بررسی عوامل خطر پره اکلامپسی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان سال 85-89

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه تغذیه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجوی دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پره اکلامپسی در بارداری جزء شایع ترین عوارض خطرناک بارداری است که با توجه به شیوع بالای پره اکلامپسی و عوارض شدید و هزینه های بالای درمان، مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص های خونی و ریز فاکتورهای مؤثر در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در فاصله سال های 89-1385 بر روی 800 زن در بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان واقع در شمال شرقی استان خوزستان انجام شد. 400 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی از سال 85-89 بر اساس پرونده های بایگانی شده بیماران به عنوان گروه مورد و 400 زن باردار غیر مبتلا به پره اکلامپسی به صورت تصادفی به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه برای گروه مورد شامل فشار خون مساوی یا بیشتر از 90/140 با پروتئین اوری مساوی یا بیشتر +1 در نمونه نوار ادراری و نداشتن سابقه هایپرتانسیون مزمن یا دیابت و بیماری مزمن کلیه بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماریSPSS (نسخه 16) و آزمون های تی مستقل، کای اسکوئر و کروسکال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه از نظر جنسیت نوزاد، گروه خون مادر، سن بارداری، وزن زمان تولد، پلاکت و هموگلوبین تفاوت معناداری نداشتند (05/0>p). بین دو گروه از نظر هموگلوبین متوسط گلبول قرمز و هموگلوبین متوسط خون اختلاف آماری معناداری وجود داشت (001/0>p). فراوان ترین گروه خونی در زنان مبتلا به پره اکلامپسی، گروه خونی A بود.
نتیجه‌گیری: پاریته از عوامل خطر پره اکلامپسی می باشد. بسیاری از فاکتورهای خونی به جز هموگلوبین متوسط گلبول قرمز و هموگلوبین متوسط خون در زنان مبتلا به پره اکلامپسی مشابه زنان سالم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Risk Factors in Preeclamptic Patients Admitted to 22 Bahman Hospital of Masjed Soleiman 2006-2010

نویسندگان [English]

  • Solmaz Mohammadi 1
  • Seyedeh Zahra Pazhohideh 2
  • Parvin Abedi 3
  • Elham Maraqi 4
1 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor of Nutrition, Faculty of Nursing and Midwifery, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Ph.D. student of Biostatistics, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introducion: preeclampsia is the most common complication of pregnancy. Considering high prevalence of preeclampsia, its serious complications, and its high costs of treatment, the aim of this study was evaluation of blood Indexes and micro factors in pregnant women with preeclampsia.
Methods: This cross-sectional study was implemented on 800 women at 22 Bahamn Hospital of Khozestan from 2006 to 2010. After assessing hospital records during these years, 400 pregnant women with preeclampsia as case group and 400 pregnant women without preeclampsia were randomly selected as control group. Inclusion criteria for the case group consisted of: women who had a blood Pressure ≥140/90, proteinuria≥+1 on the dipstick, and no history of chronic hypertension, diabetes and chronic kidney disease. Collected data were analyzed by using SPSS software version 16, independent t, chi-square, and Kruskal tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Two groups in terms of babies' gender, mothers' blood group, gestational age, birth weight, platelet and hemoglobin had not statistically different (p<0.05). But MCH and MCHC in two group had significant different (p<0.001). The most frequent blood group in women with preeclampsia was group A.
Conclusion: Parity is a risk factor for preeclampsia. Preeclampsia women are similar to normal women in many blood factors except for MCH and MCHC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preeclampsia
  • pregnancy
  • Risk factors
1. Hall G, Nobel W, Lindow S, Masson E. Long-term sexual co-habitation offers no protection from
hypertensive disease of pregnancy. Hum Reproed 2001 Feab;16(2):349-52.
2. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III L, Wenstrom KD. Williams obstetrics. 21st ed.
New York:McGraw-Hill;2001:567-618.
3. Rbillard PY, Hulsy TC, Perianin J, Janky E, Miri EH, Papiernik E. Association of pregnancy-induced
hypertension with duration of sexual cohabitation before conception. Lancet 1994 Oct 8;344(8928):973-5.
4. Azemikhah A, Imami N, Galilvand P, Rapoyan L. [Maternal death in the family’s health care system in the
country and the Ministry of Health Office of Maternal Health and Medical Education. Tehran:Tandis;2002. [in
Persian].
5. Taghyzadeh Z. Obstetrics and Gynecology: hypertension disorder in pregnancy. Tehran: Rafi Pub;2005:50-74.
[in Persian].
6. Gilberth ES, Harmon JS. Manual of high risk pregnancy & delivery. 3rd ed. St. Louis:Mosby;2003:362.
7. Gilberth ES, Harmon JS. Manual of high risk pregnancy & delivery. 3rd ed. St. Louis:Mosby;2003:456 .
8. Solomon CG, Seely EW. Preeclampsia -- searching for the cause. N Engl J Med 2004 Feb 12;350(7):641-2.
9. Myatt G, Miodounik M. Prediction of preeclampsia. Semin Perinatol 1999 Feb;23(1):45-57. Review.
10. Winn HN, Hobbins JC. Clinical maternal-fetal medicine. New York:Parthenon Pub Grosp;2000:465-72.
11. Weissgerber TL, Wolfe LA, Davies GA. The role of regular physical activity in preeclampsia prevention. Med
Sci Sport Exere 2004 Dec;36(12):2024-31.
12. Fahami F, Bahadori P, Solimani B. [Test the predicted change in blade preeclampsia] [Article in Persian]. J
Nurs Esfeahan 1998:19,35-37.
13. Kashanian M. [Some of the factors for the occurrence of tiny blades preeclampsia] [Article in Persian]. J Iran
Uni Med Sci 2008;59:15.
14. Imam J, Afrazeh R, Najafian N. [Study of hematological d to change of preeclampsia in pregnant women
referred to Razi Hospital, Ahvaz. Jundishapour] [Article in Persian]. J Paramed Sci 2007;1(2):1-8.
15. Ehdaee F, Rostamnejad M, Iranijam E. [Epidemiologic factors and symptoms of preeclampsia in patients
admitted to hospital in Ardabil Alavi]. J Ardabil Univ Med Sci 2004 Winter;4(14).
16. Dawson LM, Parfery PS, Hefferton D, Dicks EL, Cooper MJ, Young D, et al. Familial risk of preeclampsia in
new foundland: a population-based study. Am J Soc Nephrol 2002 Jul;13(7):1901-6..
17. Shakeri M, Saide N. [Effect of vitamin C to prevent preeclampsia in women nuliparous] [Article in Persian]. J
Islam Azad Univ 2008 Spring;18(1):29-31. 
 
18. Khadem N, Farhat A, Ghomian N, Ebrahimzade S. [The incidence of preterm delivery and neonatal
complications in patients with pree-clampsia hospital Imam Reza (AS)] [Article in Persian]. J Ardabil Univ Med
Sci 2007 Winter;7(4):374-68.
19. Akbari S, Dolatkhahian B, Valaee N. [Prevalence and factors associated with preeclampsia ˛ training in selected
hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 1379] [Article in Persian]. J Tehran Univ Med Sci
2004;9(4):225-30.
20. Mahaba HM, Ismail NA, EL Damaty SI, Kamel HA. Pre-eclampsia: epidemiology and outcome of 995 cases. J
Egypt Public Health Assoc 2001;76(5-6):357-68.
21. Sezik M, Toyran H, Yapar EG. Distribution of ABO and Rh blood groups in patients with HELLP syndrome.
Arch Gynecol Obstet 2002 Nov;267(1):33-6.
22. Hershkovitz R, Ohel I, Sheizaf B, Nathan I, Erez O ,Sheiner E , et al. Erythropoietein concentration among
patient with and without preeclampsia. Arch Gynecol Obstet 2005 Dec;273(3):140-3.
23. Safari M. [Prevalence of preeclampsia and its correlation to maternal and fetal complications in women referred
to emam sajjad hospital of yasuj] [Article in Persian]. J Yasuj Univ Med Sci 2001Winter;6(24): 28-34.
24. Ghomian N. [During the active phase of labor and delivery in Nulli para preeclampsia] [Article in Persian].
Behzysty Secret 2002;10(23):6-9.
25. Gaugler-Senden IP, HYuijssoon AG, Visser W, Steegers EA, de Groot CJ. Maternal and perinatal outcome of
preeclampsia with an onset before 24 weeks’ gestation. Audit in a tertiary referral center. Eur J Obset Gynecol
2006 Sep-Oct;128(1-2):216-21.
26. Odegard RA, Vatten LJ, Nilsen ST, Salvesen KA, Austgulen R. Preeclampsia and fetal growth. Obstet Gynecol
2000 Dec;96(6):950-5.
27. Xiong X, Demianczuk NN, Buekens P, Saunders LD. Association of preeclampsia with high birth weight for
gestational age. Am J Obstet Gynecol 2000 Jul;183(1):148-55.