تأثیر اقدامات حمایتی در شش هفته اول پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: زنان در دوره پس از زایمان تغییرات فیزیولوژیکی، روحی و اجتماعی زیادی را تجربه می کنند که کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. اقدامات حمایتی پس از زایمان از تسهیلات مراقبت روزانه در منزل تا شبکه های ارائه دهنده مراقبت از عوامل احتمالی مؤثر بر کیفیت زندگی زنان می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر اقدامات حمایتی در شش هفته اول پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان نخست زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1389 بر روی 52 زن نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر شیراز که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه آزمون تحت حمایت های عاطفی- اطلاعاتی از طریق بازدید منزل و پیگیری تلفنی قرار گرفتند و افراد گروه کنترل مراقبت های رایج در مراکز بهداشتی را دریافت کردند. در این مطالعه با استفاده از تکمیل «پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی پس از زایمان» در هفته اول و ششم، کیفیت زندگی دو گروه مقایسه شد. داده‌ها با استفاده از آزمون کای ‌اسکوئر و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: اختلاف میانگین نمره کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون واضح‌تر از گروه کنترل بود و بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>p). همچنین اختلاف میانگین پنج بعد کیفیت زندگی (احساس مادر به خود، فرزند، همسر، روابط جنسی و سلامت جسمانی) در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود (05/0>p) که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود.
نتیجه‌گیری: انجام اقدامات حمایتی پس از زایمان می‌تواند به عنوان راهبردی مؤثر در جهت افزایش ارتقاء کیفیت زندگی زنان نخست زا مطرح باشد. لذا توجه مراقبین بهداشتی بر این امر مهم معطوف می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Supportive Efforts on the Quality of Life of Primiparous Women in the First Six Weeks after Delivery

نویسندگان [English]

  • Fariba Ghodsbin 1
  • Khadijeh Yazdani 2
  • Iran Jahanbin 1
1 M.Sc. of Education in Public Health Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 M.Sc. of Education in Public Health Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Women experience physiological, psychological and social changes in the postpartum period which may influence their quality of life. Postpartum supportive measures include: the facilities of daily care at home to the networks of health care from possible factors influencing the quality of life. This study aimed to determine the effect of supportive efforts on the quality of life of primiparous women in the first six weeks after delivery.
Methods: This cross-sectional study was held on 52 eligible primiparous women who referred to Shiraz health care centers in 2010. The participants who had including criteria were randomly allocated to the experimental and control groups. The experimental group received emotional- informational supports through home visit and telephone follow-up. The control group received routine cares of health centers. The quality of life in two groups was compared by Specific Postnatal Quality of life questionnaire at the first and sixth weeks. Data were analyzed by using Chi-square and independent t-test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Results showed a significant difference between the mean score of quality of life pre-and post-intervention between the two groups (P<0.05). This difference in the experimental group was more than that in the control group. Also, this difference in the 5 dimensions of quality of life (mother's feeling about herself, baby, spouse, sexual activity, and health) in the experimental group was more than the control group and statistically significantly difference (P<0.05).
Conclusion: The results showed that postpartum protective measure is an effective method for improving the quality of life in primiparous women. So, health care providers' focus on this important issue is mostly required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postpartum Period
  • Primipara
  • Quality of life
  • Support
1. Torkan B, Parsay S, Lamieian M, Kazemnezhad A, Aontazeri A. [Comparative analysis of life quality in
mothers after cesarean section and normal vaginal delivery] [Article in Persian]. Iran J Nurs Midwifery Res
2007;12(1):1-5.
2. Akbarzadeh M. [Psycho-cognitive dimensions at pregnancy and delivery]. 4th ed. Shiraz:Takht-e-Jamshid
Publication;2006. [ in Persian].
3. Azimiaghdam A. [The relationship between social support and quality of life of mothers in the postpartum
period] [Thesis in Persian]. Esfahan:University of Medical Sciences;2006.
4. Taylor SE, Welch WT, Kim HS, Sherman DK. Cultural differences in the impact of social support on
psychological and biological stress responses. Psycholo Sci 2007 Sep;18(9):831-7.
5. Suarez L, Ramirez AG, Villarreal R, Marti J, Mcalister A, Talavera GA, et al. Social networks and cancer
screening in four us hispani groups. Am J Prev Med 2000 Jul;19(1):47-52.
6. Khakbazan Z, Golyan Tehrani Sh, Payghambardoost R, Kazemnejad A. [Effect of telephone counseling during
post-partum period on women’s quality of life] [Article in Persian]. Hayat 2010;15(4):5-12.
7. MacArthur C, Winter HR, Bick DE, Knowles H, Lilford R, Henderson C, et al. Effects of redesigned
community postnatal care on women's health 4 months after birth: a cluster randomized controlled trial. Lancet
2002 Feb 2;359(9304):378-85.
8. Helgeson VS. Social support and quality of life. Qual Life Res 2003;12 Suppl 1:25–31. Review.
9. Boyd RC, Blehar MC. Prevention and treatment of depression in pregnancy and postpartum period- summery of
a maternal depression roundtable. Obste Gynecol 2002;4:79-82.
10. Hung CH, Chung HH. The effects of postpartum stress and social support on postpartum women's health status.
J Adv Nurs 2001 Dec;36(5):676-84.
11. Warten C, Mwangi A, Oweya E, Kamunya R, Koskei N. Safeguarding maternal and newborn health: improving
the quality of postnatal care in Kenya. Int J Quality Health Care 2009 Feb;22(1):24-30.
12. Sines E, Syed U, Wall S, Worley H. Postnatalcare: a critical opportunity to save mothers and newborns.
Washington:, DC:Population Reference Bureau;2007:1-7.
13. Parsa SH. [Problems of mothers and babies at six weeks after vaginal delivery] [Thesis in Persian]. Tehran:Iran
University of Medical Sciences;2000.
14. Asgharnia M, Heidarzadeh A, Zahiri Z, Seyhani AR, Pormehryabandeh L, Oudi M. [Assessment of women's
knowledge regarding postpartum complications and cares] [Article in Persian]. J Gilan Med Univ Sci
2005;14(55): 56-62.
15. Cronin C, McCarthy G. First-time mothers - identifying their needs, perceptions and experiences. J Clin Nurs
2003 Mar;12(2):260-7.
16. Symon A, MacDonald A, Ruta D. Postnatal quality of life assessment: introducing the mother-generated index.
Birth 2002 Mar;29(1):40-6.
17. Akyn B, Ege E, Kocodlu D, Demiroren N, Yylmaz S. Quality of life and related factors in women, aged 15-49
in the 12-month post-partum period in Turkey. J Obstet Gynaecol Res 2009 Feb;35(1): 86-93.
18. Shaw E, Levitt C, Wong S, Kaczorowski J. Systematic review of the literature on postpartum care: effectiveness
of postpartum support to improve maternal parenting, mental health, quality of life, and physical health. Birth
2006 Sep;33(3):210-20.
19. Logsdon MC, Birkimer JC, Simpson T, Looney S. Postpartum depression and social support in adolescents. J
Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2005 Jan-Feb;34(1):46-54.
20. Reid V, Meadows-Oliver M. Postpartum depression in adolescent mothers: an integrative review of the
literature. J Pediatr Health Care 2007 Sep-Oct;21(5):289-98.
 
21. Morrell CJ, Spiby H, Stewart P, Walters S, Morgan A. Costs and effectiveness of community postnatal support
workers: randomized controlled trial. BMJ 2000 Sep 9;321(7261):593-8.
22. de la Rosa IA, Perry J, Johnson V. Benefits of increased home-visitation services: exploring a case management
model. Fame Community Health 2009 Jan-Mar;32(1):58-75.
23. Dennis CL, Kingston D. A systematic review of telephone support for women during pregnancy and the early
postpartum period. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2008 May-Jun;37(3):301-14.