression and unplanned pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postpartum Depression
  • Prevalence
  • Meta-analysis
  • Systematic review
  • Iran
1. Miller LJ, LaRusso EM. Preventing postpartum depression. Psychiatr Clin North Am 2011 Mar;34(1):53-65.
2. Sadock BJ, Sadock VA, Kaplan HI. Kaplan & Sadock comprehensive textbook of psychiatry. 8th ed.
Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2005.
3. Harrington AR, Greene-Harrington CC. Healthy Start screens for depression among urban pregnant, postpartum
and interconceptional women. J Natl Med Assoc 2007 Mar;99(3):226-31.
4. Bloch M, Rotenberg N, Koren D, Klein E. Risk factors associated with the development of postpartum mood
disorders. J Affect Disord 2005 Sep:88(1):9-18.
5. Azimi Loatti H, Danesh M, Hossini SH, Khalilian A, Zarghami M. [Postpartum depression in women referred to
health centers care-Sari] [Article in Persian]. Iran J Psychiat Clin Psychol 2005;11(1):31-42.
6. Behbodi Moghadam Z. [Prevalence of postpartum depression and its risk factors In women referred to health
centers dependent Shahid Beheshti University of Medical Sciences]. Tehran:Tehran University of Medical
Sciences;2001. [In Persian].
7. Bahadoran P, Shokrani Foroushani S, Ehsanpour S, Abedi A. A meta-analysis on studies about obstetric risk
factors of postpartum depression in Iran within 1995-2005. IJNMR 2008;13(4):129-33.
8. Wisner KL, Parry BL, Piontek CM. Clinical practice. Postpartum depression. N Engl J Med 2002 Jul
18;347(3):194-9.
9. Kheirabadi GR, Maracy MR, Barekatain M, Salehi M, Sadri GH H, Kelishadi M, et al. Risk factors of
postpartum depression in rural areas of Isfahan Province, Iran. Arch Iran Med 2009 Sep;12(5):461-7.
10. Dolatian M, Maziyar P, Alavi Majd H, Yazdjerdi M. The relationship between mode of delivery and postpartum
depression. Med J Reprod Inferti 2006;7(3):260-8.
11. Steiner M. Postnatal depression: a few simple questions. Fam Pract. 2002 Oct;19(5):469-70.
12. Pazande F, Toominas J, Afshar F, Valaei N. [Prevalence of depression referring university hospitals in Tehran in
1999] [Article in Persian]. KAUMS (Fayz) 2002;6(1):66-70.
13. Narimani M, Nakhostin-Roohi P, Yousefi M. [Prevalence and risk factors of postpartum depression] [Article in
Persian]. J Ardabil Uni Med Sci 2004:4(2):53-8.
14. Wickberg B, Hwang CP. The Edinburgh Postnatal Depression Scale: validation on a Swedish community
sample. Acta Psychiatr Scand 1996 Sep;94(3):181-4.
15. Saldanha D, Rathi N. Evaluation of risk factors in postpartum depression. Asian J Psychiatry 2011;4:S56.
 
16. Petrosyan D, Armenian HK, Arzoumanian K. Interaction of maternal age and mode of delivery in the
development of postpartum depression in Yerevan, Armenia. J Affect Disord 2011 Dec;135(1-3):77-81.
17. Mori T, Tsuchiya KJ, Matsumoto K, Suzuki K, Mori N, Takei N. Psychosocial risk factors for postpartum
depression and their relation to timing of onset: the Hamamatsu Birth Cohort (HBC) Study. J Affect Disord
2011 Dec;135(1-3):341-6.
18. Miyake Y, Tanaka K, Sasaki S, Hirota Y. Employment, income, and education and risk of postpartum
depression :the Osaka Maternal and Child Health Study. J Affect Disord 2011 Apr;130(1-2):133-7.
19. Yang SN, Shen LJ, Ping T, Wang YC, Chien CW. The delivery mode and seasonal variation are associated with
the development of postpartum depression. J Affect Disord 2011 Jul;132(12):158-64.