بررسی ارتباط اقدام به خودکشی و دوره های مختلف سیکل ماهیانه در زنان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص روان پزشکی، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 متخصص سم شناسی بالینی، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: اقدام به خودکشی عملی است آگاهانه و هدفمند که به منظور آسیب رساندن به خود انجام می شود. از جمله عوامل اقدام به خودکشی می توان به اختلالات روانپزشکی، عوامل اجتماعی، روانشناختی و عوامل بیولوژیک اشاره کرد. به علت ارتباط بین تغییرات هورمونی و رفتارهای پرخاشگرانه، توجه به متغیرهایی نظیر سیکل ماهیانه با اقدام به خودکشی اهمیت دارد. وجود نتایج متناقض در این زمینه و با توجه به قابل پیش بینی بودن آن، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین دوره های مختلف سیکل ماهیانه و اقدام به خودکشی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی از اردیبهشت ماه 1389 تا اردیبهشت ماه 1390 بر روی 714 زن و دختر بستری شده به علت اقدام به خودکشی در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) در مدت یکسال انجام شد، روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود و مدت مطالعه 12 ماه و روش گردآوری داده ها از طریق مصاحبه بالینی با بیماران و تکمیل فرم حاوی پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه در مورد سیکل ماهیانه بود. داده ها با استفاده نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر میزان اقدام به خودکشی در طی مرحله لوتئال به طور معنی داری بیشتر از مرحله فولیکولار بود، همچنین بین وقوع سندرم پیش از قاعدگی و اقدام به خودکشی ارتباط معنی داری مشاهده شد (08/0=p).
91/6% موارد اقدام به خودکشی به وسیله دارو بود که از بین داروها، بنزودیازپین ها شایع ترین دسته دارویی مورد استفاده بود.
نتیجه‌گیری: اقدام به خودکشی در فاز لوتئال سیکل ماهیانه شیوع بیشتری داشت، همچنین اقدام به خودکشی با وقوع سندرم پیش از قاعدگی ارتباط معنی داری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Suicide Attempts and Different Phases of Menstrual Cycle in Women

نویسندگان [English]

  • Mahdi Talebi 1
  • Reza Afshari 2
  • Reza Talebi Deloee 3
  • Elham Arqami 4
  • Samira Tavasoli 5
1 Psychiatrist, Addiction Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor of Toxicology, Addiction Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 General Practitioner, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 General Practitioner, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 B.Sc. of Midwifery, Women's Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Suicide attempts are conscious and purposeful actions which are intended to harm self. The risk factors for suicide attempt are mental disorders, social, psychological, and biological factors. Due to the relationship between hormonal changes and aggressive behavior, considering variables such as menstrual cycle has great importance. Therefore, because of the contradictory results in this field and its predictable results, this study aimed to evaluate the different phases of the menstrual cycle and suicide attempts.
Methods: This descriptive-analytical study was held on 714 women who were admitted to the toxicology ward due to suicide attempts at Imam Reza hospital in Mashhad, Iran, 2010 -2011. During 12 month study period, data were collected by using a researcher-made questionnaire, clinical interviews with patients, and filling the demographic information form about menstrual cycle. The obtained data were analyzed by using SPSS software version 11 and chi square test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The number of patients who had committed suicide during the luteal phase was significantly higher than follicular phase. So there was significant correlation between premenstrual syndrome and committing suicide (p=0.018). Of patients, 91.6% had taken drugs in order to suicide and Benzodiazepines most commonly were used.
Conclusion: Committing suicide was more common in the luteal phase and significantly associated with the occurrence of premenstrual syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Luthal phase
  • Menstrual cycle
  • Premenstrual Syndrome
  • Suicide